หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000010 โรงเรียนขัติยะวงษา 50 106 62
2 000002 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 69 189 100
3 000011 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 48 105 72
4 000001 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 33 69 47
5 000014 โรงเรียนธงธานี 41 78 51
6 000013 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 28 75 45
7 000021 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 29 53 37
8 000009 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 47 221 68
9 000008 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 28 47 39
10 000003 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 86 235 106
11 000018 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 39 79 57
12 000007 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 55 105 72
13 000016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 89 281 141
14 000022 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
15 000004 โรงเรียนสตรีศึกษา 117 315 194
16 000005 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 30 67 36
17 000006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 54 87 64
18 000015 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 44 105 56
19 000017 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 27 46 32
20 000019 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 26 51 35
21 000012 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 74 124 84
22 000020 โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0
23 000024 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 56 125 74
24 000023 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 52 100 55
25 000028 โรงเรียนเทศบาลวัดบ้านก่อ 0 0 0
26 000025 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 53 84 61
27 000026 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0
28 000027 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 14 33 21
29 000029 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 0 0 0
รวม 1189 2780 1609
4389

ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]