หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 10 พ.ย. 2555 09.00-11.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 10 พ.ย. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 10 พ.ย. 2555 09.00-15.30
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 10 พ.ย. 2555 09.00-15.30
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง โรงยิม 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 10 พ.ย. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00 น.
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00 น.
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215และ 216 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ห้อง เวทีบุษยาภิรมณย์ 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2555 10.00-11.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 3 ห้อง 321 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 3 ห้อง 321 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 3 ห้อง 333 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 3 ห้อง 335 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ริมสระน้ำข้าง ฝ7 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ริมสระน้ำข้าง ฝ7 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ6 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ6 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ5 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ5 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ2 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ2 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ระหว่าง ฝ4 และฝ6 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ7 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ7 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ข้างหอประชุมจงกลฯ ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ข้างหอประชุมจงกลฯ ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ศาลาวิชชาลัย ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล เวทีชั่วคราว 1 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล เวทีชั่วคราว 1 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICEP 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICEP 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICEP 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICEP 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 02.00-00.00
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล เวทีชั่วคราว 1 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล เวทีชั่วคราว 1 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล เวทีชั่วคราว 1 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 10.30-00.00
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล เวทีชั่วคราว 1 ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 13.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ห่วงวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง BLN2 10 พ.ย. 2555 090.00-14.00
4 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" โรงฝึกงาน 4 ห้อง อุตสาหกรรม 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" โรงฝึกงาน 4 ห้อง อุตสาหกรรม 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
6 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
10 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 10 พ.ย. 2555 09.00-14.00
11 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
12 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 10 พ.ย. 2555 09.00-14.00
13 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
14 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" โรงฝึกงาน 2 ห้อง คหกรรม 2 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
15 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" โรงฝึกงาน 3 ห้อง เกษตรกรรม 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
16 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 1 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
18 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 1 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
20 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
21 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
22 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 1 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
23 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 1 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
24 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
25 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
26 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
27 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Resource 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00
29 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง Resource 10 พ.ย. 2555 13.00-16.00
30 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00-14.00
31 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคารห่วงวิทยาคาร ชั้น 1 ห้อง BLN1 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 10 พ.ย. 2555 9.00-15.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 (B) 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 10 พ.ย. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล สนามฟุตบอล ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล สนามฟุตบอล ชั้น 0 ห้อง 0 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 1 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 1 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 1 10 พ.ย. 2555 13.00-00.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 1 10 พ.ย. 2555 13.00-00.00
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 10 พ.ย. 2555 09.00
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2555 09.00
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 10 พ.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]