สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงวัลย์วลัย  วิชาผา
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญานัฐ  ประทุมมา
2. นายจักรทิพย์  ดวงเพียอ้ม
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนริศรา  ทาดทา
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มอภัย
2. นายธีระวัฒน์  เชื้อจำพร
3. เด็กชายสิทธิพร  ไชยมหา
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทรียา  กองราช
2. เด็กหญิงมาลินี  จันทร์โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  สีคำดี
 
1. นางวิรัญญา  ทุมวัน
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78.83 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัทร  ขานชัย
2. นางสาวตริยาภรณ์  ภูแช่มโชติ
3. นางสาวสุชดา  พิณโพธิ์
 
1. นางวิรัญญา  ทุมวัน
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวัฒน์  ธนะสุคนธ์
2. เด็กหญิงไพลิน  จันทกรณ์
 
1. นายธนูศร  บุญค้ำ
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายลิขิต  รัตนเพชร
2. นางสาวศิรินทร์ญา  อาษาสนา
 
1. นายทศวัชร  ไชยชนะ
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพงษ์  ผิวผ่อง
2. นายอุดมศักดิ์  รบศึก
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ศิริพจน์
2. นางสาววิภาวดี  มงคุณคำซาว
3. นางสาวเกษร  อุปชัย
 
1. นางสาวปาริชาติ  โนนสุวรรณ
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพเก้า  พลเสนา
2. นายปฎิหาร  ฆาสิงห์
 
1. นายคงฤทธิ์  ชีวาจร
2. นายธนูศร  บุญค้ำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิฏฐะรัตน์  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นางละมัย  ทิพโพธิ์เมือง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัษฎา  จันทร์แก้ว
 
1. นายสหวิชัย  แสนโยธา