หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-phuket62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณดี ผิวดีโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นางผ่องศรี อารีราษฎร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เพ็งรักโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววรกร ช่างสานโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณดี ผิวดีโรงเรียนสตรีภูเก็ตรองประธาน
2. นางผ่องศรี อารีราษฎร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เพ็งรักโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววรกร ช่างสานโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางทัศสิรี ฉายขจรโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ครองยุติโรงเรียนกะปงพิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางทัศสิรี ฉายขจรโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ครองยุติโรงเรียนกะปงพิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวภธิรดา สุไหลหมานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธาน
2. นายอรุณ อารีราษฎร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุริยา ทองคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางพรพิมล คำนวณศิลป์โรงเรียนสตรีระนองเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวภธิรดา สุไหลหมานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธาน
2. นายอรุณ อารีราษฎร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุริยา ทองคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางพรพิมล คำนวณศิลป์โรงเรียนสตรีระนองเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ เพ็ชรพังงาผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สกุลสันโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
4. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ เพ็ชรพังงาผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สกุลสันโรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
4. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภรี เมฆบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตประธาน
2. นายลิขิต หล้าแหล่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภรี เมฆบุตรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14ประธาน
2. นายลิขิต หล้าแหล่งครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุลโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางสาวพนิดา ดำแก้วโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสายชล ส่องแสงโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นายจตุพร ชูจินโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางชจิตศรี พวงแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นางปรารถนา ชามีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
7. นางชมพู ขวัญแคว้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
8. นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจริยาวดี ชูวงศ์ศิริกุลโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางระเบียบ แสงวันลอยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจรัสศรี ทองชุมนุมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ดำแก้วโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวภา บรรพตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไล อ้างสกุลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวปานรวี กองเอียดโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปราณี อนุอันโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินดา สวัสดิ์ทวีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายชัยเยนทร์ เมืองแมนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวอนันตนิจ โพธิ์ถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ว่องก๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
5. นางสาววันจิตรา ต๊ะวังหลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินดา สวัสดิ์ทวีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางสาววันจิตรา โต๊ะหวันหลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นายชัยเยนทร์ เมืองแมนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวอนันตนิจ โพธิ์ถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ว่องก๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประธาน
2. ดร.สุธิตา มณีชัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนลินี ลันเต้งโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จ.กระบี่กรรมการ
4. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายภูเบศ พนานุรักษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ดร.กิติพล นวลทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประธาน
2. ดร.สุธิตา มณีชัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนลินี ลั่นเต้งโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จ.กระบี่กรรมการ
4. นายจีรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายภูเบศ พนานุรักษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูลโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางสาวสุพรรณี วิรุณสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพรรณทิพา ชังอินทร์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นายมังกร ปัญญาวราภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ สุขมากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
7. นายธนัช ประดับศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2กรรมการ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้วโรงเรียนหาดใหญ่รัชประชาสรรค์กรรมการ
9. นายเจษฎา เลี่ยนกัตวาโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
10. นางสาวหวันอาซีซะฮ์ วรรณประภักดิ์โรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูลโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางสาวสุพรรณี วิรุณสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพรรณทิพา ชังอินทร์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงแข แซ่อุ๋ยโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
6. นายยุทธนา เพชรเชนทร์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
7. นางสาวอุษา พิกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
8. นายมังกร ปัญญาวราภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายศุภฤกษ์ สุขมากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
10. นายธนัช ประดับศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
11. นายณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้วโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
12. นายเจษฎา เลี่ยนกัตวาโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
13. นางสาวหวันอาซีซะฮ์ วรรณประภักดิ์โรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวกนกพร เพิ่มทรัพย์สินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8กรรมการ
4. นายวชิรพัฒน์ จิวานิจโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต พงศ์เกื้อโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นายชูเกียรติ ใจแก้วโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
7. นายสมเกียรติ ยังจีนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวจุรี ไก่แก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอีซา หอมหวนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นางวัชนี อุปถัมภ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยวโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เจียรติ้วโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
5. นายนุกูล ช่วยเนียมโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายธรรมนูญ จันทร์แก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศรีไทยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาประธาน
2. นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นางสาวศศิกานต์ เพ็ชรหนูโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายโชคชัย แจวิจารณ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา รัตนมณีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสาลินี ทับไทรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธาน
2. นางสาวนูรีดา เจ๊ะโซ๊ะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางพูนสุข นุชม่วงโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายวีรยุทธ เหล็มปานโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฏร์พิทยาประธาน
2. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาววิมล แก้วประภาสโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาวโสรยา พัฒทวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางยุคล ชูงานโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสิริทร โพชสาลีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณษา โลติกรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายอารฝัน บากาโรงเรียนมหาวิชราวุธเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางนวลยงค์ วัชรนิรันดร์โรงเรียนศรียาภัยประธาน
2. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นายนพดล จันทร์สุทธิ์โรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา คงเอียดโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
5. นายอับดุลลอฮ จันผงโรงเรียนศรียาภัยเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางจินดา จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงประธาน
2. นางสาวอรอุมา สีจงโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายวีรยุทธ เหล็มปานโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางอารี อนันต์ศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ฯกรรมการ
5. นายนพดล จันทร์สุทธิ์โรงเรียนวัดบางเหลียงเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ บัวเพชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธาน
2. นางสาวพรรณทิพย์ นาคศรีดำโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายเทียนชัย ทองวลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นายขวัญชัย ถิรตันติกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ ดำนิลโรงเรียนสามัคคีศึกษาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภัสกร ฟองฟุ้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธาน
2. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ธีระคงคาโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นางรุจิรา วาจาสัตย์โรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก วิชาดีโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช. กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายก สพป.นครนายก เขต 1กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
5. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม หนองคาย สพม.21กรรมการ
7. นายประทีป มานะบุตรครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
8. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
9. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
10. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
11. นายสุโมช คำแสนโตครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
12. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
13. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
14. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
15. นายสมพร อัฐมาลาครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
16. นายจารึก ธงสุวรรณกรรมการ
17. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
18. นายอธิกร หงษ์ชุมพลทหารอากาศกรรมการ
19. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
20. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช. กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติโรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายก สพป.นครนายก เขต 1กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
5. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม หนองคาย สพม.21กรรมการ
7. นายประทีป มานะบุตรโรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ตกรรมการ
8. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
9. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
10. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
11. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
12. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
13. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
14. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.14กรรมการ
15. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศ สพม.13กรรมการ
16. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
17. นายสุโมช คำแสนโตโรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ตกรรมการ
18. นายอธิกร หงษ์ชุมพลทหารอากาศกรรมการ
19. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
20. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14เลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระ กองทัพอากาศ กรุงเทพฯประธาน
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ หอมมากครูโรงเรียนวัดวังปลาจืด จ.นครนายก สพป.นครนายก 1กรรมการ
5. นายอนันต์ ปิงยศครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพฯ สพม.1กรรมการ
6. นางสาวกฤษณี สุวรรณนิ่มครูอัตราจ้างร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
7. นายอมร ปกติงครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
8. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายสุริยา จีนทร์ประสพโชคสพป. นครนายกกรรมการ
10. นายศุภราช แก้วมีศรีสพม.11กรรมการ
11. นายอธิกร หงษ์ชุมพลทหารอากาศกรรมการ
12. นายเกษมสิน วรรณธนะสพม. 3 อยุธยากรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระ กองทัพอากาศ กรุงเทพฯประธาน
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรี เขต2กรรมการ
4. นายลำพอง ชมอิมครูโรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.10กรรมการ
5. นายจารึก ธงสุวรรณครูโรงเรียนวัดท่าเรือ จ.ระยอง สพป.ระยอง1กรรมการ
6. นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
7. นางสาวกฤษณี สุวรรณนิ่มครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
8. นายอมร ปกติงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
9. นางสาววรัญญา พันธุวงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนบ้านพริก นครนายก เขต ๑กรรมการ
11. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑กรรมการ
12. นายอธิกร หงษ์ชุมพลทหารอากาศกรรมการ
13. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดอยุธยา สพม. เขต ๓กรรมการ
14. นายธีรวัฒน์ ประกอบผลคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.สุนันทา พิมพ์หนูมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธาน
2. นายอัครวัฒน์ สิงห์ชูมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นางเกศวรางค์ นิลวาสมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นางวนิดา รัตนมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศรีอินกิจผู้ทรงคุณวุฒิเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.สุนันทา พิมพ์หนูมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอัครวัฒน์ สิงห์ชูมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นางเกศวรางค์ นิลวาสมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นางวนิดา รัตนมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศรีอินกิจผู้ทรงคุณวุฒิเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดำรัส สีหวีรชาติข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางกนกวรรณ วงศ์สว่างศิริโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. พระสมาน ฐานยุตฺโตวัดอนุภาษกฤษฎารามกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ บุตรเหล่ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
2. พระปัญญา อธิปญโญวัดอนุภาษกฤษฎารามกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ชูแสงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายพิทักษ์ สวนอักษรข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นายธนรัตน์ กิตยาการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายนลิทยา อัฒโภคธนากรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสุพจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนพนมเบญจาเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายธนา เธียรสุคนธ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุดสงวน วิภาดาพิสุทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นายปรีชา คุ้มวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวฤดี ภูมิภูถาวรข้าราชการบำนาญเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรัญญา อุตสาหะโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางเอี่ยมนภา จันทร์ภักดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรัศมี คุ้มวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชาโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปรัญญา อุตสาหะโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางเอี่ยมนภา จันทร์ภักดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรัศมี คุ้มวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชาโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์สำนักงานวัฒนธรรมฯประธาน
2. นางบุญกอบ อัยรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ บุญสว่างสำนักงานวัฒนธรรมฯกรรมการ
4. นางอัมพร มณีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวณัชพิมพ์ กุลจิราบูรณ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์สำนักงานวัฒนธรรมฯประธาน
2. นางบุญกอบ อัยรักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอัมพร มณีศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอธิการชูเกียรติชุตินุธโร .เจ้าอาวาสวัดแก่งป่าสักประธาน
2. พระครูเกษมธรรมะธาดา .วัดควนกะไหลกรรมการ
3. พระกิตติกร อคฺคกิตฺติโกวัดราษฎร์โยธีกรรมการ
4. Mr.Benjamin Smallโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นายมานิตร์ เดชากุลโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเทิดศักดิ์ ยอแสงรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธาน
2. นางสุอาภรณ์ จันทร์เกิดโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางพรพิมล จรูญศักดิ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลางกรรมการ
4. นางสุภัตรา นวลใหม่โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นางศุภาภรณ์ รุ่งอุดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวพรพรหม พรหมสุวรรณครูสอนแอโรบิคกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ทองเทือกโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"กรรมการ
8. นางพรรณราย จรุงการโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
9. นางวาสนา เจนการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวปริสา หนูอินทร์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด วงศ์เสรีโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นายจรุง สังขรักษ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ไชยะโกโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนราธิป สมบูรณ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นางสุธันยรัตน์ เพ็ชรพังงาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายวิทยา โบราณบุบผาโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
7. นางสาวอมาณีย์ ยุโส้โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายเอนก มิตรวงศ์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
9. นางภูษา ยกเชื้อโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
10. นางนิตยา ชุมนวนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญเชิด วงศ์เสรีโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นายจรุง สังขรักษ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ไชยะโกโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนราธิป สมบูรณ์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นางสุธันยรัตน์ เพ็ชรพังงาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายวิทยา โบราณบุบผาโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
7. นางสาวอมาณีย์ ยุโส้โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายเอนก มิตรวงศ์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
9. นางภูษา ยกเชื้อโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
10. นางนิตยา ชุมนวนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล แสงวิจิตรโรงเรียนเมืองถลางประธาน
2. นายอัครเทพ ลิมปานนท์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจรัสศรี มณีรวมโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เิลิศภัทรมนัสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อึ๋งสกุลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
7. นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธิ์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายสุเทพ กุณแก้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
9. นายเอนก เขตพิบูลชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาววันดี สง่ากองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพล แสงวิจิตรโรงเรียนเมืองถลางประธาน
2. นายอัครเทพ ลิมปานนท์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจรัสศรี มณีรวมโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เลิศภัทรมนัสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อึ๋งสกุลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
7. นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธิ์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายสุเทพ กุณแก้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
9. นายเอนก เขตพิบูลชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
10. นางสาววันดี สง่ากองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสาธร อนันต์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมประธาน
2. นางสุมาลี ลิมปนโอสถโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนิษฐา จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีพังงาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสาธร อนันต์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมประธาน
2. นางสุมาลี ลิมปนโอสถโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนิษฐา จินดาวงศ์โรงเรียนสตรีพังงาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายครรชิต เดชะโชติโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ตประธาน
2. นายพรศักดิ์ การประกอบโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายครรชิต เดชะโชติโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ตประธาน
2. นายพรศักดิ์ การประกอบโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้าโรงเรียนทับปุดวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอิสรานุวัฒน์ นรัตนสิทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามประธาน
2. นายจรัล แสงอรุณโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวเกสร สังสันต์โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอิสรานุวัฒน์ นรัตนสิทธิ์โรงเรียนวิชิตสงครามประธาน
2. นายจรัล แสงอรุณโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยากรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตประธาน
2. นายกำแหง จันทร์เขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัชรินทร์ ต่างศรีโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตประธาน
2. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายไกยศักดิ์ ไชยอดทนโรงเรียนเกาะยาววิทยาเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตประธาน
2. นายวัลลภ ภิวันแก้วโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายไกยศักดิ์ ไชยอดทนโรงเรียนเกาะยาววิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีรพร นิลฉิมโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรประธาน
2. นางสาวพรรณภา สกุลสอนโรงเรียนกะปงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิรัญญา พัวพันธ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายธีรพร นิลฉิมโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรประธาน
2. นางสาวพรรณภา สกุลสอนโรงเรียนกะปงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิรัญญา พัวพันธ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์ครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายศืวะพงศ์ กั้งสกุลครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์ครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัชรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัชรพงศ์ สิงห์แก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัชรพงศ์ สิงห์แก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายภัชรพงศ์ สิงห์แก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้างประธาน
2. นายถวัลย์ อ่อนสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกี จันทศรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ เปียกบุตรโรงเรียนถลางพระนางสร้างประธาน
2. นายถวัลย์ อ่อนสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกี จันทศรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายสุวรรณ กลั่นรอดครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับครูพิเศษร.ร.ภัทราวดี มัธยมศึกษาหัวหินเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ อ่อนสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
3. นายกี จันทศรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้างประธาน
2. นายถวัลย์ อ่อนสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกี จันทศรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสวงครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสงครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสงครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธฤษฎา เมืองสีทองครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสงครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนวิชิตสงครามเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนวิชิตสงครามเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนวิชิตสงครามเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนวิชิตสงครามเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนวิชิตสงครามเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤนง เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์โรงเรียนวิชิตสงครามเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรโณครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสงครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ รักษ์สังข์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธาน
2. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกี จันทศรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายภัชรพงศ์ สิงห์แก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมื่นแสวงครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธาน
2. นายธนวุฒิ สุตระครู รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ ขุนทองจันทร์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นายปพนพัทธ์ สุทธิชาเจริญพงษ์ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วครูซ้อนแดนซเซอร์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จังหวัดตรังกรรมการ
6. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักดนตรี,นักธุรกิจเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธาน
2. นายธนวุฒิ สุตระครู รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ ขุนทองจันทร์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นายปพนพัทธ์ สุทธิชาเจริญพงษ์ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วอาจาย์สอนแด๊นซเซอร์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
6. นายอุดม เพ็ชร์คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักดนตรี,นักธุรกิจเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสากล สืบวงศ์โรงเรียนนวมินทรชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลาประธาน
2. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วบุญทองโรงเรียนรัตนภูมิวิทยา จ..สงขลากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่กรรมการ
2. นายประวัติ อัมภรัตน์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานีกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายบุญไทย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสากล สืบวงศ์โรงเรียนนวมินทรชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลาประธาน
2. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วบุญทองโรงเรียนรัตนภูมิวิทยา จ..สงขลากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่กรรมการ
2. นายประวัติ อัมภรัตน์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานีกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสากล สืบวงศ์โรงเรียนนวมินทรชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลาประธาน
2. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วบุญทองโรงเรียนรัตนภูมิวิทยา จ..สงขลากรรมการ
5. นายนิคม ตันหุ่ยโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่กรรมการ
2. นายประวัติ อัมภรัตน์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ หาญศึกษาแคล้วครูดนตรี ภูเก็ตกรรมการ
2. นายปพนพัชร์ สุทธิธาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงจังหวัด ยะลากรรมการ
3. นายนิคม ตันหุ่ยโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ พ่อค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายประวัติ อัมภรัตน์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานีกรรมการ
4. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่กรรมการ
5. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรกรรมการ
2. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายธีระยุทธ วัฒนะประดิษฐ์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นายอัทฐ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอน จ.นครศรีธรรมราชเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธาน
2. นายธนวุฒิ สุตระโรงเรียนมหาวิชราวุธ จ.สงขลากรรมการ
3. นายประเสริฐ ขุนทองจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นายปพนพัทธ์ สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วอาจารย์สอนร้องเพลงโรงเรียนหาดสำราญ จ. ตรังกรรมการ
6. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักดนตรี, ครูดนตรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสากล สืบวงศ์โรงเรียนนวมินทรชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลาประธาน
2. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ปานนุ่มโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วบุญทองโรงเรียนรัตนภูมิวิทยา จ..สงขลากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่กรรมการ
2. นายประวัติ อัมภรัตน์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานีกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรกรรมการ
2. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
4. นายบุญเลิศ ปานนุ่มโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธาน
2. นายธนวุฒิ สุตระข้าราชการบำนาญ ครูดนตรี จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายประเสริฐ ขุนทองจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นายปพนพัทธ์ สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วอาจารย์สอนร้องเพลง โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จังหวัดสงขลากรรมการ
6. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักดนตรี ,ครูดนตรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสากล สืบวงศ์โรงเรียนนวมินทรชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลาประธาน
2. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยา จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลากรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วบุญทองโรงเรียนรัตนภูมิวิทยา จ..สงขลากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่กรรมการ
2. นายประวัติ อัมภรัตน์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานีกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรกรรมการ
2. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอน จ.นครศรีธรรมราชเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นายธานินทร์ พุฒยอดโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายอัฐอากร อิศรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอน จ.นครศรีธรรมราชเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุกัญญา อรรถธรรมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
4. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ บางโรยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสุกัญญา อรรถธรรมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ
3. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพนธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ บางโรยมหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธาน
2. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางนันทิกาญจน์ ทองศิริวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางสดุดี กุลสิริวิชย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธาน
2. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นางนันทิกาญจน์ ทองศิริวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพรรณ์ หนูชายวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางสดุดี กุลสิรวิชย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาวรวิศรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสมพิศ สุขวิพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา ชูสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
5. นางจัดทนา บุญช่วยวิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาวรวิศรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสมพิศ สุขวิพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา ชูสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
5. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
6. นางสดุดี กุลสิรวิชย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย คงพูลโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นางสมพิศ สุขวิพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางนิลยา สารอักษรวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายวิกรม กรุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวเสาวณีย์ บางโรยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
5. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพรรรัตนะ ชัยทองวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นายธีรวัฒน์ ช่างสนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจันทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพรรณ์ หนูชายวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พวงพึ่งวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
2. นางสดุดี กุลสิรวิชย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ชูสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางมัชชิมา แวลาสโก้ผูู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย คาพูนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเหมราช อภิโชติบวรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นางอัจฉรา ขาวพุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นายปรุง จินาภาคโรงเรียนเมืองถลางเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นางปาริชาต สวนอักษรโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางกัลยา ประดับลายโรงเรียนเมืองถลางเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ สิทธิวรกุลโรงเรียนเมืองถลางประธาน
2. นายสาโรจน์ สายแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางชาคริยา ภิชโยภาพโรงเรียนเมืองถลางเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สิทธิวรกุลโรงเรียนเมืองถลางประธาน
2. นายสาโรจน์ สายแก้วครูโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นายปรุง จินาภาคโรงเรียนเมืองถลางเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางธัญทิพย์ เศวตรัตนเสถียรโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นางณัฎฐาน์ บุญล้นวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตกรรมการ
3. นางอัญชลี อยู่คงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปฏิมา ลิ่มสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นางณัฎฐาน์ บุญล้นวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตกรรมการ
3. นางอรพิน หงษ์หยกโรงเรียนสตรีภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ ชินกรรมโรงเรียนเมืองถลางประธาน
2. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางกัญญ์ณัฎฐ์ ปั้นทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ชินกรรมโรงเรียนเมืองถลางประธาน
2. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. นายเหมราช อภิโชติบวรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายมนัส ปลิดโรคโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นายธนาวุฒิ ขาวซังโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปลิดโรคโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นายธนาวุฒิ ขาวซังโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายอรรถชัย มีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางธนูศร สุวรรณหงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางอารยากร รัตนบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
3. นางกิจจา วสุนธราธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นางสเวียง จันทร์เรืองสพม. เขต ๑๔เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธนูศร สุวรรณหงษ์โรงเรียนกะทู้วิทยาประธาน
2. นางอารยากร รัตนบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
3. นางกิจจา วสุนธราธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเรณุกา พิชัยรัตน์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
2. นางอารยากร รัตนบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวชะอ้อน คัดวงษ์โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนภัสวรรณ ศิริกุลโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นางเรณุกา พิชัยรัตน์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
3. นางปฏิมา ลิ้มสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนันทา สิทธิอัครพงศ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตประธาน
2. นางณัฐาน์ บุญล้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุวลี บุญญามณีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นางชาคียา ภิชโยภาพโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์"เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐาน์ บุญล้นวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตประธาน
2. นางเสวียง จันทร์เรืองสพม. เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒนโรงเรียนเทศบาล1 บ้านท่าตะเภา จ.ชุมพรประธาน
2. นายดิฐไพสิฐ นิธิปธนพงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายธนเศรษฐ์ แซ่หนาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล1 บ้านท่าตะเภา จ.ชุมพรประธาน
2. นายดิฐไพสิฐ นิธิปธนพงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นายธนเศรษฐ์ แซ่หนาโรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธาน
2. นายเสนาะ พวงแก้วโรงเรียนเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคม จ.ตรังเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันตา ลุพรหมมาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตประธาน
2. นางสุจินต์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายซูกรีพลี โบสะอิโรงเรียนบางดีวิทยาคม จ.ตรังเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายซูกรีพลี โบสะอิโรงเรียนบางดีวิทยาคม จ.ตรังประธาน
2. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนชาติเฉลิม จ.ระนองกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดาวังปาโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรังเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ทรัพย์จิตต์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวเพียงเพ็ญ โลหะสมบูรณ์โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเรณู หลวงคลังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงเพ็ญ โลหะสมบูรณ์โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลประธาน
2. นางสุจินต์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันตา ลุพรหมมาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรรัตน์ มากจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอรุณ ทุ่ยอ้นโรงเรียนคันธพิทยาคาร จ.ตรังกรรมการ
3. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97(บ้านบางบอน) จ.ระนองเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรังประธาน
2. นางสาวสุวิมล ซ้อนขำโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรังกรรมการ
3. นายอภิพัฒน์ เพชร์ทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนองเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ทรัพย์จิตต์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อมโรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนองกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ซ้อนขำโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรังเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอุบลมณี ตั่นเล่งโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ตประธาน
2. นายเสนาะ พวงแก้วโรงเรียนเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรังเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ จันทร์มินมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาววริฏฐา รักหอมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรังกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ นะวะกะโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรังเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววริฏฐา รักหอมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรังประธาน
2. นางสาวเรณู หลวงคลังโรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรังกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ นะวะกะโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรังเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิพัฒน์ เพชร์ทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนองประธาน
2. นายอดิศักดิ์ จันทร์มินมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.ระนองกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ จันทร์มินมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอรุณ ทุ่ยอ้นโรงเรียนคันธพิทยาคาร จ.ตรังกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ รัตนประทีปโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรังเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรบุรี สพม. เขต ๙กรรมการ
4. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
6. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
7. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ สพม.37กรรมการ
2. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย สพม.38กรรมการ
3. นายปริญญา นุ่มน้อยครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีฯ สพม.12กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
5. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ สพม.37กรรมการ
2. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย สพม.38กรรมการ
3. นายปริญญา นุ่มน้อยครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีฯ สพม.12กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
5. นางสาววิชยา ฟูจิตต์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิดา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นางยุวดี ชูภาพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นายก้องเกียรติ นุชเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
7. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธาน
2. นายกฤษฎา มาชัยวงค์โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง สพม.๓๕กรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา มาชัยวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง สพม.35กรรมการ
2. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายAj.Steven Hiryniwมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางสาวดรุณี บุญยอุดมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุงมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Ben Lacrooyมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางสาวดรุณี บุญยอุดมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุงมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนภชา ประภาวดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวิกรม จันทรจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. MissVictoria Pegramโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
4. Mr.Ben Spencerโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวนภชา ประภาวดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นายวิกรม จันทรจิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. MissStephanie Montgomeryโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Ben Spencerโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชา โตวรรณเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางสาวDarci Lane Meadvilleมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Ross Harveyโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชา โตวรรณเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางสาวDarci Lane Meadvilleมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Ross Harveyโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวองค์ปรางค์ แสงสุรินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Clark LeBlancโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Scot Macleodโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. Mr.Thomas Sadamaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นายLuc Boshouwersวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวองค์ปรางค์ แสงสุรินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Clark LeBlancโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Scot Macleodโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. Mr.Thomas Sadamaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นายLuc Boshouwersวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายGuillaume Lacosteสมาคมฝรั่งเศส ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวเกศินี ชัยศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์ข้าราชการบำนาญเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ เจริญวิวัฒนศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางเบญจลักษณ์ อึ้งสืบเชื้อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. MissVicky Pegramโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
4. Mr.Nicholas Robinsonวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์ข้าราชการบำนาญเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ เจริญวิวัฒนศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางเบญจลักษณ์ อึ้งสืบเชื้อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
3. MissVicky Pegramโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากรรมการ
4. Mr.Nicholas Robinsonวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์ข้าราชการบำนาญเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Wang Binมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. Mr.Jiang Zongyangโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวกรรมการ
3. นายศุภชัย แจ้งใจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรินทร์เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายจิรเมธ รุ่งเรืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. Mr.Wei Ningมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Wang Binมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ชาติอารยะวดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. MissYoshisugu Yumieสมาคมญี่ปุ่น ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวMouri Sachieสมาคมญี่ปุ่น ภูเก็ตเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ชาติอารยะวดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธาน
2. นางสาวMouri Sachieสมาคมญี่ปุ่น ภูเก็ตกรรมการ
3. MissYoshisugu Yumieสมาคมญี่ปุ่น ภูเก็ตเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวัติ นวลนิรันดร์นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีเสนอ จันทรพิชัยผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายประยุทธ์ หนูคงผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชูเมืองผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นางละม้าย นาคนครผู้กำกับลูกเสือร.ร.อนุบาลภูเก็ตกรรมการ
6. นายอรรณพ พิศสุพรรณผู้กำกับลูกเสือร.ร.อนุบาลภูเก็ตกรรมการ
7. นายจรุง สังขรักษ์ผู้กำกับลูกเสือร.ร.เมืองถลางกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วันดาวผู้กำกับลูกเสือร.ร.วีรสตรีอนุสรณ์เลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประวัติ นวลนิรันดร์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีเสนอ จันทรพิชัยผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายประยุทธ์ หนูคงผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชูเมืองผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นางละม้าย นาคนครผู้กำกับลูกเสือร.ร.อนุบาลภูเก็ตกรรมการ
6. นายอรรณพ พิศสุพรรณผู้กำกับลูกเสือร.ร.อนุบาลภูเก็ตกรรมการ
7. นายจรุง สังขรักษ์ผู้กำกับลูกเสือร.ร.เมืองถลางกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วันดาวผู้กำกับลูกเสือร.ร.วีรสตรีอนุสรณ์เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤตผอ.กต.ภูเก็ตประธาน
2. นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์หัวหน้างานพรรคการเมืองกรรมการ
3. นางพะเยีย เจริญเนตรกุลผอ.ศูนย์การเรียนรู้การเมืองประชาธิปไตยที่ 3กรรมการ
4. นางสาวทัศวลี รังสิโยภาสพนักงานการเลือกตั้งกรรมการ
5. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์โรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤตผอ.กต.ภูเก็ตประธาน
2. นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์หัวหน้างานพรรคการเมืองกรรมการ
3. นางพะเยีย เจริญเนตรกุลผอ.ศูนย์การเรียนรู้การเมืองประชาธิปไตยที่ 3กรรมการ
4. นางสาวทัศวลี รังสิโยภาสพนักงานการเลือกตั้งกรรมการ
5. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์โรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงรวี ศุทธกิจข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสุภัทร์ เคารพธรรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกมลมาศ นเรนทร์ราชโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางนฤมล สั่งสอนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวประไพ พิกุลผลสพม.14เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงรวี ศุทธกิจข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสุภัทร์ เคารพธรรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกมลมาศ นเรนทร์ราชโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางนฤมล สั่งสอนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวประไพ พิกุลผลสพม.14เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรณี โกมุทผลผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายนิพนธ์ บริเวธานันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวยศยา ศักดิ์ศิลปะศาสตร์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพรรณี โกมุทผลผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายนิพนธ์ บริเวธานันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวยศยา ศักดิ์ศิลปะศาสตร์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปรียากล เวชสุวรรณครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นางสาว้เพ็ญนี อึ่งชื่นครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน อินทร์เมืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ถันทองครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ถันทองครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ถันทองครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ถันทองครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ถันทองครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุรีย์พร ถันทองครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรสกุลครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายสมพร แก้วดำครูร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายสมพร แก้วดำครูร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายสมพร แก้วดำครูร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายสมพร แก้วดำครูร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายสมพร แก้วดำครูร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายสมพร แก้วดำครูร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ประธาน
2. นางสาวนิตยา คงสำเร็จครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ประธาน
2. นางสาวนิตยา คงสำเร็จครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ประธาน
2. นางสาวนิตยา คงสำเร็จครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ประธาน
2. นางสาวนิตยา คงสำเร็จครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปราณี หาญพรหมมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ หนูวันครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ หนูวันครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ หนูวันครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ หนูวันครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติพงศ์ หนูวันครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูร.ร.บ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นายพิเชษฐ์ พรหมราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูร.ร.บ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูร.ร.บ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูร.ร.บ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกกมลรัตน์ จันทวงศ์ครูศูน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรวรรณ ชัยยะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูร.ร.บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรวรรณ ชัยยะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูร.ร.บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรวรรณ ชัยยะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูร.ร.บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรวรรณ ชัยยะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูร.ร.บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรวรรณ ชัยยะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวปัทมาวดี หนูเจริญกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูร.ร.บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายุจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมืองครูร.ร.สตรีระนอง สพม.14กรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตพร สกุลจันทร์ครูร.ร.บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]