สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามวิทยานุกุล สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาวอรทัย  ปัสสา
 
1. นางพิรุฬลักษณ์  หันตุลา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว  เดชมูลตรี
 
1. นางสาวชาริณี  สุวรรณแสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  ทองเงิน
2. เด็กหญิงปิยะพร  ถูพรมราช
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  แสงปัญญา
2. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวจิรภรณ์  ดวงจำปา
2. นางสาวดารณี  ศรีกูวง
3. นายปริญญา  แดนสีแก้ว
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  แสงปัญญา
2. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย