หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายนิโรธ สุเภากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวเย็นจิต พงษ์อักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมชาย บุญรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางวันเพ็ญ วาระแก่นทราย ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางยุริน ลิ่มวัน รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสุรศักดิ์ วันดาว ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพรศักดิ์ จินดาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายมานะ สามเมือง ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางณัฐญาพร เสวตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวิชัย สุริพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมนตรี พรพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางชาคริยา ภิชโยภาพ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางประจิม ลิ่มหัน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางวนิดา ศรีชวนะ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายชาติชาย กูสลามัต ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสุนี เลื่อมใส ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิชัย สุริพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางวีณา หน่อทิพย์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุชาติ วงศ์ศรีวัฒนกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายอุดมศักดิ์ เพชรสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางนิตยา ชุมนวน ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายปรีดา นิวรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวีระภัทร์ โปณะทอง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายปรีชา หนูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภุเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายกิตติ พฤฒิสืบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางวลัยลักษณ์ เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายทวีศักดิ์ หาญสมุทร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางกัญญาภัคค์ เรืองอร่ามรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายวิชาญ โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางบุญมา เครือแก้ว ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
42 นางสาวหยาดฟ้า ยศะวสุวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
43 นางวรรดี เคี่ยมการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
44 นายวีระชาติ ศรีนิล ครูผู้ช่วย โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
45 นางสุธิตา ศรีบุญนาค ครูผู้ช่วย โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
46 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
47 นางสาวบุพรัตน์ วงศ์จิตต์ซื่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
48 นางสุวรรณา ปัญญาผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
49 นางพรศิริ จินาพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
50 นายปรีชา หลักบ้าน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
51 นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
52 นางยุวดี ชูภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
53 นายวิเชียร สุริยมณฑล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
54 น.ส.กาญจนี รัตนเลิศนาวี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
55 นายอุดมศักดิ์ เพชรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
56 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
57 นางวราภรณ์ ไชยศรี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
58 นางจันทร์เพ็ญ ส่งแสง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
59 นางสุณิสา พรหมภัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
60 นายประทีป ทองประดับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
61 นางอภิญญา วงศ์เสรี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
62 นางกฤษณา อรัญวาศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
63 นางเพลินพิศ ทองบุญชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
64 นางนภัทร สมบัติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
65 นางปรียาภรณ์ รัตนะ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
66 นางสาววิชยา ฟูจิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
67 นางสาวกัญญารัตน์ บุญคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
68 นายก้องเกียรติ นุชเครือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
69 นายประจักร รัตนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
70 น.ส.ญาณปภา จันทร์พรหม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
71 นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
72 นางสาวจุฑาทิพย์ กิจประสงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
73 น.ส.สมจิต จริยะโสภิต ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
74 ว่าที่ ร.ต.สมชาย เลิศภัทรมนัส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
75 นายภานุวัฒน์ รายา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
76 นายมนตรา เหมแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
77 นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
78 น.ส.สมจิต จริยะโสภิต ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
79 นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
80 นางสาวชุลีพร สืบสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
81 นางจันทนี พวงแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
82 นางสุธันยรัตน์ เพ็ชรพังงา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
83 นายพัฒนพล นำพากิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
84 นายจีรวัฒน์ แสงทอง ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
85 นางสาวโสภาวรรณ คงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
86 ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ อริยพิทยาภรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
87 นางสาวนวรัตน์ จันทร์เพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
88 นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
89 น.ส.วรรณิศา สมจิตต์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
90 นางสาวกรองเงิน วีระวงศ์สุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
91 นางสุจิรา ดำอ่อน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
92 นายก้องเกียรติ นุชเครือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
93 นางพรพรรณ สุริยมณฑล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
94 นายธีระวุฒิ ทวีทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
95 นางนิพวัลย์ ตันสกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
96 นางสาวชุลีพร สืบสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
97 นางสาวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
98 นายอุดมศักดิ์ ตันติิวิวัทน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
99 นางสาวศิริรัตน์ แสงมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
100 น.ส.กรกมล จันทร์วงษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
101 นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
102 นางสาวสุวรรณา ตาเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
103 นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
104 นางสาวชานิภา สวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
105 นางจรูญศรี สุวรรณกำเนิด ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
106 นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
107 น.ส.พนิดา ตันประดิษฐ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
108 นางสาวอุษา พิกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
109 นางสาวภวรัญชน์ ปลื้มใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
110 นางสุภาภรณ์ เพชรล่อเหลียน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
111 นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
112 นางสาวญาฏา เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
113 นายภานุพงศ์ พงศ์เกื้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
114 นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
115 นางสาวกฤษณี สุวรรณนิ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
116 นางชลิดา ไชยพันธ์กุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
117 นางอรพิน อยู่คง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
118 นางพรรณราพร แก้วพรหม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
119 นายสุริยัน ยูโสะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
120 นายมักตา กะสิรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
121 นางวัลดี คำเลี้ยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
122 นายอมร ปกติง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
123 นายธรรมศักดิ์ โยธาทิพย์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
124 นางผ่องศรี วิวัฒนสราญรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
125 นายไพรัช เพชรล่อเหลียน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
126 นางอโนทัย วรรณทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
127 นางสาวอ้อย สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
128 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
129 นางบุญศรี พิมล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
130 นางสาวกัญจน์ภัส เกตุโรจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
131 น.ส.สุจนีย์ ตันประดิษฐ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
132 นายเชษฐพล ดนหรอหมาน ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
133 นางจิรภรณ์ พงศานนท์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
134 นางขจิตศรี พวงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
135 นางสาวปัญจพร กรุณา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
136 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
137 นางสุภาณี เข็มทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
138 นางสาวอนุสา ตุลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
139 นางรัชนี นิรันดร์วิโจน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
140 นางจันทร์ทิพย์ ชูช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
141 นางอัญชลี สุทธิสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
142 นางศศิธร ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
143 นางวิไลลักษณ์ เหลืองอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
144 นางสมใจ ไชยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
145 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
146 น.ส.เยาวนุช ลิ่มรัช ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
147 นางจิตวดี กัปตัน ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
148 นางวรรณี สืบกระพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
149 นางสรินยา สมาน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
150 นางวิไลวรรณ พูลจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
151 นายอมร ปกติง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
152 นางสาวธัญมน ผลพุฒ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
153 นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
154 นางสาวอลักตา สิทธาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
155 นางสาวณรัตน์ แก้ววิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
156 น.ส.นิตยา จันทรโชติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
157 นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
158 นางสาวปิลันธน์ แซ่หลี ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
159 นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
160 น.ส.พิชญา เชียงสุข ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
161 นางวิมล บรรจงพาศ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
162 นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
163 นางสาวปิ่นอนงค์ ทองมณี ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
164 นางชมพู ขวัญแคว้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
165 นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
166 นางสาวซูฮัยณีย์ เจะเฮ็ง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
167 นางสาวทิพพิมล รักธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
168 นางโสภาพันธุ์ ลีลากิจรุ่งเรือง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
169 นางสาวปราณี วิชิตบุตร ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
170 นายพล ไมสัณ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
171 นางจิราภรณ์ ศักดิ์แก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
172 นายอรรณพ พิศสุพรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
173 นางระเบียบ แสงวันลอย ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
174 นายวัชรกร บำรุงตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
175 นางจรัสศรี ทองชุมนุม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
176 นางสาวเยาวภา บรรพต ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
177 นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
178 นางวิไล อ้างสกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
179 นางปรารถนา ซามี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
180 นางสาวปานรวี กองเอียด ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
181 นางสาวปราณี อนุอัน ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
182 นางสาวศรีกัล ก้องวุฒิเวทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
183 นางสาววาซีตา เหมสลาหมาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
184 นางอมราภรณ์ จักราพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
185 นายเหมราช อภิโชติบวร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
186 นางสาวธัญมน ผลพุฒ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
187 นางสาวพรเพ็ญ อันประวัติ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
188 นางสาวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
189 นางสาวสายใจ จันทร์พูล ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
190 นางวรรณา แหล่ทองคำ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
191 นายเผดิม วงศ์ชุมพิศ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
192 นางสาวดวงเดือน ชื่นพิมลชาญกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
193 นางสาวอรพรรณ จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
194 นางสาวสุภรี เมษบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
195 นายเทียนชัย ชามะสนธ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
196 นางสาวกลางทอง สุขเจริญ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
197 นางสุคนธ์ คงนคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
198 นางสาวอุไรวรรณ แซ้โค้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
199 นางศิริวรรณ งามเชื้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
200 นางสาวนันทลี ตั้งทับสุนทร ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
201 นางสมพร ชุมช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
202 นายภัทรพศ์ รักแต่ธรรม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
203 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
204 นางสาวอาภิสรา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
205 นายอรรถชัย มีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
206 นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
207 นายภูเบศ พนานุรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
208 นางสาวภัทรภร เอียดยอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
209 นางปฏิญญา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
210 นายสมบุญ ขอถาวรทรัพย์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
211 นางสาวศรีวรรณี ช่อผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
212 นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
213 นางสาวยุวดี จันทนา ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
214 นางกัญญ์ณณัฎฐ์ ปั้นทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
215 นายกิตติศักดิ์ สายแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
216 นายวิภัทร ตามภานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
217 นางวราพร ปัตถา ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
218 นางสาวอรวรรณ เดชอรัญ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
219 นายธวัชชัย ทิพย์รงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
220 นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
221 นายสมพร ทองอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
222 นายปกรณ์ จรพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
223 นางสุปราณี รอดเซ็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
224 นางสาววัชรินทร์ แทนสกุล ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
225 นางสาวพุทธมนต์ ตัณรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
226 นายโสทอน หมวดหรี่ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
227 นางสาวรัชนก นมัสการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
228 นางเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเชื้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
229 นางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
230 นางสายชล จันทรกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
231 น.ส.วิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
232 นายอีซา หอมหวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
233 นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
234 นายวิชาญ โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
235 นางสาวกฤติลักษณ์ ลออโรจน์วงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
236 นางสวนศรี เตี่ยวสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
237 นางสาวอัญชลี จารุจินดา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
238 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
239 นางรานี สมรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
240 นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
241 นางสาวมัณฑนา มูซอ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
242 นางสาวอทัยรัตน์ สังข์งาม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
243 นางบุญมา เครือแก้ว ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
244 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
245 นางสาวมลฤดี แสงมณี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
246 นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
247 นางพรทิพย์ มินทราเวช ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
248 นางสาวกฤติกา ณะวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
249 นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
250 Mr.Fan Wu ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
251 นายอำนวย ปุพเพตะนันท์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
252 นายกานต์ เรืองพิมาน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
253 นายศุภมิตร ศันติวิชยะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
254 Mr.Fan Wu ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
255 นางเพ็ญสินี ไผทรัตนเศรณี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
256 นางจุติรัตน์ ขามคำ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
257 นางสาวกฤติกา ณะวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
258 Mr.Ben Spencer ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
259 Mr.Jake Harnberger ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
260 นางเพ็ญสินี ไผทรัตนเศรณี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
261 นางสมรลักษณ์ สุทินนะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
262 นางสาวกฤติกา ณะวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
263 นางกิรณา ยุตตานนท์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
264 นางสาวนงลักษณ์ หลิมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
265 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิภูถาวร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
266 Mr.Patrick Brunelle ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
267 MissHannah O” Hagan ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
268 นายกัณณัฐภัทร โกยดุลย์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
269 นายอิลมี มะกูวิง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
270 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
271 นางสายหยุด สุขแป้น ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
272 Mr.Scott Maryin Macleod ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
273 Mr.Colin Smith ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
274 นายมนูธรรม สำราญ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
275 นางสาวสุมาลี อนันต์ตันติกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
276 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
277 นางสาวอัจฉราวรรณ พันธ์ฉลาด ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
278 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
279 นายกิตติพงศ์ สีคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
280 นางสาวชนกภัทร อังอัจฉะริยะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
281 นางนริสา ยมโดย ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
282 นางสาวปาริฉัตร แซ่จึ่ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
283 นายเอกชัย บัวทอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
284 นางสาวสุจิตรา อารยพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
285 นางสาวรัชนก อุ้ยเฉ้ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
286 นางสาววิจิตรา ไชยตรี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
287 Mr.Declan Britton ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
288 นายมนัส สาเหล้ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
289 นางสาวศศิ อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
290 นางสาวปิยวรรณ ชมบุญ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
291 นางสาวณัฐพร เสรีบุตร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
292 นายธนู ฤทธิโชติ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
293 นางสวนศรี เตี่ยวสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
294 Mr.Wang Hui ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
295 Mr.Huang Tao ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
296 Mr.Sun Kai ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
297 นางสาวนิตยา ดวงมณี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
298 นางสาวคณิตา กระจ่าง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
299 Ms.Yuka Sugiyama ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
300 Ms.Rie Takaoka ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
301 นางอัญชลี อยู่คง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
302 นางสาวอักษรศรี ทองสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
303 นางสาวธิดารัตน์ ติ้วสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
304 นายวรศักดิ์ ณ นคร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
305 นางสาวอลิสา มุกสิกรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
306 นางสาวอรชา ชูเชื้อ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
307 นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
308 นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
309 นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
310 นางสาวอัจฉรีย์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
311 นางสาวอัจฉรีย์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
312 นางธนัญญา ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
313 นายนันทพล แซ่หลิม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
314 นางสาวอุรัยนา คงนาม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
315 นางรอยเดือน สุภาพ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
316 นางระพีพรรณ โกยศิริพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
317 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
318 นางเมตตา โยธาทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
319 นางณพิชา จันทวดี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
320 นายวรศักดิ์ ณ นคร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
321 นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
322 นางสาวอลิสา มุกสิกรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
323 นายอรรถพล สาระโบก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
324 นางสาวอรชา ชูเชื้อ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
325 นางทัศณีย์ นวลกุ้ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
326 นายอธิพงษ์ พุฒเล็ก ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
327 นางอรอนงค์ วทัญญุตา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
328 นาวสาววนาลี มัชกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
329 นางสาวทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
330 นายจรูญ เยาว์ดำ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการฯผู้สูงอายุ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
331 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
332 นางสาวพิสมัย โอยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
333 นายประเภท ติระนนท์ ประธาน อพปร. ทพ ป่าคลอก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
334 นางสุดารัตน์ สว่างแก้ว ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
335 นายแสน เมฆหมอก นักการภารโรง โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
336 นางเสาวรส เกิดทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
337 นายวิชัย นาคขำ นักการภารโรง โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
338 นางสาววิจิตรา ไชยตรี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
339 นางสาวปิยวรรณ ชมบุญ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
340 นางสาวชฎาพร จำเริญ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
341 นางสาวณัฐพร เสรีบุตร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
342 นายวิทวัส พาหล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
343 นางสาวพัขรีย์ เหลือนุ่นขาบ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
344 นางสาวพรประภา ศิวะวิชชกิจ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
345 นางสาวคณิตา กระจ่าง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
346 นางอุไรพร ศิริทัพ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
347 นายถิรฉัตร คงจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
348 นางสาวตริยาภรณ์ บุญคง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
349 นางลักษณา ศุทธากรณ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
350 นางสาวเนตรนรินทร์ ดอกกะฐิน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
351 นางสาวปัจยาการ พรมแดน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
352 นางสาวสนิ ธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
353 นางสาวธิดารัตน์ ติ้วสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
354 นางละม้าย กิจอำไพพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
355 นายปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
356 นางสาวปราณี อินสุทน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
357 นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
358 นายวชิรวิทย์ ธันยาธนโชติ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
359 เด็กชายณัฐ แผลงเดชา นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
360 นายเจษฎา โกยสมบัติ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
361 นายวิศวะชิต ธนะจันทร์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
362 นายอภิชาติ พจนารถโกมล นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
363 เด็กหญิงอัญชิสา อินทนพ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
364 เด็กหญิงเอเชีย ปานนะพงศ์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
365 เด็กหญิงอาทิตยา เอกประดิษฐ์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
366 เด็กหญิงญาณิศา นามบุญ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
367 เด็กหญิงแคทรีน นิติธรรมชาดากุล นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
368 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปันสีดำ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
369 เด็กหญิงสตรีรัตน์ เกื้อทอง นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
370 นางสาวอักษรศรี ทองสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
371 นางสาวเณริศา พรหมวิลัย ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
372 นางสาววราลักษณ์ พันพิริยะ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
373 นางสาวกรกนก เลี่ยนอุดม นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
374 นายเอกบดินทร์ มีเมือง นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
375 เด็กหญิงศุภกานต์ เชาว์ไวย นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
376 เด็กหญิงณิชดา อิสสาเบล สุขมาก นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
377 เด็กหญิงณิชดา อิสสาเบล สุขมาก นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
378 เด็กหญิงรัมภา มีสิทธิ์ นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
379 เด็กหญิงบุสริน สุขประเสริฐ นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
380 เด็กหญิงรุ้งตะวัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
381 เด็กหญิงปัตติษา แซ่สือ นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
382 เด็กหญิงโชติกา เสมอเพื่อน นักเรียนช่วยงาน Impromptu Speech รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
383 นางสาวปณิตา สุพรรณชนะบุรี นักเรียนช่วยงาน Multi Skill รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
384 นางสาวนิธิดา เสกธิพร นักเรียนช่วยงาน Multi Skill รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
385 นางสาวนิลประกาย ณ นคร นักเรียนช่วยงาน Multi Skill รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
386 นายสุริศร์ เรืองวิมลเวทย์ นักเรียนช่วยงาน Multi Skill รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
387 นางสาวศศิธร ภิรมย์เริก นักเรียนช่วยงาน Multi Skill รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
388 นางสาวศิริลักษณ์ ฮองตัน นักเรียนช่วยงาน Multi Skill รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
389 เด็กหญิงชุติกา บัลลพาภินันท์ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
390 เด็กหญิงชนิษฐา ประทีป ณ ถลาง นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
391 เด็กหญิงมธุรส มาลี นักเรียนช่วยงานการแข่งขันภาษาจีน รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
392 เด็กหญิงศกลรัตน์ ต่อระยับ นักเรียนช่วยงานการแข่งขันภาษาจีน รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
393 เด็กหญิงพีรพรรณ ขันธ์ภักดี นักเรียนช่วยงานการแข่งขันภาษาจีน รร.สตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
394 นางสาวหทัยรัตน์ บัลลพาภินันท์ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
395 นางสาวศุภิดา โกยสมบูรณ์ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
396 นางสาวศรุดา เหล่าวงษา นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
397 นางสาวชนิสรา มณีศรี นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
398 นางสาวกุลภัสสร์ ศุภวิวัฒนกุล นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
399 นางสาวเกศรา รณรงค์ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
400 นางสาวทิพวรรณ เพชรชีพ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
401 นางสาวอารีญา เบ็ญฤทธิ์ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
402 นางสาวณัฐกฤตา หลักบุญ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
403 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์ทอง นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
404 นางสาวนีน่า ซิมน์สัน นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
405 นางสาวนุดี ชีรณวาณิช นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
406 นางสาวปภาดา จิตราทร นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
407 นางสาวณิชนันทน์ สุนทรพิมล นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
408 นายพิสิฐษ์ เนาว์ไพร ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
409 นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
410 นางสุธี จันทร์สกุล ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
411 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
412 นายสุเมธ อุณพันธุ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
413 นางสาวศิษฏมัย นาคพังกาญจน์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
414 นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
415 นางวิไลรัตน์ บูระเพชร ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
416 นายสัญญา ส่งแสง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
417 นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
418 นายทวีศักดิ์ หาญสมุทร ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
419 นางสาวอัญชลี จารุจินดา ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
420 นายณรงศักดิ์ ขุนนะ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
421 นายรัชภูมิ โถวรุ่งเรือง พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
422 นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
423 นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
424 นางรัตยา แก้วทวี ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
425 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
426 นายวรศักดิ์ ณ นคร ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
427 นางสุจินต์ แผลงเดชา ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
428 นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
429 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
430 นางสาวธัญทิพย์ เอ่งฉ้วน นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
431 นางสาววิลาวัณย์ ทวิสุวรรณ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
432 นาวสาววรพรรณ เอียดแก้ว นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
433 นางสาวอัสมา คาหะปะนะ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
434 นางสาววรัชญา ทวีพงศ์ นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
435 นายปริญญ์ ชิตมาตย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
436 นายจุรีรัตน์ สมัดหานาย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
437 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
438 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
439 นางสาวปริสา หนูอินทร์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
440 นายวีระชาติ ศรีนิล ครูผู้ช่วย โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
441 นางสุธิตา ศรีบุญนาค ครูผู้ช่วย โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
442 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
443 นางสุนันตา ลุพรหมมา ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
444 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
445 ว่าที่ ร.ต.ชนะภัย ชลธาร ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
446 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
447 นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
448 นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
449 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
450 น.ส.จันทรา อุทัยทัศน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
451 น.ส.ปาณิสรา แก้วพานิช เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
452 น.ส.ศิวะพร เจนจิตต์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
453 น.ส.ทิพย์วรรณ แซ่อั้ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
454 นายประวิทย์ เพ็ชรดี ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะดำเนินการแข่งขันบันทึกคะแนนและรายงานผล
455 นางสาวสุภาพร ทองเทือก ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
456 นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
457 นางสมจิตต์ คีรีเขต ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
458 นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
459 นางออมทอง สุกรอดรู้ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
460 นางสาวนาตยา สุวรรณจัน?ร์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
461 นายวีรวัฒน์ เวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
462 นางสาววันดี สง่ากอง ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
463 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
464 นางจารุวรรณ ละงู ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
465 นางสาววัชรา แสงมณี ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
466 นางสาววรรณา เสมรึก ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
467 นางสาวอลิษา ชลารัตน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
468 นางสาวพัตราภรณ์ อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
469 นางสาวจรรยงค์ ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
470 นางสาวกิ่งกาญจน์ จูพลู ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
471 นางระเบียบ แสงวันลอย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
472 นางสาวสิริรัตน์ วงศ์จิตต์ซื่อ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
473 นางจรัสศรี ทองชุมนุม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
474 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
475 นางสาวศิริกานต์ หิวานุพงศ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
476 นายสนิท รอดเซ็น ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
477 นางสาวสุวรรณี ลิ่มชูเชื้อ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
478 นางนภาภรณ์ นุ่นแจ้ง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
479 นายธนาวุฒิ ชุมทอง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
480 นางสาวจินดา ชุมแก้ว ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
481 นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
482 นายวัลลภ ภิวันแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
483 น.ส.ศุภริน ทิพย์ธนสาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
484 นางสาวสุภัทร์ เคารพธรรม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
485 นางสาวพรทิพย์ แซ่อั้ง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
486 น.ส.มาลี ไข่มุกข์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
487 นางบุญทิพย์ แสงวิจิตร ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
488 นางพวงผกา บุตรรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
489 นางปราณี จินดาพล ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
490 นางสาวจิราภรณ์ แซ่อุ๋ย ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
491 นางพวกผกา บุตรรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
492 นางสาวสุขสกาว อายุพงศ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นางสาวพรดาว สังขาว ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
494 น.ส.พรทิพย์ แซ่อั้ง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นายรพินทร์ พีระพัฒนสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
496 นางเลิศลักษณ์ ชุมรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
497 นางสาววันวิสา จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
498 นายสัญญา ส่งแสง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
499 นายสโรพันธ์ สวนจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
500 นายพรชัย ดือราแม พนักงานราชการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
501 นายฟัยซอล เชื้อสมัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
502 นางศิริขวัญ ทองหวาน ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
503 นางสุวรรณา นึกความหลัง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
504 นางสาวปรียาภัทร์ ศิริเสถียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
505 นายสุรใจ เกษเหมือน ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
506 นางสาวทัณฑิกา เทพศิริอำนวย ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
507 นางสาวจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
508 นางสาวสาธิญา ดรุณศิลป์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
509 นางสาวสุภัทศรา รักษากิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
510 นางสาวปุณยวีร์ กออำไพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
511 นางปราณี แสวงผล ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
512 นางสาวนฤนาต หมะโอะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
513 นางสาวสุมาภรณ์ ยอแสง พนักงานราชการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
514 นางจุติพร บุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
515 นางปราณี สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
516 นายระพิน สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
517 นางสาวชฎารัตน์ ประสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
518 นางสาวสุรัสวดี ศรีสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
519 นางสุธี จันทร์สกุล ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
520 นายสุเมธ อุณพันธุ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
521 นางสาวศิษฏมัย นาคพังกาญจน์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
522 นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
523 นางวิไลรัตน์ บูระเพชร ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
524 นายสัญญา ส่งแสง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
525 นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
526 นางสาวสุภาพร ทองเทือก ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
527 นางอรพร นาขวัญ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
528 นางสาวรัตนวดี เพรสุวรรณ์ เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
529 นางสาวณฤดี เคนดวงจันทร์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
530 นายชูเลิศ กองฉลาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
531 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
532 นายยุทธนา เพชรเชนทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
533 นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
534 นายจรัส ชูชาติ ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
535 นายวิศรุต ทองหวาน นักการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
536 นางไพเราะ เถาว์ชู นักการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
537 นางสาวอนุกูล สงกรด ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
538 นายนิโรธ สุเภากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
539 นายสัญญา ส่งแสง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
540 นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
541 นายยุทธนา ดีมาก ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
542 นางประภาศรี จิตต์จำนงค์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
543 นายศักดิ์เกษม จันคำ ลูกจ้างประจำโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
544 นายสาธร อนันต์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
545 นายชาตรี ไทยดำ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
546 นางสาวอมาณีย์ ยุโส้ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
547 นางสาวปริสา หนูอินทร์ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
548 นายอรุษ เกื้อเพ็ชร ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
549 นายเฉลิม ดีแสวง ลูกจ้างโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
550 นายสมภพ คมกล้า ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
551 นายประสิทธิ์ คชรินทร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
552 นายมนัส ปลิดโรค ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
553 น.ส.ทัศณียา ชัยเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
554 นางธัญญทิพย์ เศวตรัตนเสถียร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
555 นายธนาวุฒิ ขาวซัง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
556 นางรัตนา วิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
557 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
558 นางปาริชาต สวนอักษร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
559 นางดวงรดา รุ่งศรีสุข ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
560 นางลักษณา ศุทธากรณ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
561 นางนันทา สิทธิอัครพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
562 นางนภัสวรรณ ศิริกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
563 นางรอยเดือน สุภาพ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
564 นายธนา เธียรสุคนธ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
565 นางสุกัญญา วัลยะเพ็ชร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
566 นางวินิตตา วังเมือง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
567 นางขวัญตา คชรินทร์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
568 นางสาวสุกัญญา นิ่มมะโน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
569 นายลิขิต หล้าแหล่ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
570 นักการภารโรง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
571 นายสมบัติ มณีรวม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
572 นายกิตติ พฤฒิสืบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
573 นางกันยา แสงนาค ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
574 นางฑิตฐินันท์ ชูทอง ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
575 นางสาววัลย์ลิกา สวัสดี ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
576 นางสาวพรทิพย์ มาศจิตต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
577 นางสาวพชมาภรณ์ แซ่ตัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
578 นางสาวอัจฉรี สิริเสมอภาค ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
579 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
580 นายสมชาย ก้านกนก ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
581 นางอัญชลี อยู่คง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
582 นางกัญญาภัคค์ เรืองอร่ามรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
583 นางจันจิรา ถนัดช่าง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
584 นางปิ่นทิพย์ กรณี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
585 นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
586 นางอำภา รอดเกลี้ยง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
587 นางสาวปรรณภัทร ใจสุภาพ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
588 นางณัฐกุล คงอินทร์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
589 นางพรทิพย์ มินทราราช ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
590 นางสาวกฤติกา ณะวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
591 นางสาวนภาพร สุปันตี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
592 นางอรพินท์ หงษ์หยก ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
593 นายพีรภัทร สัญญาสุวรรณ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
594 นางสาวนารดา หงษ์รัตนอุทัย คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
595 นางสาวกัลยกร มาศวงศ์ศา คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
596 นางสาวชนิกานต์ ชูตระกูล คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
597 นางสาวสุกฤตา พิริยะพฤทธิ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
598 นางสาวอนัญพร จันทร์วิวัฒน์กุล คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
599 นางสาวอชิรญาณ์ สิรินธราภรณ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
600 นางสาวปวีณนุช สุทธิชลวัฒน์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
601 นางสาวศศิธร สงเคราะห์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
602 นางสาวพิมพกาญจน์ คะเณย์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
603 นางสาวชญานิษฐ์ รุกซ้อน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
604 นางสาวชนกนันท์ พันธุ์เจริญ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
605 นายภิรวิทย์ จงรักษ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
606 นางสาวกานตสิริ สิทธิมนต์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
607 นางสาวสิริน ตันติวรสุนทร คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
608 นายนภัส พรหมนุรักษ์กิจ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
609 นางสาวศุภากร เอี่ยมจิตต์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
610 นางสาวฉัตรเพ็ชร์ ดิษฐ์แก้ว คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
611 นางสาวสุทธิดา ชูภักดิ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
612 นางสาวพิมพ์วิภา เกิดผล คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
613 เด็กหญิงสัญจิตา ทั่วกลาง คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
614 เด็กหญิงรตนมน พรมขอม คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
615 เด็กหญิงกชพร ประชาเรืองวิทย์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
616 เด็กหญิงอรญา โลหนันท์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
617 เด็กหญิงจารุวรรณ นิยมสัตย์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
618 นายคเณศชาญ ศานติสมบัติเกษม คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
619 เด็กหญิงสุมณฑา เขียวหวาน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
620 นางสาวชนมล วงศ์ปราโมทย์สิน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
621 นางสาวอุมาพร เทพทอง คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
622 เด็กหญิงพัณณิตา วิญญูประดิษฐ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
623 เด็กหญิงวิมลวรรณ รุ่งสุวรรณ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
624 นางวิภาดา ศรีทานนท์ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
625 นายปรัชญา ละงู ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
626 นางสุภัค สังขรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
627 นายประเวช ชุมพล ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
628 นางสาวพัชณีย์ ขวัญแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
629 นายศรัณย์ สดาษเสดียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
630 นายสุรชัย เพ็ชรไทย ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
631 นางสาวสุดารัตน์ สว่างภิภพ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
632 นางทัศสิรี ฉายขจร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
633 นางสุจิตรา ชลธาร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
634 นางสาวรัชนก อุ๋ยเฉ้ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
635 นางสาวรัชนก อุ๋ยเฉ้ง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
636 นางสาววรรณดี ผิวดี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
637 นายเอกพล ศรีคชชา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
638 นางสาวชฏาพร จำเริญ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
639 นายกานต์ เรืองพิมาน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
640 นางสาวเมธาวี ณ ถลาง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
641 นายนิมิตร เทพทอง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
642 นายกฤษฎา ขันธ์ทอง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
643 นายวิสุทธิ์ อินทการ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
644 นายนพชัย ลิ่มไทย ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
645 นายสุเทพ จินดาพล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
646 นายไพฑูรย์ บุษยา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
647 นายสุรพัศ นันทบุตร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
648 ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
649 นางวลัยลักษณ์ เลิศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
650 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
651 นายวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
652 นายวิทยา โบราณบุบผา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
653 นายวิทวัส พาหล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
654 นายวิรัช สุทธินนท์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
655 นายประเสริฐ กนกผกา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
656 นายบุญเชิด วงศ์เสรี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
657 นายอาทิตย์ อึ๋งสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
658 นายศิวัฒน์ สมรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
659 นายสมชาย มาแจ่ม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
660 นางสาวมณฑา คงสอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
661 นายปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
662 นายธีร์ธวัช วัฒนพันธุ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
663 นายธนาภร วิวรรธน์โภคิน นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
664 นายพีระภัทร สังข์ทอง นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
665 นางสาวสิริกัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
666 นายวรพงศ์ อาภรรัตน์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
667 นายทศพร สุกใส นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
668 นายรัฐพล สมอเนื้อ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
669 นายรัฐบุรุษ วันดาว นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
670 นายนัฐวุฒิ พิรักษา นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
671 นายชุติวัฒน์ เกิดผล นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
672 นายชัยพัฒนา รัตนพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
673 นายจิตติภัทร ตันสกุล นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
674 นายชัชพงศ์ พุ่มพวง นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
675 นายณัฏฐ์ สาริยา นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
676 นายกรวิชญ์ หนูคง นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
677 นายธนภัทร สุทธากาศ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
678 นายสุกฤษฎ์ เกตุแก้ว นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
679 นายสารินทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
680 นางสาวศิริกานต์ สระสวย นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
681 นางสาวปวันรัตน์ ต่อวงศ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
682 นายปฐมพร บุญฮก นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
683 นายคฑาวุฒิ วาจะเสน นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
684 นายภาณุภัทร์ แต่ฉ้อง นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
685 นายธนวัฒน์ บุญยะผลึก นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
686 นายสหรัฐ พรศิริพิทักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
687 นายปฏิภาณ โรจน์วัฒนธนกิจ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
688 นายปฐวีร์ ทองกวม นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
689 นายณัฏฐ์พล ภูติศานติสกุล นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
690 นายวริทธิ์ ลิ่มมณี นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
691 นายฉัตรมงคล เชษฐพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
692 นายวสันต์ ศรีละพันธุ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
693 นายกมลภพ จันทร์ชมคงทวี นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
694 นายชนิสร ไทยนาม นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
695 นายกษิดิศ คงสำราญ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
696 นายชโนดม ถิรวิทยานุรักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
697 นายณัฐพงศ์ ทิพย์วงศ์ นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
698 นายพลธวรรธน์ วงศ์หนองเตย นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
699 นางสาวมุกธิดา จริงจิตร นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
700 นางสาวธัญญารัตน์ รุ่งเรือง นักเรียนช่วยงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
701 นายอรรถพล เกษหอม ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
702 นางสาวอุมาพร เพชรแท้ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
703 นางสาวณพชร อาวัชนาการกุล ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
704 นางสาวสุภาพร หินน้อย ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
705 นางสาวรอฮานา สาเมาะ ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ฯ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
706 นางสายสุนีย์ คงแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
707 น.ส.สุขจิต สุขใส ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
708 นางสาวเทียมจันทร์ หลีสกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
709 น.ส.กิ่งแก้ว บุญทองแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
710 นางจรัสศรี มณีรวม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
711 นางณิชาภา ไพนุจิตร์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
712 นางปิยะลักษณ์ พรผล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
713 นางจันทร์เพ็ญ ใจกล้า ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
714 นางสาวพรรณี ยางทอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
715 นางสาวสดศรี ตันติปาลิพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
716 นางสาวพิมระวี อาจารีกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
717 นางสาวขวัญฤทัย ศิริเพชร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
718 นางสาวทิพนาถ รันศรี นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
719 เด็กหญิงพิชชา ไพนุจิตร์ นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
720 นายอิศรพงศ์ พาพรมราช นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
721 นางสาวชัญญา ปลื้มใจ นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
722 นางสาวณัฐรัตน์ ไชยพลฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
723 นางสาวจาริกา สำราญ นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
724 นางสาวชุติมา กี่ประเสริฐพงศ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
725 นางสาวกาญจนา หมัดอะด้ำ นักเรียน โรงเรียนสตรีภเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
726 นางสุพรรณี ฉั่วสกุล ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
727 นางสัจจา พิทักษ์คชวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
728 นางชยุดา วุ่นบัว ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
729 นายทราวุฒิ สารกิตินภากุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
730 นางนวลศรี เทพทอง ครู โรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
731 นายนิโรธ สุเภากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
732 นางสาวดวงรัตน์ เจษฏาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
733 นางกฤษณี ตวงสิน ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
734 นางอรุณลักษณ์ ตันฑุลมาศ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
735 นางรานี วันดาว ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
736 นางสาววิไล แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
737 นางสาวศุภลักษณ์ ปักษี ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
738 นางสาวสุภมาส สรรพมังคลากร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
739 นางสาวสายใจ สำโรง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
740 นางสาวภิญญวรรณ ดาบเหล็ก ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
741 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
742 นางสาวธันชนก ดิเรกวัฒนสาร ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
743 นางสาวธัญกช พัฒนดีกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
744 นางสาวจุฑารัตน์ สงวนคำ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
745 นางกลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
746 นางสาวปวีณา โส๊ะสันส๊ะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
747 นางพิมพา นิลเพชร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
748 นายพิบูล แสงวันลอย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
749 นางธนิดา วรรณนิยม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
750 นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
751 นางเนตรชนก ทัศนกมล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
752 นางกรวรรณ แย้มสวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
753 นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
754 นายทวี เตชะภัททวรกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
755 นางมลฤดี แพทย์ปฐม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
756 น.ส.สุจินตนา ดีบุกสุขลาภ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
757 นางเยาวณี หาญสมุทร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
758 นายปรีดา นิวรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝายต้อนรับและประสานงาน
759 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
760 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. 27 (ร้อยเอ็ด) พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
761 นายชัยมงคล ขำคม โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. 23 (สกลนคร) พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
762 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. 26 (มหาสารคาม) พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]