สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดกลาง สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นาย อดิศักดิ์    เปตง
 
1. นางสาวศุภาพร  ดวงแพงมาตย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศศิธร   หาญกล้า
 
1. นางทัศนี  ศรีทำบุญ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. นางสาว วิราศินีย์    วงค์พิมสอน
 
1. นางสาวศุภาพร  ดวงแพงมาตย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 7 1. นางสาว กมลชนก    พลคำแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  ศรีทำบุญ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. นาย วัชระพงษ์    คำภีระ
 
1. นางทัศนี   ศรีทำบุญ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นาย ประชา   มูลตะกอน
 
1. นายชลพต  เดชบุรัมย์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาว พรทิวา   แสงทับ
 
1. นางทัศนีย์  ศรีทำบุญ
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมฤทัย    แสงดี
2. นางสาวเดือนเพ็ญ   ศิริขันธ์
 
1. นางสาวศุภาพร  ดวงแพงมาตย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกรวิภา   แก้วมาตร
2. นางสาวพิกุลทอง    ทันแสน
 
1. นางทัศนีย์  ศรีทำบุญ
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นาย สุขสรรค์    พิกุล
 
1. นางนารี  มณีโชติ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาว อรัชพร    ดวงทาทอน
 
1. นางนารี  มณีโชติ
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนายุทธ  สุขกลม
 
1. นางนารี  มณีโชติ
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นายจินุวัฒน์  ลุนมาตย์
 
1. นางนารี  มณีโชติ
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นางสาว จิราภรณ์  มะลาคุ้ม
2. นางสาวณัฐริกา์   สิทธิวงษา
3. นางสาวปัทมา  โสภาวัน
 
1. นายฐิตินันท์  ลาโยธี
2. นางบุษริน  ธารพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นาย สราวุฒิ   ทะวงศา
2. นางสาวหนึ่งตะวัน    แสงเศวตร์
3. นางสาวไพลิน  คำพิทักษ
 
1. นายฐิตินันท์  ลาโยธี
2. นางบุษริน  ธารพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรกิตติศักดิ์  ศิริวงษ์นันท์
2. นายทัชนง  ศรีวัย
3. สามเณรสมพงษ์  ติ่งสะ
 
1. นายฐิตินันท์  ลาโยธี
2. นางบุษริน  ธารพันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิง จารุพร   จิตตะบุตร
2. เด็กชายยุทธนา  พาโนมัย
 
1. นายพิบูล  สาคร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  บุตรโคตร
2. นางสาวเกศรินทร์  ผองขำ
 
1. นายสมชาย  ภูธาตุเพชร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายธนากร  พิกุบ
2. นายภูวดล  แถมศิริ
 
1. นายนราศักดิ์  ไชยน้อย
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วบุดดี
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุผา    บรรจบ
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภินนท์    ดวงพันนา
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
23 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติญา   อินทะปัญญา
2. เด็กชายสหรัถ  สุธรรมดี
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
24 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สีทน
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
25 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวรรณา  พงษ์มา
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
26 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายกฤษดาพงษ์    ลามาตร์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แหล่ป๊อง
3. นายอรรถชัย   ถุงสมบัติ
 
1. นายสมรัตน์  อามาตย์
 
27 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎาพงศ์  อามาตร์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  แหล่ทอง
3. นายอรรถชัย  ถุงสมบัติ
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
2. นายสมรัตน์  อามาตร์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายอรรถพล  สีฟุยเดช
 
1. นายวิเศษย์  ตะติยรัตน์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาว จนาพร    แดนวงล้อม
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 6 1. นางสาว นิรมล   ดวงกรมนา
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 -    
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิกานดา  ไชยวัฒน์
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวญาณิน    จิตนิกร
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญนภา  นุสีวอ
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 - 1. นายอิสราพงษ์  บุญยิ่ง
 
1. นายสมรัตน์  อามาตย์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นาย วรวุฒิ   นิตยาสิทธิ์
2. สามเณรกริชเพชร  โคตรพัฒน์
3. นางสาวประกายพฤกษ์   ไชยเสน่เมือง
4. นางสาวสุฐิตา   ทวยดี
5. สามเณรสุรเชษฐ์  นาบำรุง
6. นางสาวสุวนนท์   ทองเฟื่อง
 
1. นางวาลิกา  สารพิมพ์
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นาย ประชา   มูลตระกอน
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
3. นางสาวสุธิดา    สีปัญหา
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิสรณ์   โพธิรุกข์
2. นางสาวสิริขวัญ   บุญมา
 
1. นายดิลกภพ  อุปพิลา
 
39 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายมงคลชัย  อุปนิ
 
1. นายมิตรไทย  ฤทธิ์วงศ์จักร
 
40 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นางสาวดลยา   ปัญญา
 
1. นางวิเชียร  สิทธิจันดา