สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาพร  ศรีอุดม
 
1. นางเอมอร  มูลจันที
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ทรงอาจ
 
1. นางจิดาภา  บุญมาตย์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรดา   อ้นมาก
 
1. นางจิดาภา  บุญมาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายวัชรพงษ์  มีโพนงาม
2. นางสาววีรปรียา  โหมดงาม
3. นางสาวอภิษฐา  โหมดงาม
 
1. นางบุญส่ง  แสนภักดี
2. นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรุณา  สายขุน
2. นางสาวชุติมา   ทศพิมพ์
3. นางสาวยุวันดา  จันทะรินทร์
4. นายวสุรัตน์  โคตรทอง
5. นางสาวสุนิรันดร์  จันทะรัตน์
 
1. นางละมุล  ทองดี
2. นายไตรรัตน์  แก่นผกา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 6 1. นายณัฐพงษ์  เหล่าพร
2. นางสาวสุพรรษา  ชาลัย
 
1. นางละมุล  ทองดี
2. นายไตรรัตน์  แก่นผกา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายอำนาจ  กุลหงษ์
 
1. นายสำราญ  ศรีสมบูรณ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวเสาวภา  แสนแมน
 
1. นายสำราญ  ศรีสมบูรณ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวปัทมา  จ่าเคน
2. นางสาวปิยราช  ศรีรัตน์
3. นายมนต์  ชัยทนง
4. นายมนต์ชัย  ทนค้ำ
5. นางสาวสุกานดา  ศิริขันแสง
6. นางสาวอริสรา  ส่งไพร
 
1. นายสำราญ  ศรีสมบูรณ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารณี  คุณแสง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริวรรณา
3. เด็กหญิงอารดา  พลดร
 
1. นางเอมอร  มูลจันที
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวสาวิตรี  ศิริทองสุข
2. นางสาวอริสา  ทรงอาจ
3. นางสาวเวฬุวัลย์  ติคำรัมย์
 
1. นางเอมอร  มูลจันที