สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองใบ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  เจริญกิจ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 1. เด็กชายศิริวรรณ  กระจาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 32 1. เด็กชายจิณณวัตร  พฤกษาเกษมสุข
 
1. นายปุญญพัฒน์  เกตุไทย
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 14 1. นายสุรเดช  อาจสิงห์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวิศาล
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง 26 1. นายฐิติกรณ์  พิพิธเศร้า
2. นายนันทิพัฒน์  อริยพัฒน์
3. นายศรราม  สาระจันทร์
 
1. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 45 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองกร
2. นางสาวณัฐริชา  ชมดง
3. นางสาววงเดือน  ชินคำ
4. นางสาวศุภิสรา  สวัสดิ์วงษ์
5. นางสาวเกวลี  แหยมไทย
 
1. นางสาวอังครัตน์  วงษ์สวรรค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.2 ทอง 28 1. นางสาวขวัญฤดี   สร่างทุกข์
2. นางสาวขวัญฤดี  กล่อมใจ
3. นายชฎาวุธ  ลมปลิว
4. นางสาวชนันรัตน์  พรพจน์ธนามาศ
5. นางสาวชนากานต์  บุญประเสริฐ
6. นางสาวฐิติกุล  พูลสวัสดิ์
7. นางสาวดวงมณี  พันธ์สีดา
8. นางสาวธัญญารัตน์  สาคร
9. นางสาวนริศรา  ประจง
10. นางสาวนวรัตน์  นาคบางลอ
11. นางสาวนิรัชพร  แทนทด
12. นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหอม
13. นายพงศกร  ดีประเสริฐ
14. นางสาวพิชชากร  เกตุแก้ว
15. นางสาวพิมพ์ชนก  สมดี
16. นางสาวรังสิมา  พุ่มพวง
17. นางสาววศินี  เสียงเสนาะ
18. นางสาวสโรชา  สมคิด
19. นางสาวอชิรญา  สุวรรณอำไพ
20. นางสาวอารียา  ทับทิมหอม
 
1. นางสาวจิราพร  ธรรมปาน
2. นางปราณี  วิโนทพรรษ์
3. นางสาวสุนารี  ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา
4. นางสาวสุภาพร  วัฒนธัชพงศ์
5. นายอานัติ  ปะวาระณะ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80.25 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  กล้ารบ
3. เด็กหญิงกัณย์สินี  ทิพยมนตรี
4. เด็กหญิงจิตรานุช  อาจประโคน
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทวนดิลก
6. เด็กหญิงธาริณี  ทวีกัลป์
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปัตยุรักษ์
8. เด็กหญิงรวิพร  สุภาพร
9. เด็กหญิงสนิษฐยา  แสนเดช
10. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสดี
11. เด็กหญิงสุวิชญา  สระเกตุ
12. เด็กหญิงอภัสรา  สมคิด
13. เด็กหญิงเจลกา  ส่งศรีแจ้ง
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญสร้อย
15. เด็กหญิงโสรยา  ศิวิไลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นายดิเรก  หนูน้อย
3. นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ
4. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 24 1. นางสาวรัตน์ติมา  วรรณศิริ
2. นางสาวสิตานัน  โพทา
3. นางสาวอรอนงค์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
2. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 37 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์นาค
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวปาริฉัตร  มานะโพน
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิมา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 32 1. นายธนากร  ค้ำชู
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
14 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  วงศ์คช
 
1. นายธงชัย  พุ่มสุข
 
15 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
 
1. นายธงชัย  พุ่มสุข
 
16 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64.8 ทองแดง 32 1. นางสาวญาดา  พ่วงคง
2. นางสาวณัฏฐิกา  วงศ์คช
3. นางสาวนภากาญจน์  มั่นคง
4. เด็กหญิงนุชรวี  นามโคตร
5. นางสาวปริณดา  สิมชมภู
6. นางสาวปวีณา  ผาวัน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
8. นางสาวรุ่งทิพย์  กฤษณา
 
1. นายธงชัย  พุ่มสุข
2. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 1. นายกษิดิ์เดช  โกเลียง
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุธินี  หาทรัพย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
19 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 1. นายกษิดิ์เดช  โกเลียง
2. นางสาวจันจิรา  วงศ์คช
3. นายชัยวัฒน์  ขาวอุไร
4. นางสาวฐิติมา  สามบุญศรี
5. นางสาวณภัทร  ทองเกิดหลวง
6. นางสาวนลพรรณ  มหาสังข์
7. นายศิรสิทธิ์  เตปินตา
8. นางสาวศิริรัตน์  เหลืองกระจ่าง
9. นางสาวสลาวลี  ชาวบางรัก
10. นายอนุวัตร์  พระนคร
 
1. นางสาวนันทา  อยู่สุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
20 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ไกรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธนพร  เดชกุญชร
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  มากอยู่ดี
6. เด็กหญิงวันมงคล  ดวงราช
7. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองกระจ่าง
8. เด็กหญิงสุจารี  จินดา
9. เด็กหญิงเอมวิกา  กัลปนารถ
 
1. นางสาวนันทา  อยู่สุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 1. เด็กหญิงขวัญกมล  พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์อยู่
3. เด็กหญิงอารียา  หงษ์อินทร์
 
1. นายบรรพต  ทองอินทร์
2. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใช้เฮ็ง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  จันทะศรี
3. เด็กหญิงอรณิชา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 17 1. นางสาวนิพาดา  อรัญวงศ์
2. นางสาวรสิตา  เข็มเงิน
3. นางสาวอัญชลี  เห็นชอบ
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 26 1. เด็กหญิงฐานิต  ณ รังษี
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วังกดิลก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 16 1. นางสาวณัฐณิชา  สุภาพร
2. นายวิชัย  บุญเหมาะ
3. นายวิธวัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อรุณ
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
2. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 42 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองคำ
2. นางสาวสุดธิดา  อยู่ละ
 
1. นายศักดิ์ดา  สุภาพ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 48.62 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายจิณณวัตร  สามศรีทอง
 
1. นางสาวธนภัทร  วงษ์อาษา