หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณี โพธิ์ทองโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นายภาณุภัทร เครือมิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวจงกล หะจงกุลโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุกรรมการ
5. นายปิยะ เทพกลางโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา อยู่ไพศาลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางวิมลศรี อยู่เนตรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางปิยพร ใยสิงห์สอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวจิรานาช อึ้งเสถียรพินิจโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
5. นางสาวปรีญา บุญราศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาววรรณา วัฒนะโชติโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชารัตน์ สังข์เพ็ชรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุกรรมการ
4. นางดุษณี กลั่นเกษรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ปานมีสีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสายคำ ไชยันติร์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นางยุวลี ศรีบุญสุขโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางผาณิต ขนันไพรโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวอุษา ปั้นพึ่งบุญโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญประชา ขอเจือกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มากสืบมีโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางสาวเย็นอุรา ปะสาวะเถโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุกรรมการ
5. นางสาวปวีณา เนตรวงศ์โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจิรพรรณ ถินขาวโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นางนุกูล งามละมัยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางนิภาพร คลล้ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนันทา รังสีปัญญาโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ยืนนานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางนพพร ดอนท้วมโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร แก้วสุขโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธิราภรณ์ อ่อนสลวยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีปโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางณัฎฐา บัวอินทร์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายศรันย์ จันทรอำพรโรงเรียนชัยสิทธาวาส " พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
3. นางสุมาลี พันธ์เอี่ยมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมรักษ์ อินทนุพัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางมุจลินท์ เพชรรัตน์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางวรรณี สุเภากิจโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นางพักตร์ศิริ พิมเสนโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายโกศล กล่อมเกตุโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายคณากร ขวัญคุ้มโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุกรรมการ
5. นางสาวปัฐมานันท์ แสงพลอยเจริญโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางปทุมพร พงศ์ทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ แสงบัวโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นางดาราวรรณ วงษ์สง่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ บัวสายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางตติพร เล่ห์กลโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทนาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธาน
3. นางอำไพ ตันติกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสุนันท์ แสดขุนทดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัช พันธ์พวกโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นายกฤษณะ แช่มเงินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีรองประธาน
3. นางสาวพนม ท้าวทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวนิภา สมศักดิ์โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ มะโนเที่ยงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีรองประธาน
3. นางศุภร จันทนะชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ยูรักคุณโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายประเสริฐ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. นางสาวนันทพร สุขสำราญโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงกรรมการ
7. นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้วโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
8. นายธราเทพ ป๊อกกระสพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
9. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
10. ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
11. ดร.รตินันท์ บุญเคลือบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ์ นิ่มนวนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพียงใจ มะโนเที่ยงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีรองประธาน
3. นางศุภร จันทนะชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ยูรักคุณโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายประเสริฐ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. นางสาวนันทพร สุขสำราญโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงกรรมการ
7. นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้วโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
8. นายธราเทพ ป๊อกกระสพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
9. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
10. นางสาวนันทวรรณ์ นิ่มนวนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
11. ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
12. ดร.รตินันท์ บุญเคลือบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงประธาน
2. นายถาวร นราสันต์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวธัญญภรณ์ จันทะเสนโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นายอร่ามเรือง สุวรรณวาปีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
7. นายนิคม อาศัยนาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวจำเนียร ทรงกรดโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
10. นางจิตินันท์ ศูนย์กลางโรงเรียนชัยสิทธาวาสกรรมการ
11. นางรสริน แสงศิริโรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงประธาน
2. นายถาวร นราสันต์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวธัญญภรณ์ จันทะเสนโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นายอร่ามเรือง สุวรรณวาปีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
7. นายนิคม อาศัยนาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวจำเนียร ทรงกรดโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
10. นางจิตินันท์ ศูนย์กลางโรงเรียนชัยสิทธาวาสกรรมการ
11. นางรสริน แสงศิริโรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีรองประธาน
3. นางสาวอรสา ไชยเขตต์โรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุจิตรา วิวัฒน์ถาวรวงศ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริสุข สุตันติราษฎร์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
6. นายยุทธนา กองโคโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงกรรมการ
7. นายกิตติพจน์ เปียงามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
8. นางพรรณี ไชยมงคลโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
9. นางสาวบุณยานุช เนธิบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
10. นางสาวคำเพียร ปราณีราชโรงเรียนชัยสิทธาวาสกรรมการ
11. นางสาวสร้อยดาว กาทองโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นายศิริชัย สงวนสิทธินันท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีรองประธาน
3. นางสาวอรสา ไชยเขตต์โรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุจิตรา วิวัฒน์ถาวรวงศ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริสุข สุตันติราษฎร์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
6. นายยุทธนา กองโคโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงกรรมการ
7. นายกิตติพจน์ เปียงามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
8. นางพรรณี ไชยมงคลโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
9. นางสาวคำเพียร ปราณีราชโรงเรียนชัยสิทธาวาสกรรมการ
10. นางสาวบุณยานุช เนธิบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
11. นางสาวสร้อยดาว กาทองโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธาตรี ชูทองโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นางสาวน้ำฝน โชติสุวรรณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชนาถ ไมตรีแพน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางนิตยา วงศ์คำฟูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาววารีย์ บุญลือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ ผลพานิชเจริญโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นางเสาวภา ทองต้นรัตนากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายประยงค์ ปิยะนารถโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวจรุงจิต สินอนันต์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวไลภรณ์ อรรถศิริธิติวุฒิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธาน
2. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทองโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางชื่นจิต แสนสุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาววงเดือน วงเรืองศรีโรงเรียนบัวแก้วเกษรเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจิระนิตย์ พวงดีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นายขุนทอง คล้ายทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายสุทิน ยิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางสาวสมนา กาละนันท์โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางหนูจันทร์ พรมโสภาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นางสาวจิตตกาญจน์ เอียมอนงค์โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ มอญภาษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นายธิดา เลิศวิชานันท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียร บัวอุไรโรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายรังสิบูรณ์ กลิ่นบำรุงโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยงโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
3. นายณรงค์ สัมฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นายสำราญ คงถวิลวงศ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายพูณศิลป์ อ่อนไสยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธาน
2. นางชนากานต์ วรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ สวากัลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายใจเพชร อรกาลโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
5. นางภัคจิรา มีสมศักดิ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นายพัชฎา บุตรยะถาวรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางวรรณา วงศ์ศุปไทยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
4. นางอุษา สว่างรักษ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวนาตยา เวชมุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ จุ้ยเตยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นายโชคทวี ชาญชาติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
3. นางนัยนา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง”เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชิน งามละมัยโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง”ประธาน
2. นายอริย์ธัช ผกาเชิดโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ค้ำคูณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยโรงเรียนกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติโรงเรียนกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ หัสดีโรงเรียนกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยโรงเรียนกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติโรงเรียนกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ หัสดีโรงเรียนกรรมการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยโรงเรียนกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติโรงเรียนกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ หัสดีโรงเรียนกรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย แป้นสุวรรณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
2. นายอัศวิน จันจำรัสโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ เจิมจำรูญโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุริวรรณ จำวันโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
6. นายธีรภัทร คงกัลป์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวินัย แป้นสุวรรณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
2. นายอัศวิน จำวันโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ เจิมจำรูญโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุริวรรณ จำวันโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
6. นายธีรภัทร คงกัลป์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา จินดาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เกาะทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายสุชาต บรัศไพบูลย์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
4. นางชวนพิศ แสงชัจจ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ประพฤติธรรมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชัชรัญช์ ทองสุขโรงเรียนสามโคกกรรมการ
7. นายสิทธิพร ธิมาจันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิชุดา จินดาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เกาะทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายสุชาต บรัศไพบูลย์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
4. นางชวนพิศ แสงชัจจ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ประพฤติธรรมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวชัชรัญช์ ทองสุขโรงเรียนสามโคกกรรมการ
7. นายสิทธิพร ธิมาจันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุลโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
2. นางอำไพรัตน์ อาจเจริญโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นายสายธาร คุ้มครองโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นายปัญญากร เวชชศาสตร์โรงเรียนสามโคกกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ภาาวะพจน์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางศิตา เมธากุลนันท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวสุมัทธนา เมฆฉายโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเสกสันติ รจนากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. นางทับทิม สร้างคำโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวพลอยพิไล ทิพยสิริโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางสาวจันทา บัวทองโรงเรียนสามโคกกรรมการ
6. นางชยานันท์ โสภาโรงเรียนคณะราษฎ์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุขสันต์ เทียมวันโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาวศิราณี แสงแดดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววิภาพร สุภาไตรยโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นายนิยม สุขภิบาลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวีระชัย ขนันไพรโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานันท์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
2. ดร.จิราภรณ์ เทพกรรณ์โรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวลักขณา นิยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
4. นางสาวภาวิดา มานะอดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนงคราญ แสงแก้วโรงเรียนสามโคกกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ งามนุชโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ คงดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสายสมร บุญยมโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
9. นางสาวเพลินจิต ชุมสุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
10. นางสาวสุชาดา คงมะเริงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชญานันท์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
2. ดร.จิราภรณ์ เทพกรรณ์โรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวลักขณา นิยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
4. นางสาวภาวิดา มานะอดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนงคราญ แสงแก้วโรงเรียนสามโคกกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ งามนุชโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ คงดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสายสมร บุญยมโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
9. นางสาวเพลินจิต ชุมสุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
10. นางสาวสุชาดา คงมะเริงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เอมทรัพย์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวสุธินี บุญอาจโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เจียรประดิษฐ์โรงเรียนสามโคกกรรมการ
4. นางสาวพัชรากร ผลาไสย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางบุปผา ภู่พงศกรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
6. นางสาววันวิสา ดีจริงโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
7. นางทิภา อรุณวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. นางนิรมล ธนะชาญชัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
9. นางพัชรมณี ขจัดภัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ เอมทรัพย์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวสุธินี บุญอาจโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เจียรประดิษฐ์โรงเรียนสามโคกกรรมการ
4. นางสาวพัชรากร ผลาไสย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางบุปผา ภู่พงศกรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
6. นางสาววันวิสา ดีจริงโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
7. นางทิภา อรุณวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. นางนิรมล ธนะชาญชัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
9. นางพัชรมณี ขจัดภัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางศรีสุนันท์ ประดิษฐ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการ
2. นางกันตยา วงศ์ไทยโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมคิด ไชยศรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
3. นางจินตนา ติยะรังษีนุกูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
4. นางรัชพันธ์ คุณตาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายกิตติ วิวัฒน์ถาวรวงศ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ วงศ์ศิริธรโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์กรรมการ
2. นายปิยะ กุลวัฒโนโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นายสำเริง จันทร์เต็มดวงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พันดำโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
2. นางสาวบุษยา อ่อนทรัพย์โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวรันธร ธรรมาธิกรโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพันธ์วดี วิทวัสพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคณิตกรณ์ ศรีนิเวศน์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา มาคะวงค์โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"กรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณสถาบันราชมงคล คลอง 6ประธาน
2. นายจิรพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายชวรินทร์ เชิดชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวศิริพันธ์ พันธุ์ศิริโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกศิลป์ อินทร์พงศ์โรงเรียนวรราทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ หัตถกิจโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
7. นายวุฒินันท์ บุญสินธุ์โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
8. นางสาวจันประภา สำเนียงเสนาะโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนากรรมการ
9. นางนฤมล บุษบาโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
10. นางสาวพรรณอร เกลี้ยงประไพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พวกดีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ประธาน
2. นายมานพ จักษาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ ฮดคำโรงเรียนสามโคกกรรมการ
4. นางดนุชภร ยังดีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นายสมชาย หอมยกกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์กรรมการ
7. นายดิเรก อรรถกฤษณ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"ประธาน
2. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แหยมเจริญกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธีย์ เรืองสุวรรณ์ประธาน
2. นายสินชัย วงศ์สุนทรโรงเรียนสามโคกกรรมการ
3. นายทรงพร อ่ำเกตุกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์โรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นายสายัญ อนุวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพชรประดับกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพชราภรณ์ อยู่นานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔กรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. Mr.AFTON KOREN MURILLOโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นายปรัชญา ปรางชัยภูมิโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
5. นายศราวุธ จินดาศุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธาน
2. นายวิศิษฐ์ เอ็งสุวรรณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ฯกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ มะโนแสนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา บำรุงตนโรงเรียนธัญบุรีประธาน
2. นางสาวหทัยกานต์ เลขานุกิจโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางบุญเสมอ ปิตินานนท์โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายบุญยิ่ง จันทร์เกตุโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นายนิคม กกขุนทดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔รองประธาน
3. นายจิราวัฒนา ศรีสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางจรัญญา เกตุคงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางกชนิกา พลจันทึกโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นางกรอบแก้ว สังข์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔กรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายนิคม กกขุนทดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ประธาน
2. นายจิราวัฒนา ศรีสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางจรัญญา เกตุคงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกชนิกา พลจันทึกโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางกรอบแก้ว สังข์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวราณี รัมมะศักดิ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสหุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยารองประธาน
3. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ พิษศรีงามโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ท้ายเมืองโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นายธนชัย เชาว์พลกรังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นเกตุโรงเรียนบัวแก้วเกษรเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไววิทย์ จันทร์วิเมลืองมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. นายภูดิสร สุขเกษมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายอาทิตย์ เรียงสาทรโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”กรรมการ
4. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ ทรงสุภาพโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางกัญชลีย์ พุทธวงศ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ดาบทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา นิลหยกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นายประจักร เกษมรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปริตา โสภณศิริโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผลโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นายนฤนาท ฉ่ำทวีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นางนิศารัตน์ สวัสดิ์เฉลิมโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนันทนา แก้วจรูญโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษาโรงเรียนสุนทรโรเมตตาประชาสรรค์ประธาน
2. นางวรรณา กันตะโสพัตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ นุ่นโตโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาสกร ภาคอัตโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายประชา สันโสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายธันยวัฒน์ แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี อินทโชติมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ ทรงสุภาพโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางปาณิสรา ศรีพัฒดีโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายชลธี จันทะยานีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเกษม แก้วกัลยาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายนิธิ จุ้ยแก้วโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสุดจิต เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา วิภัยกุลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นางสมปอง ใจยาวโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววาสนา แสงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายวิรัช บุญนาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธาน
2. นายณัชพล ไชยผงโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อาจเจริญโรงเรียนบัวแก้วเกษรเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรกัญญา คล้อยดีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นายสายันต์ เอี่ยมมิโรงเรียนสุนทรโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประเสริฐ เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชุมพล พันธุ์เอี่ยมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายธีราวุธ น้อยนะวะกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประนอม กำกับกิจโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางวรรณี นาคหาญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย วุฒิชนม์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้งโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางวันทิพย์ กฤตธัชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรศรี จึงธีรพานิชโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางอุบล ยิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา พงษ์ชูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ บุสุวะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล แกล้วกล้าโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางมันตรินี วงศาโรจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีประธาน
2. นางสาวอรวรรณ สุขโตโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ จิตต์ธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรจันทร์ พลแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางสาวรติพร ช่อลำไยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ นุ่มโตโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญภัทร นาคคำโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวนนทยา เพิ่มยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นายอัครพล หงษ์คำมีโรงเรียนชัยสิทธาวาส“พัฒน์สายบำรุง”กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอัฐพร ทองย้อยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายวาทิต บริสุทธิ์โรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางธิดา คมคายโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเครือจันทร์ ภาณุนฤมิตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประธาน
2. นางธิดา คมคายโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจัตุรงค์ ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
2. นายอดิเรก สัญญเขื่อนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แพงทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. นางสุชารัตน์ ดิสขำโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนวลสวาสดิ์ มณีมัยโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายตุลวัตร ชุณห์วิจิตราโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางยุพเรศ บาลีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงิน โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางภูริตา เบาเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นายสุธีร์ นาทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโรจน์ปิติ ธรรมชูเวทบริษัทธนธรรม เอ็ดดิวเคชั่น จำกัดกรรมการ
2. นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายสตกฤช วิชิตพันธ์ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โพธิ์เขียวโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นางครองทรัพย์ ดีนานโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิลุบล จิระตราชูโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางเมธาวี เกดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
5. นางพัสดาพร เงินจันทร์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
6. นางสาวภคินี โอฬาริกชาติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
7. นางปริชาติ น้ำคำโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
8. Mr.Tony Mitchellโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
9. นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
10. MissLaura Krogerโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
11. Mr.Olivier Youmbi Njaweโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
12. นางเกศริน ทองงามโรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ โพธิ์เขียวโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นางฉันท์ชนก กลิ่นจันทร์โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางนพนาถ บรัศไพบูลย์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ตองสารีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. Mr.Alan Mohanโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกลื้อ ฉิมฉายโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
7. Mr.Kristof Rajarโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
8. Mr.Stefan Pohnโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
9. นางสาลินี เย็นทรวงโรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุฑาภรณ์ กิตติอุดมพรโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางบุญมี อุดมประมวลโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. Mr.David John Honeyโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สุขศรีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวทัชชกร มอญภาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวปณัตขวัญ วงษ์คำสิงห์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ศรีดาโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
8. นางวิราพัทธ์ ชูเชิดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
9. นางสุนารี รัตนไตรภพโรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
10. Mr.Ibrahim Mohammadโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางพัชรี ไชยสิทธิ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจุฑาภรณ์ กิตติอุดมพรโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธาน
2. นางอุสา พงษ์พัฒน์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวชนิด คงสำราญโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวนภัสสร ทารีโฉมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสุมาลี ลิ้มสุวรรณโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
8. นางสาวเจียมจิตร สวนานนท์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
9. นางสาวบงกช พึ่งสามัคคีโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
10. นางสาวชูจิตร เนื่องโนราชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
11. นางสาวสมคิด คุณหงส์โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
12. Mr.David Wilsonโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
13. นางจันทรา นัยโมกข์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เนตรเก่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นางดวงพร สุขสวัสดิ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางสาวอารยา กลยณีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางสิริวิชญา บุญวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
7. Mr.Mehrdad Kordiโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. นางชูศรี ภิญโญชีพโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
9. นางสุกัลยา จิตมานะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ เนตรเก่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นางสุนิสา เปรมปรีดาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางชะเอม จันทร์ลอยโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
4. นางรัตนา สายอุบลโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
5. นางอัจฉรา บั๊คมันโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
6. Mr.Christopher Thomasโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
7. นางสาวโสภิต สำราญเกษโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
8. นางวันนิวัต คงถวิลวงศ์โรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นางสาวเพ็ญศรี ปีประทุมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพา ใจยงค์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางชมภูนุช บุญนาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ท้าวเนาว์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. Mr.Paul Bowyerโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
7. นางสุมาลี ผิวอ่อนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
8. นางสาวสุทธิกุล มะโนโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นางรุจี เพ่งพิศโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางชาลี ทวีปะโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางดวงใจ ผิวสานต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. Mr.David Louis Blitzโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
7. นางปรารถนา ปวงนิยมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
8. Mr.Chingakham Dinachandra Singhโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
9. นางน้ำทิพย์ จุลประยูรโรงเรียนบัวแก้วเกษรเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวธนิษฐา ธรรมนูโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีประธาน
2. นางสาวสุพรรณี มงคลปทุมรัตน์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. Mr.Sylvian -โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา แสงกรดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปราณี จิตรปลื้มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯประธาน
2. นางณัฐนันท์ คนฉลาดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลรบ พลายรักษาโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา ศรีษะเสือโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคำทับโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
7. Mr.Serge. Frank. Shakalidaโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
8. Mr.William Carlsenโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
9. นางเมธินี พิมแก้วโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางปราณี จิตรปลื้มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯประธาน
2. นางสาวเบญจพร จ่าภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางลัดดา พานทองโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางยาใจ เมฆรักษากิจโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. MissLinden A. Calebagโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวประหยัด ลอนใหม่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นายสมชาย แก้ววิเชียรโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
8. MissEufronia Adami Villezaโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
9. นางลัดดาวัลย์ พูลเขาล้านโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิศ จรัสเวคินโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธาน
2. MissCao Haoliโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. MissWu Xiao Niโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ พุ่มพวงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ คนตรงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. MissDang Yukunโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
7. นายพร้อมพงษ์ รักประชาโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. MissWang Xu Yaoโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
9. Mr.Zhang Yiโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
10. นางสาวกัลยา เที่ยงแท้โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
11. นางสาวเบญจพร ห่อประเสริฐโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิศ จรัสเวคินโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธาน
2. MissCao Haoliโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. MissWu Xiao Niโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ พุ่มพวงโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ คนตรงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. MissDang Yukunโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
7. นายพร้อมพงษ์ รักประชาโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
8. MissWang Xu Yaoโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
9. Mr.Zhang Yiโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
10. นางสาวกัลยา เที่ยงแท้โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
11. นางสาวเบญจพร ห่อประเสริฐโรงเรียนปทุมวิไลเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นางสาวอัญชลี ทองดอนเถื่อนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวบุญล้อม ศรีคร้ามโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. Mr.Tatsu Tsuruishiโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธาน
2. นางสาวอัญชลี ทองดอนเถื่อนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวบุญล้อม ศรีคร้ามโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
5. Mr.Tatsu Tsuruishiโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
6. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภวัต งามคุณธรรมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
2. นายธานันทร์ ศูนย์กลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวธรรมม์ชนก เจริญสุขโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธาีนีกรรมการ
4. นายเดชชาติ วงศ์คำสิงห์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
5. นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวนพพร เกาะอ้อมโรงเรียนสามโคกกรรมการ
3. นายกฤษหิรัญ ธนนันท์นฤดนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายวีระ หานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวนพพร เกาะอ้อมโรงเรียนสามโคกกรรมการ
3. นายกฤษหิรัญ ธนนันท์นฤดนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวนพพร เกาะอ้อมโรงเรียนสามโคกกรรมการ
3. นายกฤษหิรัญ ธนนันท์นฤดนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวนพพร เกาะอ้อมโรงเรียนสามโคกกรรมการ
3. นายกฤษหิรัญ ธนนันท์นฤดนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปิยะดา มงคลเดชโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พิมพ์เรืองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปิยะดา มงคลเดชโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พิมพ์เรืองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีวรินทร์ ทองย่นโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
2. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สำเริงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ใคร่นุนพาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวนริศรา ไชยสงครามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]