สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดกลาง สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนายุทธ  สุขกลม
 
1. นางนารี  มณีโชติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นางสาวดลยา   ปัญญา
 
1. นางวิเชียร  สิทธิจันดา