งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 000327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) กลุ่ม 2 1. นายปฐมพร    หัสดี
2. นายเจษฎา    ประเสริฐสังข์
3. นายนันฐกรณ์    วิวรณ์ธรรมกุล
1. นายทองสา    ทวีโชติ
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    จิตรมนตรี
2. นายกฤชติกรณ์    ใจมีวงศ์
3. นายไพโรจน์    พัวไพโรจน์
1. นายฤทธิรงค์    สวากัลป์
2. นายไพบูลย์    ชาญชัยสิทธิ์
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) กลุ่ม 1 1. นายธรรมสินธ์    สุวรรณวิก
2. นายวรวิทย์    พูลสวัสดิ์
3. นายพสุ    พินิจนันท์ไพศาล
1. นายธนภณ    ธรรมรักษ์
2. นายปัญญา    ขำเหม
4 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) กลุ่ม 1 1. นายนนทนันท์    แก้วสีคราม
2. นางสาวอัญชลีพร    โต๊ะสีดา
3. นางสาวธัญญา    พิจารณา
1. นายภูวิทย์    กนกฤทธิไกวัล
2. นางจิราวรรณ    หัตถกิจ
5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) กลุ่ม 1 1. นายกีรติ    กลีบทอง
2. นายจักรกฤษ    แพทย์วงษ์
3. นายศุภโชค    รุ่งชีวิน
1. นายสมศักดิ์    เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว    สืบด้วง
6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) กลุ่ม 1 1. นายบุญมา    ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายศิวัช    นิยะมะ
3. นางสาวรุจีลักษณ์    คุ้มโห้
1. นายชรินทร์    วัฒนธีรางกูร
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) กลุ่ม 1 1. นายวันเฉลิม    ปัตเมฆ
2. นายภวิศ    เชิญถนอมวงศ์
3. นางสาวธนัชพร    เชื้อแกม
1. นายอวยชัย    ทรงมุสิก
2. นางสาวสิธิภรณ์    งามโฉมฉิน
8 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) กลุ่ม 4 1. นายภูวรินทร์    อรัณไกรพงศ์
2. นายสุริวงศ์    อินทราช
3. นายวศุ    สว่างวงศ์
1. นายนิคม    กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน    กาญจนาพงศ์
9 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 1 1. นายกวิน    ตันสิน
2. นายภานุกร    ไกรเทพ
3. นายโชคชัย    บุญเกื้อ
1. นายอนุชิต    พงค์เกื้อ
2. นายชัยสิทธิ์    วัฒนบัญชา
10 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) กลุ่ม 2 1. นายพฤกษ์    สุขเกษม
2. นายสหรัฐ    ตัดสายชล
3. นายเทพนรินทร์    ทองส่งโสม
1. นายมานพ    นานอน
2. นายวรวุฒิ    แสงแก้ว
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    สิทธิศักดิ์
2. นายปรารภ    กสิบาล
3. เด็กชายศุภกร    สุธรรมเมธา
1. นายอุดมศักดิ์    ตันติวิวัทน์
2. นายก้องเกียรติ    นุชเครือ
12 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) กลุ่ม 1 1. นายชาญนัฏ    สามกรม
2. นายอับดุลอาดิล    แม็ง
3. นายณัฐปคัลภ์    ราชนุ้ย
1. นายเกียรติยศ    ศุภชัยรัตน์
13 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 1 1. นายณฐธร    รุกขเศรณี
2. นายนวฤทธิ์    เมืองศรีนุ่น
3. นายปภาวิน    ปิ่นทองพันธุ์
1. นางสาวสุขใจ    สิงสาโร
2. นางสาวศรีสมร    พันธุรัตน์
14 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) กลุ่ม 1 1. นายอรุณ    แก้วจันทร์
2. นายชยพล    มาช่วย
3. นายเจตน์ปกรณ์    ลาทัพ
1. นางปัญธาดา    จันทร์จิตรจริงใจ
2. นายเจริญ    จุลนันโท
15 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) กลุ่ม 1 1. นายธนสิทธิ์    ศิลสังวรณ์
2. นายบัณฑิต    สังข์ศรี
3. นายสมชาย    เชาว์ดี
1. นายศุกร์เกษม    ปรุงผล
2. นายปวีณ    สุวรรณรัตน์
16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) กลุ่ม 3 1. นายอภินันท์    คงประเสริฐ
2. นายแบงค์ชาติ    เพ็ชรอ่อน
3. นางสาวเพ็ญวิภา    กิตณรงค์
1. นางทัศนีย์    อ้วนคำ
17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    แซ่เต็ง
2. นายฉัตรบดินทร์    เฉียบแหลม
3. นายนิรัติศัย    ภูยี่หวา
1. นางอมร    เชียรรัมย์
2. นายเดชา    เชียรรัมย์
18 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่ม 1 1. นายชานนท์    อินทะวงศ์
2. นายสัตยา    ท้าวสูงเนิน
3. นางสาวศุภลักษณ์    คำสุนัน
1. นายคณิต    โคตะดี
2. นางสุภาพร    ฐิติธนานนท์
19 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 2 1. นายชัชพงศ์    พรหมวิชัย
2. นายสมชาย    แพงไธสง
3. นายสหชัย    ศรีสำราญ
1. นายวารินทร์    บัวภาคำ
2. นายบรรจง    ชำนาญ
20 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 3 1. นายชัยธวัช    ภูบุญอ้วน
2. นายกฤษดา    คล่องแคล่ง
3. นายสมรถ    จันโท
1. นายชัยเรือง    ไชยคลัง
2. นางวลารัตน์    ปฏิเวศ
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) กลุ่ม 5 1. นายกรกต    จันทร์ขามป้อม
2. นายศุภชัย    บานหาญ
3. นายอดิศักดิ์    น้อยเอี้ยง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์    ศรีกัณหา
22 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) กลุ่ม 2 1. นายราชวัลลภ    พื้นผา
2. นางสาวแพรวพิรุณ    ศรีกำ
3. นางสาวศิลามณี    ธงกลาง
1. นายอรรถสิทธิ์    ศรีสวัสดิ์
2. นายปรีดา    โพธิ์ทา
23 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 1 1. นายสุริยะ    พรมสวย
2. นายศุภชัย    มิลินทาศัย
3. นายฤทธิพร    คงขุนทด
1. นายอนุพงศ์    วุฒิฐิติการ
2. นายธนยศ    ฤทธิ์เฉลิม
24 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) กลุ่ม 5 1. นายวันชัย    จันทร์กลาง
2. นายณัฐพนธ์    นิตย์ภักดี
3. นายสิทธิไชย    อรุณวัฒนชัย
1. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
2. นายวิเชียร    ดีเปรี่ยม
25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายณัฐวีร์    วัฒนมณีกุล
2. นายสันต์ภพ    เป็นใย
3. นายประสิทธิ์    กิตยานุรักษ์
1. นายวิศรุต    ใจลา
2. นางอำไพ    พิชิตสันต์
26 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายธนกร    สอนวงษา
2. นายวงศธร    เสียงใส
3. นายรัชชานนท์    จำปา
1. นายแอ๊ด    ชาวน่าน
27 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายประดิษฐ์    ภัคดีวงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์    ทรงวรพันธ์
3. นายวัฒนา    เล่าสัจจะกุล
1. นายชรินทร์    ภิชัยวงค์
2. นายสุกิจ    สุวรรณ์
28 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายพรภวิษย์    อินรุ่ง
2. นายวิษณุ    นาลงพรม
3. นายสถาปนิก    แก้วเทศ
1. นายนรินทร์    เชื้อหมอ
2. นายยุทธศักดิ์    ศรีอินทยุทธ
29 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายจักริน    พุ่มพวง
2. นางสาวศุภนิดา    เมฆจร
3. นางสาวพัชรินทร์    ขุนทิพย์
1. นายจักกฤษณ์    สุขรอด
2. นายสาทิต    โพธิ์คำ
30 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายศรรักษ์    คำป้อม
2. นายเตชินท์    กลิ่นหอม
3. นายณัฐศักดิ์    อาริวงค์
1. นายกรไกร    ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์    วงราช
31 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายเกรียงศักดิ์    ขันข่อย
2. นายโชคชัย    ยิ้มน้อย
3. นายจันทร์ธร    แม่นยำ
1. นายจำเริญ    ทองเชื้อ
2. นายเสกสรร    รุ่งศรี
32 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวรภพ    นาคะพงษ์
2. นายเจษฎา    สั่งแก้ว
3. นายมงคล    อนุพันธ์
1. นายสมหมาย    กรพิทักษ์
2. นายฌานัณท์    นิลเศษ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................