สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามวิทยานุกุล สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ดอนอ่อนจ้อม
 
1. นางพิรุฬลักษณ์  หันตุลา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปิ่นคำ
 
1. นางเอื้อมพร  ทัศน์เจริญ