หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4401 29 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4402 29 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4305 29 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4304 29 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4204 29 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4205 29 ต.ค. 2555 09.00
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4302 29 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4303 29 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4404 29 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4405 29 ต.ค. 2555 09.00
-


ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]