สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวพัชราวดี   ริโยธา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลิวรรณ  ศรีชัย
 
1. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรรณภา  แข็งฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงวัลย์วลัย  วิชาผา
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. นางสาวชุติมา  จันทะเค่
 
1. นางทองรถ   มะกา
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชริดา  ศรีบุญ
 
1. นางสุมาลี  สุขรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงศินินาถ   ศรีไชยทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  โสมาบุตร
 
1. นางทองรถ   มะกา
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สีน้อยขาว
2. นายณัฐพล  ดวงสาพล
3. นายเอกราช   ไชยหงษ์
 
1. นางสุมาลี  สุขรัตน์
2. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญานัฐ  ประทุมมา
2. นายจักรทิพย์  ดวงเพียอ้ม
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอรสา  สีเสมอ
2. นางสาวอัษฎาพรณ์  ทัพภูธร
 
1. นางสุมาลี  สุขรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจันทกานต์   พุทธมลฑล
 
1. นางทองรถ  มะกา
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนริศรา  ทาดทา
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มอภัย
2. นายธีระวัฒน์  เชื้อจำพร
3. เด็กชายสิทธิพร  ไชยมหา
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวรัตติญากร  น้อยตรีมูล
2. นางสาวศรัญญา  ศรีจำปา
3. นางสาวอมรศิริรัตน์  ดาหลวงมาตร
 
1. นางสาวนริศรา  กองสา
2. นางวิรัญญา  ทุมวัน
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนาดล  ศรีโนนสูง
2. เด็กชายสุเมธี  อรัญมิตร
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  สรภูมิ
 
1. นางสาวนริศรา  กองสา
2. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  แก้วใส
2. นางสาวมาริศา  พรมน้อย
3. นายลิขิต  ขันเงิน
 
1. นายชัยวัฒน์  แสงจันทร์
2. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เข็มทิพย์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ภูบุญปลูก
3. เด็กหญิงภัชรีญา  วงศ์หาแก้ว
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทรียา  กองราช
2. เด็กหญิงมาลินี  จันทร์โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  สีคำดี
 
1. นางวิรัญญา  ทุมวัน
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78.83 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัทร  ขานชัย
2. นางสาวตริยาภรณ์  ภูแช่มโชติ
3. นางสาวสุชดา  พิณโพธิ์
 
1. นางวิรัญญา  ทุมวัน
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
21 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวัฒน์  ธนะสุคนธ์
2. เด็กหญิงไพลิน  จันทกรณ์
 
1. นายธนูศร  บุญค้ำ
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
22 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายลิขิต  รัตนเพชร
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อาษาสนา
 
1. นายทศวัชร  ไชยชนะ
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกำไรมาส  ผิวขาว
2. เด็กหญิงจิราพร  สุภา
3. เด็กหญิงชลดา  ตะริสุน
4. เด็กหญิงชลธิชา  สุพรมวัล
5. เด็กหญิงนันธิดา  สุวรรณศรี
 
1. นายนรภัทร  บัวคำโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีอมร  อันทะปัญญา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวกันทิมา  ศรีจันทร์
2. นางสาวขวัญใจ  ธงชัย
3. นางสาวปริยากร  ภูแช่มโชติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ขุระขันธ์
5. นางสาวอนงค์นิช  ภูแช่มโชติ
 
1. นายนรภัทร  บัวคำโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีอมร  อันทะปัญญา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  อันทะปัญญา
 
1. นางมารศรี  วงค์ช่าง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพิมลพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางมารศรี  วงค์ช่าง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอธิพงษ์  ศรีหารัตน์
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ถาวงราม
 
1. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพงศ์  อุตภาพ
2. นางสาวสุภาพร  ขันทะมูล
 
1. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
2. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราพร  วันดี
2. นางสาวบุษกร  ศรีนันตะ
 
1. นายเจตนา  วิริยะ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวบุณยาพร  ชัยแก้ว
2. นายศุภนันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายปัญญา  วิลัย
 
31 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  ดวงหาโคตร
2. นางสาวอภัสรา  ถาวันจันทร์
3. นายไพรัตน์  ทองบุตร
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  คำธานี
2. นางสาวนุชรี  วงค์ประพันธ์
3. นางสาวสุภาพร  อันทะปัญญา
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปริศนา  ดวงจันทร์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโชคชัย  ซุยอุ้ย
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
35 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปลิสญา  ดวงจันทร์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
37 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีไชยทอง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
38 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรังสิต  บุญมา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
39 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวดล  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวอรยา  โพธิ์ทอง
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
40 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปัทมา  ดอนกวนเจ้า
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
41 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  แสนบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัฒนชัย  แสงจันทร์
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. นางสาววิไลภรณ์  ประรุรัตน์
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 - 1. นายนายพัฒนชัย  แสงจันทร์
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐมล  วงค์ประพันธ์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  แสงจันทร์
 
1. นางละมัย  ทิพโพธิ์เมือง
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ปะวะเท
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมล  วงค์ประพันธ์
 
1. นางละมัย  ทิพโพธิ์เมือง
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  หยองเอน
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 - 1. นายลิขิต  รัตนเพชร
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แข็งสง่า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนงาม
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายพิชิต  วิชาทา
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  ไชยสุข
2. นางสาวชุติภา  แปลนศูนย์
3. นายธราเทพ  โชติชัยลี
4. นางสาวมัจฉา  ขานหยุ่ง
5. นางสาวศิริญากรณ์  พลหมอ
6. นายอดิศักดิ์  พลเสนา
 
1. นางสาวปาริชาติ  โนนสุวรรณ
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวสมฤทัย  โนรี
2. นางสาวอธิติยา  เรืองจันทร์
3. นางสาวอาภรณ์  ดวงสาพล
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภีส  สว่างทิศ
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งกานต์  อันทะปัญญา
2. นายณัฐวัฒน์  ฮาตไชย
3. นายวิฑูรย์  ่หม่องคำหมื่น
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพงษ์  ผิวผ่อง
2. นายอุดมศักดิ์  รบศึก
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นายสถาพร  นามบุดดี
2. นายอนันต์  เรืองจันทร์
3. นายอนุชิต  ภารสถิตย์
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. ว่าที่ร้อยตรีอมร  อันทะปัญญา
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ศิริพจน์
2. นางสาววิภาวดี  มงคุณคำซาว
3. นางสาวเกษร  อุปชัย
 
1. นางสาวปาริชาติ  โนนสุวรรณ
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวมณฑกาล  พันเทศ
2. นางสาวมณี  วิชาเรือง
3. นางสาวสุวิภา  ทินโฮง
 
1. นางสาวปาริชาติ  โนนสุวรรณ
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรี  ธนูรักษ์
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
3. เด็กหญิงสุตานนท์  ชื่นศรี
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายฤทธิเกียรติ  มีนันท์
2. นางสาววิภาดา  จันทร์สม
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายพิชิต  วิชาทา
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงยศ
2. นางสาวนันทนา  เนื่องมัจฉา
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากร  นิลยอง
2. นางสาวสุวิมล  วิชาทา
3. นายโชคประยุทธิ์  ซุงหล้า
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพเก้า  พลเสนา
2. นายปฎิหาร  ฆาสิงห์
 
1. นายคงฤทธิ์  ชีวาจร
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
65 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุสนี  ม่วงมัน
 
1. นางจรัญ  อันทะปัญญา
 
66 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวปริมประภา  ทองยศ
 
1. นายสหวิชัย  แสนโยธา
 
67 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวอัญมณี  รอดประเสริฐ
 
1. Mr.Manuel De  Mendenca
 
68 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนภาพร  แก้วคำแจ้ง
 
1. Mr.Manuel De  Mendenca
 
69 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิฏฐะรัตน์  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นางละมัย  ทิพโพธิ์เมือง
 
71 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 4 1. นายฐิระศักดิ์  โสพุดอ่อน
2. นางสาวดุจเนตร  ชมพูเพชร
3. นางสาวประภัสสร  หยองเอ่น
4. นายพลนรัฐ  ธนูรักษ์
5. นางสาวสุมิตรา  โสมาบุตร
 
1. นางจรัญ  อันทะปัญญา
2. นางดวงใจ  บุตรคำโชติ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่ง   ดอนน้อย
2. นางสาวปณิดา  อาจมูลลา
3. นางสาววริศรา  พงษ์อุทธา
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณวิษา  สังฆะพันธ์
2. นางสาวสุภาพร  เนื่องชมภู
3. นายไพบูลย์  หม่องคำหมื่น
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ   1. นายสหวิชัย  แสนโยธา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัษฎา  จันทร์แก้ว
 
1. นายสหวิชัย  แสนโยธา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดุษฎี  สีนอนิล
2. นายธนพงษ์   จุติรักษ์
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรอุมา  ฤทธิ์โคหา
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริศนา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงปลิสญา  ดวงจันทร์
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  นาทศรี
 
1. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษธร  ดอนอาจชิด
2. เด็กชายพิชิตชัย  ชุ่มอภัย
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภาพรรณ  พูลแก้ว
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
82 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
83 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปวรณ์  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อาษาสนา
3. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
4. เด็กชายวุฒิชัย  ธนะสุคนธ์
5. เด็กหญิงศิริจันทร์  สีหาวงษ์
6. นายอมรเทพ  ภูครองทอง
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
3. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
85 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ศรี
2. นายธิติวุฒิ  ขันติพงษ์
3. เด็กหญิงปรางสุดา  กันคำแหง
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
86 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  อรัญมิตร
2. นางสาวพรนิมิตร  อันทะปัญญา
3. นางสาวรัตนา  รัตนเพชร
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
87 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
2. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
3. นายอมรเทพ  ภูครองทอง
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
88 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - -    
89 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พังชา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
90 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - - -