หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชนากาญจน์ อุ่นละออโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพูลสุข บัวโรยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนงรักษ์ อาจภักดีโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนาภรณื ชุปวาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤมล เมืองหงษืโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรัชนี สุวรรณนันท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แสงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางรุ่งนภา มงคลชูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้ากรรมการ
4. นางถาวร ศรีมุงคุณโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลาวรรณ แถสูงเนินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แสวงเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
3. นางสมพร สิทธิจันทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายนพดล พรมโสภาโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์พันธุ์ ศิริโทโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายประทุน ดวงวิไลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางศุภชาดา ฌานทิพยดำรงโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายประมวลศิลป์ วิทยาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสุมณฑา สิงห์ชาโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธัญธิตา พันโภคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางนำพา เกษตรสินธุ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุบล อายุวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพนิดา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางมนทกานต์ อุดมทวีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมพักตร์ สุ่มมาตย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางอนงค์รักษ์ แก่นสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางบุษรา ชาบุญมีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตร์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจำรัสลักษณ์ สุระเสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ หงส์ทองคำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวหยาดฝน อินทะเสนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางนีรนุช สัจจะมโนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางไพวัน ปาโสโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วงศ์เพชรศรีโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายเรืองศิลป์ ขาวศรีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุรยันต์ พันธุโพธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
4. นายจำลอง จันหยวกโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ อายุวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวรวิมล บุญพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสายสุดา เบ้าไธสงโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมลทิรา อาจไพรินทร์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางบุษกร ทิพย์อักษรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัคนิดา หนองเรืองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกฤษณา จันทสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางอรพินธ์ ทุมภาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
6. นายนิพนธ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฉันท์ ศรีลาเลิศโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นายวิชัย ศุภคุณภิญโญโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางเทียมจันทร์ บุญสดโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยารองประธาน
4. นางปทุมวดี คงเจริญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสุภาพร สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายสมชัย สายเชื้อโรงเรียนธงธานีกรรมการ
7. นายบัณฑิต พรรณศรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นายกิต คณะนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุรางค์ทิพย์ นครไพรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นางวารีย์ รัตนภักดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ หาญเวชโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยประธาน
2. นางสิริลักษณ์ แสงสุระโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมรองประธาน
3. นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาคร สียางนอกโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางนงนุช อภิมติรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสมยศ สีคาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ขันบุตรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นางกุสุมา ธุลีจันทร์โรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางสมพิศ มาตย์วิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกรองประธาน
4. นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางศุภรัตน์ บัวหลวงโรงเรียนเมืองน้อยวิทยากรรมการ
7. นายสุดใจ กองมะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวลีฉัตร วิบูลย์กุลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำพัน คณะนามโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางสุรพรรณ วีระสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางอรพิน ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพจณีย์ ทุมรินทร์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิกุล นามปัดสาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
6. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางบุษราคัม ทองกุลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
8. นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอาคม สุทธิประภาโรงเรียนสตรีศึกษาประธาน
2. นางสาวสุนันทา มูลมากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกรองประธาน
3. นางสาวสังวาลย์ หาญอาสาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัสวรินทร์ พินยะพงศ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายปาจิตร ศรีสะอาดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศุภวรรณ จำเนียรการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาประธาน
2. นางวัทธนา เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางสาวมนัส บุญลือชาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายอุเทน กาญวิจิตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเสาวนิต ร่มศรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณวัฒน์ ผุยไชยสงค์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมประธาน
2. นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์โรงเรียนสตรีศึกษารองประธาน
3. นางวิชุตา สงวนรัตน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ ดวงประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิชดา รจนัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายกุศล ศรีสารคามโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมประธาน
2. นางสาวนิภาพร นาอ่อนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสุดารัตน์ หมายประโคนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวมนัชญา ตั้งกิจเจริญพงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นางจันทรัสม์ ขาวศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางพัชริน ศรีติรัตน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายไชยยงค์ วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล วงศรีเทพโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
Science Show ม.1-ม.3
Science Show ม.4-ม.6
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสรี นาไชยโยโรงเรียนกรรมการ
2. นางยุวารินทร์ เฉนียงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุพัตรา กิติโฆษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสุกัญญา ไชยศิรินทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวประนอม วิเศษปัดสาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ไชยศิรินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวประนอม วิเศษปัดสาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายเสรี นาไชยโยโรงเรียนกรรมการ
4. นางยุวารินทร์ เฉนียงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสุพัตรา กิติโฆษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี กำเนิดแวงควงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พิมพ์วิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นายเด่นพงษ์ ใจหาญโรงเรียนกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ พรรณขามโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นางเบญจพร แก้วมนตรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสวาท พิมพิลาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปียวัฒน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายอาคม ศรีสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เขตผดุงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายสมเดช อุ่นเจริญโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นายสุวิช ไวยราบุตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศิริพร โพธิกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นางพิมพา จันทร์อยู่โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายโกวิท อ่อนประทุมกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอมราวดี เรืองโอชาโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรุณา กาญจนรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางรพินทรา ภักดีพงษ์กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ บุดดาเพ็งโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางอารีรัตน์ จันทรงกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เยลเดลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสามัคคี ไชยฮะนิจโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจรัสศรี ศรสุทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางณัฏฐิณี พื้นชมภูโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์กรรมการ
2. นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลางกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ เหมสุวรรณกรรมการ
4. นางพรชนก อุปดีกรรมการ
5. นางสุคนทิพย์ จิระกาลกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางวรางคณา พรหมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางบุญล้อม คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
4. นางบังอร โมครัตน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริภาพ ใหม่คามิโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสิรินุช สุจริตโรงเรียนเชียงขวัญพืทยาคมกรรมการ
7. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ตอเสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ อะทาโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางปราณี พื้นแสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววัลภา พลเวียงธรรมโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางวรรณา ประชานันท์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนทร จ้อยนุแสงโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางมณีนิล ศิรินนท์โรงเรียนสตรีศึกษา2กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คำบุศย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ เฉลยพวร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนกรรมการ
6. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี คำบุศย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ เจนพจน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ วงนามโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ตันพานิชโรงเรียนกรรมการ
4. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนกรรมการ
5. นายสุนทร พลามีโรงเรียนกรรมการ
6. นายพิศมัย ป่าทิพย์นันทน์โรงเรียนกรรมการ
7. นางจิราพร หงส์วิสัยโรงเรียนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางจิราพร หงส์วิลัยสพม.27กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ วรนามสพม.27กรรมการ
2. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีสพม.27กรรมการ
3. นางจิราพร หงส์วิลัยสพม.27กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนกรรมการ
2. นางพิศมัย ข่าทิพย์ทาท์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนกรรมการ
4. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายสุนทร พุดซาโรงเรียนกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ วรนามสพม.27กรรมการ
2. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีสพม.27กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทับไทยสพม.27กรรมการ
4. นางจิราพร หงส์วิลัยสพม.27กรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ วรนามสพม.27กรรมการ
2. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีสพม.27กรรมการ
3. นายสมดิจ ถวิลมาตย์สพม.27กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ต้นทับไทยสพม.27กรรมการ
5. นางจิราพร หงส์วิลัยสพม.27กรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คำบุศย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทัศน์ เฉลยพวร์โรงเรียนม่วงลาดกรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี คำบุศย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงศาสตร์ ฉวีนวลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใจดีโรงเรียนกรรมการ
6. นายสุนทร ทองดีโรงเรียนกรรมการ
7. นายอนุภาพ ศรีไม้แก้วโรงเรียนกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี คำบุศย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทัศน์ เฉลยพวร์โรงเรียนม่วงลาดกรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนกรรมการ
7. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายยม ดำรงเอื้อกรรมการ
2. นายขวัญชัย สุวรรณกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายยม ดำรงเชื้อสพฐ.กรรมการ
2. นายขวัญชัย สุวรรณสพม.กรรมการ
3. นายดุสิต นิลผายเทศบาลเมืองกรรมการ
4. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายตรี หนองประทุมโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชนากาญจน์ รักกการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
2. นายวสันต์ สิ่วสีแดงโรงเรียนเชียงขวัญพืทยาคมกรรมการ
3. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ปะกิริโนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
6. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นายวสันต์ สิงสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
2. นายวสันต์ สิงสำแดงกรรมการ
3. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นายจักรายุทธ นพราลัยโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ปะกิริโยกรรมการ
3. นายบุญยงค์ สารารัตน์กรรมการ
4. นายวชิระ ชัยหงส์ษากรรมการ
5. นายจักรายุทธ นพราลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ปะกิริโยกรรมการ
3. นายบุญยงค์ สารารัตน์กรรมการ
4. นายวชิระ ชัยหงส์ษากรรมการ
5. นายจักรายุทธ นพราลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
3. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภากรรมการ
2. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายทัศภูมิ หงษ์ป้องโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
3. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายทัศภูมิ หงษ์ป้องโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
3. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจรรโลง ธนกัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวยศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจรรโลง ธนกัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกประธาน
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวยศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ภาระการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรรโลง ธนกัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกประธาน
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวยศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจรรโลง ธนกัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวยศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ภาระการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พลอาษากรรมการ
2. นายวรวิชย์ จันทร์เทพกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สิ่วสีแดงโรงเรียนเชียงขวัญพืทยาคมกรรมการ
2. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิชย์ จันทะเรืองโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปริยาหลิน เตร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปริยาหลิน เตร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปริยาหลิน เตร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางฉวี สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวปริยาหลิน เทร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวปริยาหลิน เตร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นางฉวี สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปริยาหลิน เตร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปริยาหลิน เตร์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6
1. นายอาทร อุทกโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี สุริยพันธุ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี สุริยพันธุ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ปานะโปยโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้นโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้นโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกุลนันทร์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกุลนันทร์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางกุลนันทร์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางกุลนันทร์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
Impromptu Speech ม.4-ม.6
Spelling Bee ม.1-ม.3
Spelling Bee ม.4-ม.6
Story Telling ม.1-ม.3
Story Telling ม.4-ม.6
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
Cross word ม.1-ม.3
Cross word ม.4-ม.6
A Math ม.1-ม.3
A Math ม.4-ม.6
คำคม ม.1-ม.3
คำคม ม.4-ม.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3
ซูโดกุ ม.4-ม.6

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรพิณ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
2. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพิกุล นามปัดสากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิณ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
2. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพิกุล นามปัดสากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุญล้อม คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
2. นางวรางคณา พรหมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางบังอร โมครัตน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิริภาพ ใหม่คามิโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร หงส์วิลัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนกรรมการ
3. นายอมรมิตร โสภัณฑ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ สิ่วสีแดงโรงเรียนเชียงขวัญพืทยาคมกรรมการ
4. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ปะกิริโนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
6. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ

ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]