สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวปาริฉัตร  แสนศรี
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นางสาวมายด์  จันทร์เมือง
 
1. นางนงคราญ  ซาตัน
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  จ่าบาล
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เพียจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
2. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงมณีพร  ราชเจริญ
 
1. นางปิยวรรณ  วันวิเศษ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันทะพันธ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พรพา
 
1. นางสาวละอองแก้ว  สุคำวัน
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายจีรวัฒน์  สายสุด
2. นางสาวปาริษา  ปานนนท์
3. นายศราวุธ  วรธรรม
 
1. นายสมัย  กาฬธิสา
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมินทร์  บุษบง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ดียะตาม
3. เด็กชายอนุวัตน์  ดียะตาม
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวศิริพร  สารีจันทร์
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตับตรงการ  ตามตาบน
2. เด็กชายรักชาติ  เฉลิมหมู่
 
1. นางรพีพร  นามุลตรี
2. นางละออง  ไชยแพน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกร  วงศ์จันดา
2. นางสาวอมิตา  ตะถา
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นายสยาม  อันทระบุตร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วอาจ
2. เด็กหญิงสุนันทา  กันยุบล
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวละอองแก้ว  สุคำวัน
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  โหระเวช
 
1. นางอารีย์  บุษบง