สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. นางสาวชุติมา  จันทะเค่
 
1. นางทองรถ   มะกา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวกันทิมา  ศรีจันทร์
2. นางสาวขวัญใจ  ธงชัย
3. นางสาวปริยากร  ภูแช่มโชติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ขุระขันธ์
5. นางสาวอนงค์นิช  ภูแช่มโชติ
 
1. นายนรภัทร  บัวคำโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีอมร  อันทะปัญญา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราพร  วันดี
2. นางสาวบุษกร  ศรีนันตะ
 
1. นายเจตนา  วิริยะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวอัญมณี  รอดประเสริฐ
 
1. Mr.Manuel De  Mendenca
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์