สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติกา  ไกลหา
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายชาตรี  รัตนสุนทร
 
1. นางสาวกาญจนา  เชื่อมศรีจันทร์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 50 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายอดิศร  ปลูกฝัง
 
1. นายสุรารักษ์  กำยาน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวนิตยา  พงษ์พิมาย
 
1. นายสุรารักษ์  กำยาน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงปิยมาศ  หลวงวิเศษ
 
1. นายสำราญชัย  กูฏโสม
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายธนวัฒน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 11 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบัณฑิต  ตระกูลเรืองรุ่ง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวชุดาภา  ปุณณะการี
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 26 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สัตพันธ์
2. เด็กหญิงอธิษฐาน  โพสาราช
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
2. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72 เงิน 38 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ภูมิคอนสาร
2. นางสาวสุทิศา  สุขเลี้ยง
 
1. นายขวัญมงคล  สายสวาท
2. นางสาวสุจิตรา  พึ่งฮั้ว
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 48 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  สุภาจารชัย
 
1. นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 46 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพัทยา  จอมแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองรอด
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  นวลรักษ์
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พันเทศ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สุวัณประเสริฐ
2. นายอนุรักษ์  เร่งรัด
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 44 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  อิ่มบุญสุ
2. นางสาววราภรณ์  ดีพรหม
3. นายสมชาย  ธรรมวิมลศิริ
 
1. นางสาวพัทยา  จอมแก้ว
2. นางอรพินท์  จำปีขาว
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18.8 เข้าร่วม 50 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  สวัสดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มีนาง
 
1. นางสาววีรวรรณ  มีมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายนนทกร  ชูวงษ์
2. นายพิเชษฐ์  จินดาวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ  ฮวดโสภา
2. นางสาววิลาวรรณ  สุวัณประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงปูเป้  -
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสนจู
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายยะนัย  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 35 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาต  สิทธิหงศ์ษา
2. เด็กชายวันชัย  -
3. เด็กหญิงเจ  -
 
1. นางสาวนริศรา  สุขมา
2. นางสาวบุษกร  เสโนฤทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวจิราวรรณ  นิ่มแพร
2. นางสาวจีรวรรณ  จ้อยเจริญ
3. นางสาวอนัญตญา  กล่อมกำเนิด
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางอรอุมา  อัญชลีสถาพร
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เห็นสว่าง
2. เด็กหญิงธนัชฌา  พรหมชนะ
3. เด็กหญิงประกายรัตน์  ทองอิน
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไหลรวมภาคิน
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 24 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกฤตลักษณ์  สระทองทา
2. นางสาวณัทสุข  ไชยเพ็ชร
3. นางสาวสิริธร  เชื้อทอง
 
1. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
2. นายเชาวลิต  ฟักเหลือง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 42 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนี  -
2. เด็กหญิงยุราวรรณ์  พงศ์ประทีปชัย
3. เด็กหญิงวรินธิ์ธร  คำเสียง
 
1. นายวรวิทย์  กิตติชัย
2. นางสาวอัญชุลี  รัตนพร
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 45 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายสมจิตร  ขันธีรจิโรจน์
2. นายเจษฎา  คุ้นเคย
3. นางสาวแหวนพลอย  พนาอุดม
 
1. นางจรรยา  กิตติชัย
2. นายวรวิทย์  กิตติชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงวิภา  -
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78.4 เงิน 21 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกุ้ง  -
2. นางสาวพุทธชาติ  แสงสว่าง
3. นายเก่ง  -
 
1. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 30 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายดนัย   คุ้มทองดี
2. เด็กชายธาดา  แซ่อั้ง
 
1. นางสาวกมลฉัตร  คิ้วศิริ
2. นางจิราภรณ์  ภาณุพินทุ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 41 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายตุลานนท์   กันธิพร้าว
2. นายสุรศักดิ์  ศรีสำลี
 
1. นางสาวรจนา  ล้ำเลิศ
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ยงหวาน
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.42 เงิน 11 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายน้อย   -
2. เด็กชายเท่   -
 
1. นางสาววิวาห์  แสงปัญญา
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ยงหวาน
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.95 ทองแดง 24 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชาคริส  สุขยงค์
2. เด็กชายสมศักดิ์  เผ่าพงศ์ษา
 
1. นางสาวกมลฉัตร  คิ้วศิริ
2. นายอดิศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายสุชน  แหยมเชื้อ
2. นายอะมิด  -
3. นายแอ๊ด  เจิดพงศา
 
1. นายฑีฆายุ  วงค์ปัญญา
2. นายเอกลักษ์  พรหมมา
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  รันรัตน์
2. นายปริญญ์  ศุภมาสเรืองศรี
3. นายวงศกร  ผลปราชญ์
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
2. นางสาวสมฤทัย  พาที
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 9 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บู่ทอง
2. เด็กหญิงวัลยา  แสนหัวช้าง
3. เด็กหญิงสมิตา  เรือนงาม
4. เด็กหญิงสุชานาฏ   นิ่มมาก
5. เด็กหญิงเกศินี  นิ่มนวล
 
1. นางภาณี  เพ็งเลา
2. นางวันเพ็ญ  ทับเกตุ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 26 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกรองกาญจน์  คะเรรัมย์
2. นายนรินทร์  สมประสงค์
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  ฐิรัฐพงษ์
4. นายอนัตชัย  คล้ายเกิด
5. นางสาวเกศรา  คำสีทา
 
1. นายทินกร  ชูช่วย
2. นางภาณี  เพ็งเลา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 19 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงซอสซอส  -
2. เด็กหญิงธัญสินี  สังขโชดก
3. เด็กหญิงบุษบา  วงศ์สิริบวร
4. เด็กหญิงหนึ่ง  -
5. เด็กหญิงเชอรี่  -
 
1. นางสาวนริศรา  มงคลยศ
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกุลธิดา  ภู่เปลี่ยน
2. นางสาวปรียานุช  ทองมอญ
3. นางสาวศิริกาญจน์  เกตุศรี
4. นางสาวอนัญลักษณ์  มากลัด
5. นางสาวเบญจพร   ดวงสีแก้ว
 
1. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
2. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ประทีป
2. นายพงษ์  ศรีทองดี
3. เด็กชายพงษ์สุวิทย์  สิทธิสาร
4. เด็กหญิงศศิธิตา  เหลืองเอี่ยม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดรักษาทรัพย์
 
1. นางภาณี  เพ็งเลา
2. นายเอกพงษ์   ภิรมย์รื่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.2 ทอง 32 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองใบ
2. เด็กชายกันตชาติ  มาลีพันธ์
3. นางสาวกาญจนา  ตานุนไชย
4. นางสาวขวัญจิต  แก้วชูเชื้อ
5. นางสาวจันทรา  เจริญสุข
6. เด็กชายณัฐพล  ด่านกระโทก
7. เด็กหญิงธนพร  สุขสำราญ
8. นายธีรพงษ์  ภัชราภรณ์
9. เด็กหญิงนฤมล  แสงเคลือบ
10. เด็กหญิงพรรณธิภา  โพธิ์แก้ว
11. เด็กหญิงพรลภัส  โคตรนาม
12. นางสาวภาวิณี  รักสาย
13. นางสาวรัตนาวดี  แม่นแท้
14. เด็กหญิงวรรณพร  เทพพนม
15. นางสาววรรวิษา  นาครักษ์
16. นางสาววิศัลยา  โสพน
17. นายศรายุท  เอกจีน
18. นายสุภัทร  เซี่ยงผุง
19. เด็กชายสุริยา  นันทพันธ์
20. นางสาวโสรญา  จันทร์ละมูล
 
1. นายทินกร  ชูช่วย
2. นางภาณี  เพ็งเลา
3. นางวันเพ็ญ  ทับเกตุ
4. นายอนุวัฒน์  กองจำปา
5. นางสาวเพ็ญจันทร์  อุดมทัพย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายกริน  หุ้มขาว
2. นายจอจอ  -
3. เด็กชายนรินทร์  ปิงมูล
4. เด็กชายพนณที  -
5. นางสาวพรพนา  ถนัดทวี
6. นายมีชัย  ไทรสังขธิติสิน
7. นายวรุตม์  ภูมิสวย
8. นายวันชัย  -
9. นายวิสุทธิ์  โสไกร
10. เด็กชายศึกษา  กวินก้องไกล
11. นายศุภพัฒ  เกียรติก้องชลธี
12. นายสกลรัฐ  รุ่งสว่าง
13. เด็กชายสงวน  พิทักษ์ภูผา
14. นายสุทิตย์  กายะหงเนเการะ
15. นายสุรศักดิ์  กันทรพิมาน
16. นางสาวอังคณา  -
17. นายเจริญสุข  ทองคำ
18. เด็กชายเดชายุทธ  โสไกร
19. เด็กชายเพรียว  -
20. นางสาวแปะริน  -
 
1. นางสาวกชกร  สุฤทธื์
2. นางสาวณัฐชา  ชมภูพงษ์
3. นางสาวนริศรา  มงคลยศ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
5. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 44 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์
 
1. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.63 ทอง 24 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  คำตัน
 
1. นางสาวศศิธร  ลิ้มแสงอุทัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 17 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจินตรัตน์  ปาสาเลา
2. เด็กชายอำนาจ  งามตา
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางณัฏฐนันท์  สงวนแวว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวกัญญา  ทองอ้วน
2. นายอดิศร  วังคีรี
 
1. นางสาวทินรกรณ์  ก๋ำคนตรง
2. นายอนุชา  ศรีเมฆ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78.2 เงิน 42 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  แอบท้องไพร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วิไล
4. เด็กหญิงรัตนวลี  ศรีนาวงศ์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญคำ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดิ์สาย
7. เด็กหญิงสุภาวดี  คำมูล
8. เด็กหญิงอิสรีย์  นิยมทอง
9. เด็กหญิงเมตตา  อัครพันธ์ไพโรจน์
10. เด็กหญิงเรนุกา  บัวเขียว
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางสาววิรัญญา  ภูติวาณิชย์
3. นายอัสนัย  สมานบุตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกัญจนา  -
2. นางสาวจรัสศรี  สังขรังสี
3. นางสาวจันทร์แดง  งามตา
4. นางสาวฉัตรสุดา  แสงทองดี
5. นางสาวนุ้ย  -
6. นางสาวบุษบา  สังขประเทือง
7. นางสาวพนารัตน์  เบญภาด
8. นางสาวพลอย  ไทรสังขพรดำรง
9. นางสาวมณฑิรา   รมย์ชารี
10. นางสาวศรัญญา  เสดวงชัย
11. นางสาวศุภวรรณดี  สังขธิติ
12. นายสุจินดา   ขันติพิระกุล
13. นางสาวอรวรรณ  นาวงษ์ษะ
14. นางสาวอรวรรณ  แซ่ตัน
15. นางสาวเสาวนีย์  พิทักษ์ภูผา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   เอี่ยมพญา
2. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี
3. นายนพรัตน์  ทองคงหาญ
4. นางสาวรัชชนันท์  ชัยรักเกียรติ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.6 ทอง 19 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงสุวิมล  ต๊ะยามัน
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  นาเครือ
3. เด็กหญิงโสรยา  สุทธิ
 
1. นางสาวสุริภา  เตียงนิล
2. นางสาวอังคณา  ภวชโลทร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.4 เงิน 24 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวณัฏฐิกา  วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์
2. นางสาวเอ  ไม่มีนามสกุล
3. นายโชคดี  บุญรอด
 
1. นายคมกฤช  เพิ่มทอง
2. นางสาวพนิดา  เพ็งคำเพชร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงผกา
2. เด็กหญิงอิสริยา  บัวการกิจ
 
1. นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
2. นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายศุภฤกษ์  คำพิมพ์
2. นางสาวสุวนันท์   หนูสุข
 
1. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
2. นายพรหมมาตร์  ศรีนิล
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงล่าตาคือ  -
2. เด็กหญิงอังคณา  ธนอุดมศิลป์
3. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวนอภู  -
2. นายสมชาย  -
3. นายอาลงกบ  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงนํ้าเพชร  หอมแก่น
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์   พาเหม
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เกตุพุ่ม
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์   พาเหม
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์   พาเหม
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวธนพร  ทะเกิงกุล
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์   พาเหม
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสุรพัศ  เกิดนาค
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์   พาเหม
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 11 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวช่อทิพย์  ฤทธิยะพงศ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกลอยใจ   แสงเจริญ
2. เด็กหญิงหญิง  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนธร  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์   พาเหม
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจักพันธ์  ศิริบูรณ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายศรชัย   -
2. นายเสกสรร  -
3. นายไกรสร  นิยมบุญ
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
62 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 19 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ชื่นชม
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อาคมเวช
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.667 เงิน 25 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ  พันพงษ์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายกตัญญู  แซ่เตียว
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  บุญคุ้ม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 18 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  โม่ต๊ะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เหยี่ยวสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายมานพ  สหัสรังสีกูล
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวภนิตา  บูชา
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายเทพศิลา  ปานดอนลาน
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสมิท  ศิลาสวรรค์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายศตวรรษ  เสดวงชัย
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงมินฑิตา  ชาติพุก
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 46 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเจนจิรา   สังขประภา
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวาสนา  เตชะเจริญสุขจีระ
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 47 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวภัทรนันท์  พลายงาม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
77 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.8 เงิน 40 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงซินอู  -
2. เด็กชายทุน  -
3. เด็กหญิงนองนอง  -
4. เด็กชายนิติภูมิ  บุญจันทร์
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุดมใจพุทธ
6. เด็กชายสรวิชญ์  จรัสสุขสรรค์
7. เด็กหญิงอรทัย  ไทรสังขเฉลาพร
8. เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์  นัยวิริยะ
 
1. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
78 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายธนวัฒน์  ล้อมวงษ์
2. นายนวพล  นันทะใจ
3. นางสาวพิม  -
4. นายสมนึก  สะอาด
5. นางสาวสุชานาฎ  นะอ่อน
6. นายเนติภัทร์  กีรติสวรยา
7. นางสาวโชติกา  ประดิษฐค่าย
8. นางสาวไพพณา  อุปนิ
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
79 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวชู  -
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เนยขำ
3. เด็กหญิงปภาดา  -
4. เด็กหญิงพม่า  -
5. นางสาวพัชรี  ประวรรณกร
6. นางสาวเมทิชา  จันมหา
 
1. นางสาวศิรินารถ   พฤฑฒิกุล
2. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
 
80 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 39 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  บุญชื่น
2. นางสาวจิตราวรรณ์  มหานิล
3. นางสาวจินตนา  สว่างศรี
4. นางสาวทักษิณา  ยางสุด
5. นางสาวนุชจณี  วงค์ใส
 
1. นางสาวศิรินารถ   พฤฑฒิกุล
2. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
 
81 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 27 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจิตติมา  อนุสรพรพงศ์
2. เด็กหญิงปวีณา  สบายเหลือ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชงกุล
4. เด็กหญิงพัฐนันท์  ทองอิน
5. เด็กหญิงวิภาภัทร  ศรีจันทนรักษ์
6. เด็กหญิงอัญชลินทร์  ทองอิน
7. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองมณโท
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทะแยง
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  วิตมุต
2. นางสาวพรเพ็ญ  พรกิตติทยา
3. นางสาวพัชราภรณ์  ประดับวงศ์
4. นางสาวมาริสา  ผ่องใส
5. นางสาวอินทร์ดาว  -
6. นางสาวอินทร์พร  -
7. นางสาวอิอี  _
 
1. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
3. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์
4. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
5. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
83 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 32 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ด่านกระโทก
2. เด็กชายนพกรณ์  ศรีบัวทอง
3. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ขาวมะเริง
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงอรุณ
 
1. นายอนุวัฒน์  กองจำปา
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายกฤชฐิศักดิ์  พงษ์พัว
2. เด็กชายสัญชัย  ดาเปรม
3. เด็กชายสุทัด  อนันตพัฒนา
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นายนนทนันท์  ทวีสกุลรัตน์
2. นายยุทธนา  สีมาชัย
3. นายเอกชัย  วรรณสัมพัด
 
1. นางสาวดารารัตน์  แสงทอง
2. นายปิยะ  ใจกล้า
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 13 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยาสุทธิ
2. เด็กหญิงอรุณี  ทองผาขจิต
3. เด็กชายแง   -
 
1. นางอนงค์  จันทาวุฒิ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพรหมประทาน  วิยาสิงห์
2. นางสาวพันนิภา  พันธ์หุ่น
3. นายศรราม  สังคุ้ม
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวกรรณิกา  แพงผล
2. นางสาวจันทร์นภา  ไหวพริบ
3. นางสาวจันทิมา  ทรายแก้ว
4. นางสาวจิราภา  สงวนพันธ์
5. นางสาวชุติกาญจน์  สร้อยเพ็ชร์
6. นางสาวสุภาลัย  ชัยชนะ
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
2. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 47 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชลิตา  สว่างประเสริฐ
2. เด็กหญิงทักษิณา  สมบูรณ์
3. เด็กชายบุรินทร์  ร่มจำปา
4. เด็กหญิงวินวินพิว  เจริญรัตนมิตร
5. เด็กหญิงสวรส  ทวีบุญ
6. เด็กหญิงอรุณี  ศิริหงส์
 
1. นายวีระศักดิ์  โคตจันทร์
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
3. นายเอกชัย  ตันสุวรรณ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  มีชัย
2. เด็กหญิงวิภาวี  ซิ่วเกสร
3. เด็กหญิงสโรชา  ท้าวเครือ
 
1. นายวีระศักดิ์  โคตจันทร์
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวชลลดา  คงสุนทร
2. นางสาวชลิดา  หอละเอียด
3. นางสาวเบญญาภา  ปัญญาเรือนแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
2. นายเอกชัย  ตันสุวรรณ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนัชภา  ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กหญิงอรทัย   -
3. เด็กหญิงอรนุชร์  ไทรสังขธิติสุรีย์
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวมินทร์ธิตา  จิติวงศ์
2. นางสาวศิริวรรณ  หล่อจิตร์
3. นางสาวสตรีรัตน์  สุขอุดม
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวุฒิ   -
2. เด็กหญิงสมศรี  แก้ววงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุภา   -
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
2. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.6 ทอง 17 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวฐิติพร  นิลชะลิต
2. นายอนุกรณ์  ปัญญาวงษ์
3. นางสาวเวณิกา  ทองยอด
 
1. นายวิทยา  ใจมา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คล้ายขำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองผาจารุ
3. เด็กหญิงเกศกนก  สุวรรณสม
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา  หนูน้ำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 25 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวน้องสอน  -
2. นางสาวหวาน  คุณหลวง
3. นางสาวเจนจิรา   -
 
1. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 16 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฉุนมี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงศกุณี  พูนนุช
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา  หนูน้ำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 47 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพรสุดา  เส่งสุ่น
2. นางสาวพอมือวอ   -
3. นางสาววนิดา  สายศ
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 43 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  ปุยทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วันดีวงศ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดนตรี
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวปรารถนา  หอยสังข์
2. นางสาวศิริกาญจน์  บุตรเสมียน
3. นางสาวสังวาลย์  ธาตุวิสัย
 
1. นายอานนท์   การพันธุ์ทา
2. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายจักรี  แตงยิ่ม
2. นายธีรวัฒน์  หอมทอง
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 16 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  หาวิชา
2. นายมนัสวี  อ่ำระมาด
 
1. นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพงศธร  ทองเปราะ
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวปรียานุช  โกวิทาธร
2. นายปิยะ  แสงประเสริฐ
 
1. นายกฤษณ์  ยังดี
2. นายอภินันท์  เพิ่มศรี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนาดล  กระต่าย
2. เด็กชายสิริมงคล  จันทร์ดิษฐ์
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชริสรา  อุปโคตร
2. เด็กชายพงศธร  ขันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร  ชูสุ่น
2. นางรัชนก  เพนเทศ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญแสน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ชนะศึก
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายณัฏฐกิตติ์  ไหลแหวน
2. นายอดิศร  ศรศรี
 
1. นางสาวกัลยาณีย์  รอดสวัสดิ์
2. นายวารินทร์  ทองผามณีรัตน์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายคเณศ  รอดพูล
2. นายอภิสิทธิ์  ทนันชัย
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 40 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายพลากร  สวัสดิ์สาย
2. เด็กชายมงคล  วรรณวงษ์
3. เด็กชายศุภกิจ  เล็กมนตรา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายธงชัย  คล้ายจินดา
2. นายสุธาร  โอสถเจริญ
3. นายอภิสิทธิ์  ทนันชัย
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายภิเษก  ไผ่สะอาด
2. นายสามารถ  คุ้มปลี
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายจิตรภานุ  ทองผาภูมิพรทวี
2. เด็กชายชัยชนะ  โภคะวิจิตร
 
1. นางสาวกัลยาณีย์  รอดสวัสดิ์
2. นายวารินทร์  ทองผามณีรัตน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายกีรติ  ปริวันนัง
2. นายสุรศักดิ์  สินเจริญ
3. นายองอาจ  อาสาเหลา
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
2. นายอานันท์  เม้ามีศรี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายชลิต  ทองผาภูมิปรีชา
2. นายณัฐพล  เจริญทัศน์
3. นายอดุลย์วิทย์  ไชยพันธ์
 
1. นายปัณณวิชญ์  ซาไข
 
117 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  -
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสนจู
 
118 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.16 ทอง 9 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  รัตนะภัชรพิกุล
 
1. นางสาววรพิตร์  ไพรบึง
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงอรพินท์   สังขพันเลิศ
 
1. นางสาวมาลัยพร  สระทองจันทร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาววชิราพรรณ  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวมาลัยพร  สระทองจันทร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.5 เงิน 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  โตหลิ่ม
 
1. นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
 
122 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวชะพลาโซ  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ภัทรสุภฤกษ์
 
1. Mr.Levi  JR Dalida
 
124 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 49 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวรุ่งตะวัน  เพ็ชรตรา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 49 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  โปต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  นำพา
3. เด็กหญิงศิรินภา  รักษา
4. เด็กชายสมศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสิริกานต์  ขาวขำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
2. นายเอกพงษ์  ภิรมย์รื่น
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 32 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายก๊อบ  -
2. นางสาวปวีณา  พลเดช
3. นางสาวพรทิพย์  เนาว์โนนทอง
4. นายพัฒนิพนธ์  ผันแก้ว
5. นางสาวศิรดา  พวงสกุล
 
1. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
2. นางสาวราตรี  เทพทองคำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.76 เงิน 33 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงอุทัย
 
1. MissMeng  Shu Juan
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 22 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวช่อทิพย์   กาญจนแกร่งกล้า
 
1. นางสาวรัชวรรณ   ว่องจริงไว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชัยพงศ์  ทับเกตุ
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีนิล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 29 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  ศรีบุรัมย์
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีนิล
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 68.14 ทองแดง 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  เทวกุล
2. เด็กชายชัยพิพัฒน์  ปิยธนาพงศ์
3. เด็กชายธนชัย  โภชนา
4. เด็กชายธนพล  ท่าผา
5. เด็กชายศุภโชค  ศรีสำลี
6. เด็กชายสุทธิบุตร  รอดนวม
7. เด็กชายเสกสรร  เงินบาท
8. เด็กชายไกรสร  เสงี่ยมไพศาล
 
1. นายกฤษฎา  หวังดี
2. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ  ฮวดโสภา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 35 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายพงษ์กร  สุขพร
2. นายมนัส  ขจีสว่างวัฒน์
3. นายศิริชัย  ช่างฉาย
4. นายสุธีร์  อรัญเขตคาม
5. นายอัจฉริยะ  บุญสมยา
6. นายอานนท์  เขมวรากร
 
1. นายรัฐวุฒิ  ชินวงษ์เกตุ
2. นางอนุกูล  เวชไวกิจ
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญจันทร์
4. เด็กชายนที  ปานอุทัย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุงฟ้ารัมย์
6. เด็กหญิงสุธิดา  ป่วงกระโทก
7. เด็กหญิงโชติกานต์  หงษ์อิน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นำพา
2. นายประทีป  หวานชิต
3. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  -
2. นายทองสุข  -
3. นายนิพนธ์  รุ่งสว่าง
4. นางสาวพิพิพูล  -
5. นายวรรธนัย  เจริญศรี
6. นายวุฒินันต์  เทียนขจรศรี
7. นางสาวอรดี  จิตตเลิศวิภาส
8. นางสาวอรยา  สุวรรณอ่อน
9. นางสาวอ้อมโซมล  -
10. นายเพื่อชาติ  เสตะพันธ์
 
1. นายชัยศักดิ์  ภูมูล
2. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี
3. นายประยูร  สุธาบูรณ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 21 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงนพมาศ  วงษะ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  -
3. เด็กหญิงวรัญชลี  วีระสกุล
4. เด็กหญิงสมฤดี  สมบูรณ์ดี
5. เด็กหญิงแก่นแก้ว  สังขรุ่งโรจน์
 
1. นายนริศ  ไชยแก้ว
2. นางละดาวัลย์  วางที
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 79.4 เงิน 13 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐนิชา  เผ่าหอม
2. นางสาวรวิวรรณ  จันทสิทธฺ์
3. นางสาวสุวนันธ์  ทองคำ
4. นางสาวส้มโอ   -
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขันธ์
 
1. นางศุภมาส  ศรีแดงบุตร
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายปฏิภาณ   สันทัด
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ใคร่ครวญ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
2. นางสาวน้ำผึ้ง  วงทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวประภาพร  ธนะฤกษ์
2. นางสาวพรทิพย์   -
3. นางสาวศศินิภา  จันทร์แสง
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองนุ่ม
2. เด็กชายปวิตร  กกอู่
 
1. นายธนภูมิ  หิรัญลักษณ์
2. นางรังษิยา  สดชื่น
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายธิติสรร  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นางรังษิยา  สดชื่น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสุเมธ  ใจสำรวม
2. เด็กชายอรุณ  บุญเรือง
 
1. นางณัฏฐา  เนาวเรศ
2. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายศุภกร  นาคทับทิม
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฐพล  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายธรรมรักษ์  แข็งพิลา
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางอุไรวรรณ  มะลิลา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายเจริญชัย  บุตรสา
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 39.47 เข้าร่วม 46 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงธนดา  ธิราช
 
1. นางสาวพัทยา  จอมแก้ว
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 37.49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายอนวัช  จูกุล
 
1. นางจิรัชยา  สามสี
 
147 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายประยูร  สุธาบูรณ์