สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชรี  สีล้อม
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 8 1. นางสาวทัดดาว  สอยโว
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวทิมพิกา  ไวทำ
 
1. นางสาวถนอมศรี  แซ่เล้า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ตระวิง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วรรณศรี
 
1. นายประยูร  พลสีหา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  อัตรา
 
1. นางเกิดพร   ทองเปาว์
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิงหนนท์
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กองกูล
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
2. นางรพีพร  นามมุลตรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวมัทรา  ศรีสะอาด
 
1. นางปัญญดา  พงศ์เรืองฤทธิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวันชัย  วันจีน
 
1. นางปัญญดา  พงศ์เรืองฤทธิ์