หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุดา คำอักษร ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
2 นางสาวรัตนาภรณ์ ยามเย็น ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
3 นางสาววรรณิดา ผาคำ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
4 นางสาววรมิตา ยุพจันทร์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
5 นางศุภร จันทนะชาติ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
6 นางสาวสุจิตร โยนกลอง ครูโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
7 นายอัศเวศ สติชอบ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
8 นางสาวนาตติยา แก้วดวงศรี ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
9 นางสาวหิรัฐติมาภรณ์ ขุมทอง ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
10 นางสาวบุณยานุช เนธิบุตร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
11 นางณัฐธยาน์ สังวรณ์กิจ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
12 นางสาวศวิตา ดนตรี ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
13 นางทองสุข แดงสังวาลย์ ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบำรุง คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
14 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
15 นายณัฐพล ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น  
16 นายนรินทร์ โพธิ์มั่น ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
17 นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
18 นางสาวสุจินต์ ดีหน่าย ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
19 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
20 นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์ ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
21 นายธีระพงษ์ ดอกดี ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
22 นางสาวนิภา สมศักดิ์ ครูโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
23 นางเรณู กรแก้ว ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
24 นางอุบลวรรณ มงคลางกูร ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
25 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
26 นางสาวคำเพียร ปราณีราช ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบำรุง คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
27 นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอมหวล ครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
28 นางสาวรัชดา มีณรงค์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย  
29 นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการอำนวยการ  
30 อนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายโกเมฑ สุดประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางสาวรัชฎาภรณ์ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายวิบูลย์ สุภากาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางจิระนิตย์ พวงดี ครู ค.ศ.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นางวนิดา วัฒนธรรม ครู ค.ศ.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายสุชาติ กรดงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นายชัยชนะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางสาวมัณฑนา ไทยแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางสาวมัณฑนา ไทยแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางเบญจมาศ จุลวงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางสาวพลอยไพลิน คำไทย พนักงานราชการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นายวุฒิศักดิ์ ชมดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวพินทิพา เทศวิศาล ครูผู้ช่วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางนพวรรณ ตรงชื่น ครูโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางขวัญประชา ขอเจือกลาง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นายกนก ขวัญดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางอินทิรา หลักเพชร ครู โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นงประทุม ลาภาอุตย์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นางศุภร จุนทนะชาติ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางสาววิลาวัณย์ รักงาม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นางสาวสุจินต์ ดีหน่าย ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางสาวอรสา ไชยเขตต์ ครู โรงเรียนหอวังปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นายธเนศ อินเมฆ ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นางจรรยา ศรศรี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นางสาวคำเพียร ปราณีราช ครู โรงเรียนชัยสิทธาวาส คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครู โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอมหวล ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นายณัฐพล ชื่นจิตร ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นางประไพ เมฆอรุณ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางเกษราภรณ์ สนธิสัมพันธ์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นายณรงค์ พันดำ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นายสุพัฒน์ มีพึ่ง ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 ว่าที่ร.ต.คณิตกรณ์ ศรีนิเวศน์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นางสาวณัฐธกานต์ ดีขุนทด ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 นางสาวจันทรา เชาว์วิทยา ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นายสุรชัย อินทเกษร ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นางสาวกชพร น้อยศรี ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นางสาวศรารัตน์ มุลอามาตย์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นางสาวชุตินันท์ เดือนแรม ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 นางสาวอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นางสาวศุภลักษณ์ เตียนนาย ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นายปิ่นฉัตร อุนนะนันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นางมาลินี ชื่นกมล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นางฉวีวรรณ ยืนนาน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นางพัชรา สุวรรณไชยรบ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นางเตือนจิตต์ ศรีอนันต์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงาน  
85 นางสาวสิริมา ถินณรงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงาน  
86 นางสิริพร ปอร์เชิน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงาน  
87 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
88 นางสาวกรรณิกา ผลงาม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
89 นายปิยะ เทพกลาง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงาน  
90 นายชัยชนะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
91 นายปิ่นฉัตร อุนนะนันนทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
92 นายโสภณ พลาชัย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
93 นางนิรมล ธนะชาญชัย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
94 นางจินตนา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
95 นายวินัย แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
96 นายสุชาต บรัศไพบูลย์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
97 นางสุดา คำอักษร ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นางธัญญชล สุวรรณกูฎ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นายวีระชัย ขนันไพร ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นายวิโรจน์ คำจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางสาวรัตนาภรณ์ ยามเย็น ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นางเพลินจิต ชุมสุข ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นางสาวจันจิรา ต๊ะตุ้ย ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นางสาวกชวรรณ บุบผโชติ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นางพูลสวัสดิ์ ศรีจะบก ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นางสาวพชรพร ตั้งใจเจริญ ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นายธวัชชัย ปรางทอง ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นางอรุณ ดำขลับ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นางสาวรัชดา มีณรงค์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
111 นางพงษ์ฉวี ผลพานิชย์เจริญ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
112 นางเกวลี ศรีพรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงาน  
113 นายศุภวัฒน์ เทียมมาลา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
114 นายกำพล นรชาญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
115 นางคะนึงนิจ ประพาศพงษ์ ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
116 นางสาวอารีวัลย์ รินทระ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
117 นางสาวใยจิตต์ สาระนิตย์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
118 นางสาวรสริน แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
119 นางสาวสุธิชา สอนวงค์แก้ว ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
120 นางสาวสุธิชา สอนวงค์แก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
121 นางปิยะพร ใยสิงห์สอน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงาน  
122 นายทองดี แย้มสรวล ครู ค.ศ.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
123 นายพูณศิลป์ อ่อนไสย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
124 นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
125 นายวีระศักดิ์ เนมินทร์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
126 นางสาวจิราพร ดอกพะยอม ครู โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
127 นางนิ่มนวล ดวงใจภาคี ครู โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
128 นางสาวชนิดาพร พานิคม ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
129 นางสาววิภาวี สดใสญาติ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
130 นางสาวอรจิรา ม่วงแพร ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
131 นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์ ครู โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
132 นางวราภรณ์ พรมนิล ครู โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
133 นางสาววลัยพร อมรจันทร์ ครู โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
134 นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
135 นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
136 นายอุทาร เจ๊กรวย ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น  
137 นางชมัยพร มงคลลาภ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น  
138 นางวิภา สิงหะวีระสมร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น  
139 นางสาวนุชนาถ ไมตรีแพน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น  
140 นางสุวรรณา ลาภเกิด ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น  
141 นางนภา เติมศักดิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น  
142 นายหนุน เสงี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย  
143 นางพิมชญา บุตรวงษ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย  
144 นางนงลักษณ์ ช่างต่อ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย  
145 นางสาวปรวรรณ คารวะวิชัย ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย  
146 นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย  
147 นายกชพงศ์ มากแดง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย  
148 นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์ ครู โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น  
149 นางสาวกาญจนา บุญหล้า ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น  
150 นางวาสนา ทราบเขียว ครู โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย  
151 นางสาวอมรรัตน์ เถียรอ่ำ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย  
152 นางสาวพรจิต ปักการะนา ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น  
153 นายอุดม ด่านอุด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น  
154 นางสาวสุรีรัตน์ กรองกระโทก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น  
155 นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น  
156 นางสาวขวัญตา กาวแก้ว ครู โรงเรียนสามโคก คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น  
157 นางสาวสมจิตร พวงศรี ครู โรงเรียนสามโคก คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น  
158 นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย  
159 นางสาวสุมนา อึ้งพลาชัย ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย  
160 นางสาวณัฐกาญจน์ สินธุไสย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย  
161 นายกฤษฎา แก่นท้าว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย  
162 นายฉัตร เจนชัย ครูโรงเรียนสามโคก คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย  
163 นายพิสิษฐ์ คำดี ครู โรงเรียนสามโคก คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย  
164 นางสาวสุพักตรา มะลิทอง ครู โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
165 นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
166 นางปัทมา ทองงาม ครู โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
167 นายธงชัย โพธิ์มงคล ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
168 นายนิวัฒน์ เสนาะ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
169 นางสาวธนิษฐา ธรรมนู ครูโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
170 นายสมเกียรติ บาลลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
171 นางธรรมสรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
172 นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
173 นายพงษ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
174 นายเดโช โรจนพุทธิ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
175 นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
176 นายกฤษนัย แสนพรหม ครู โรงเรียนหอวังปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
177 ว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม เริงรื่น ครู โรงเรียนหอวังปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
178 นายทัศพร คงมั่น ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
179 นางสาวปราณี โกวิวัฒน์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
180 นางปิยนาถ ศิลปะวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
181 นางสาววิจิตรา โคกมา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
182 นางสาวสุวรรณี สงสินเทียะ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
183 นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
184 นางสาวอมรรัตน์ แว่นแก้ว ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
185 นายศุภชัย ม่วงเขาแดง ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
186 นางลมัย รูปโฉม ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
187 นางพิสมัย วงษ์ขันธ์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
188 นางรื่นฤดี ทันมัง ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
189 นางวรรณา วงศ์ศุปไทย ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
190 นางสาวธันธกานต์ ธีรเกียรติเจริญ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
191 นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้ง ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
192 นายอนุสรณ์ ศรีบุญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
193 นายประณต วงษ์ทน ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
194 นายชลธี จันทะยานี ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
195 นายอานนท์ อภิปัญญานนท์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
196 นายประยูร ยศพงศ์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
197 นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
198 นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
199 นายอนุชา มาคะวงค์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
200 นายใจเพชร อรกาล ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
201 นางสาวยุพาพร งามวิลัย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
202 นางสาวทัศนีย์ นิลฉ่ำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
203 นางปราณี ผลมะตาด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
204 นายโสภณ พลาชัย ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
205 นางสาวจันจิรา ต๊ะตุ้ย ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
206 นางสาวเกศินี ใจสุข ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปการณ์  
207 นางสาวกชวรรณ บุบผโชติ ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปการณ์  
208 นายวิชาญ กลับใจ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปการณ์  
209 นางสาวพิมพ์พิชชา พันธเศรษฐี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปการณ์  
210 นางนลัท ชึลัมย์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และควบคุมโสตทัศนูปการณ์  
211 นายวิโรจน์ คำจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
212 นางสาวจันจิรา ต๊ะตุ้ย ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
213 นางสาวเกศินี ใจสุข ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
214 นางสุดา คำอักษร ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
215 นายโสภณ พลาชัย ครูโรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
216 นางพรทิพา ชิงชัยเกียรติคุณ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
217 นางสาวพรรณี กรอบสนิท ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
218 นางนวลจันทร์ งามนุช ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
219 นางจันทนา เลี้ยงตน ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
220 นางทิภา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
221 นางสาวชวนพิศ แสงชัจจ์ ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
222 นางฐิติมา จูงสาย ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
223 นายสุขสันต์ เทียมวัน ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
224 นยสมชาย จิวะตระกูลธรรม ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
225 นางชนานันท์ โสภา ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
226 นายดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุล ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
227 นายอาชวิน จันจำรัส ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
228 นายสายธาร คุ้มครอง ครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
229 นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
230 นางสาวอรวรัชญ์ แก้วประสิทธิ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]