สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีทะโคตร
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิระพงศ์  ถามูลตรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ผิวดำ
 
1. นางสุรัมภา  วิเศษวุฒิ
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุตรโคตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โทหล้า
 
1. นางรัชนี  สิทธิขวา