สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  กุลไธสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  ชาวด่าน
 
1. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโฉมอุษา  อินทะสร้อย
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  จามะลา
 
1. นางพัชนี  ศีลคุณ
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดวงเสนา
 
1. นางสาวบุญญาพร  ถานอาดนา
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมินตรา  อันมาก
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธราธร  ภาคำ
2. นายปราโมทย์  พะเลียง
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขัตติยา  ศรีประวงศ์
 
1. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอมประโคน
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ถีทัน
3. เด็กชายภูวดล  ดรปัดสา
 
1. นางอาพร  คำบับภา
2. นางแสงจันทร์  ดรปัดสา
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพร  ศิริเมืองจันทร์
2. นางสาวกมลวรรณ  นามมุงคุณ
3. นางสาวนิรชา  สุนทรแตร
 
1. นางสุกัลยา  ดอนมิ่งคุณ
2. นางอาพร  คำบับภา
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ถานกางสุ่ย
 
1. นางสาวงามตา  ถานอาดนา
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชาญชัย  พรหมเอาะ
2. นางสาวญาณัญธร  ประสบคำ
 
1. นายอดุลย์  ศิริทองสุข
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอลงกรณ์  ศรีรักษา
 
1. นายชนะ  ภวภูตานนท์
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  มีหลง
2. นายธีรธรรม  ทองโสม
3. นางสาวอรญา  กล้าหาญ
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวอัญมณี  สิทธิชินวงษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวพนิดา  สุระภา
2. นางสาวศุุภรดี  โสดา
3. นายอัฐพล  ศรีโยทะ
 
1. นายฐาปกรณ์  อวยกลาง
2. นายสุรพล  คำปลิว
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ศิริสม
2. นางสาวณิิชาภัทร์  ศรีลางค์
3. นายอนุพงษ์  แสนสมพงษ์
 
1. นางกฤษณา  มุลมาตย์
2. นางไพรวัลย์  สิงหาปัด
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  เชิดดี
2. นายวราวุฒิ  บุตรสีสวย
3. นางสาวสุภาพร  ทิพย์เนตร
 
1. นางสาวอทิตา  ดวงดีทิพย์
2. นางเพลินพิศ  นอระศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวรินทร์  โพธิรุกข์์
2. นางสาวรัตตะวัน  ยอดนิยม
3. นางสาวสุภาภรณ์  วิชัยเนาว์
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  พรมพินิจ
2. นางสาวเนตรนภา  มาลาหยม
 
19 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายเชาวลิต  ชาญชำนิ
 
1. นายวรากรณ์  รังษา
2. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สาระนันท์
2. เด็กชายชัยชนะ  ชาญศึก
3. เด็กหญิงสชน  จูมวงษ์
4. เด็กหญิงสุริวัลย์  จันทร์พิรมย์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนพงษ์
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อผกา  ดวงแสงพุฒ
2. นางสาวรัชนี  คุณแสง
3. นายอนุวัฒน์  กันพิพิธ
4. นางสาวอิสสริยาพร  ดรอินทร์
5. นางสาวเพชรพราว  เหล่ามงคล
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เจริญไวย์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ถาวิเศษ
3. นางสาวบุษกร  พลมุข
4. นางสาวมารตรี  รักเพื่อน
5. นางสาวสุปรียา  ทับบุญตา
6. นางสาวอนุสรา  โททำ
7. นายอภิสิทธิ์  ศรีพาแลว
8. นางสาวเมวียา  วงษ์เบาะ
9. นายเศรษฐศักดิ์  โพธ์ิโน
10. นางสาวเอมอร  ศรีอุดม
 
1. นางกรรณิกา  ชื่นแดชุ่ม
2. นางสาวเฉลิมศรี  นิรงค์บุตร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวลี  ธนลัทธ์วิมล
2. เด็กหญิงพรภิชา  เถื่อนฤาชัย
 
1. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
2. นายศักสิทธิ์  กันทำ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรอนงค์  สีจันดี
2. นางสาวเบญจมาศ  จงพิมาย
 
1. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
25 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิเลาะ
 
1. นางรจนา  ราชมูล
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
27 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา   อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
3. เด็กหญิงตะวัน  ถานกางสุ่ย
4. เด็กชายธนชาติ  ภักดีคำ
5. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
6. เด็กหญิงวรัญญา  โยธาจันทร์
7. เด็กชายสุวนันท์  ภูมิศรี
8. เด็กชายอนุชา   ผาบจันดา
9. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
2. นายยศวริศ  ทัดคุ้ม
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีคำแซง
 
1. นายมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
 
1. นายมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมนัย
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อู่ฉิมพลี
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมนัย
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต  วรรณแสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โยธาจันทร์
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรณิชา  วัฒนะชุมพล
 
1. นายมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมนัย
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินภัทร  ชมชัยรัตน์
2. นายพัฒนศักดิ์  ดรมุ่ง
3. นายแผ่นดินทอง  ถุงแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพนธ์  คุ้มทองคำ
2. นายนฤเบศ  ตะนะสอน
3. นายวิริยะ  ถุงเกตุแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  กองหล้า
2. เด็กชายวัชรพล  ทับลา
 
1. นางสุรัมภา  วิเศษวุฒิ
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุตรโคตร
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยะพงษ์  นาใจเย็น
2. นางสาวพรธิดา  ดรไพชุม
3. นางสาวมณฑิรา  หล้าสีดา
4. นางสาวรัตน์จนีย์  บรรเทาทุกข์
5. นางสาววิภาภรณ์  ฮาตวงค์
6. นางสาวอัจฉราภรณ์  ดวงคุณา
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  ปิ่นสี
2. นายชัยมงคล  ศรีฮอแก้ว
3. นางสาวณัศยาพร  ศรีพาบุญ
4. นางสาววรัญยา  บุตรมะลา
5. นางสาวศิราณี  พรมทอง
6. นางสาวเดือนเต็ม  สุขประทุม
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวชฎาภรณ์  บุญมี
2. นางสาวสุภาพร  คลังภูเขียว
3. นางสาวอัญชลี  ดวงวันทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีรัตน์  เพ็งทำมา
2. นางสาวดวงนภา  ดรลาดบัตร
3. นางสาวนัยนา  พรหมเอาะ
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  อุ่นทะย
2. เด็กหญิงสุรีพร  พระศรี
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญณรงค์  แสนพงษ์
2. นายสรวิทย์  จุปะมัดตัง
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนพล  แก้วรังษี
2. นางสาวอุมาพร  นงค์ยา
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนริศ  คำสุนา
2. นายปิยณัฐ  สมัคร์การ
 
1. นายสมศักดิ์  เหล่าทับ
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
48 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายศุภโชค  มากร
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  นิรงค์บุตร
 
49 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวิยา  ภูคำกอง
2. นายพงศธร  สุวรรณโสภา
3. นายศุภโชค  มากร
4. นางสาวอรัญญาภรณ์  อำลอย
5. นางสาวเบญจมาศ  อันมาก
 
1. Mr.Malcolm  Sida
2. นางกาญจนรพี  มีหิริ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวริศา  โพโน
 
1. MissWang  Rong
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเอมอร  ดวงจันทร์โชติ
 
1. MissWang  Rong
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขัตติยา  ศรีประวงศ์
2. นางสาวจุฬารัตน์  ปริปุณณะ
3. นายชลชราธร  ภาคำ
4. นางสาวญาณันธร  ประสมคำ
5. นายทักษินัย  ถานนท์
6. นายศักดิ์ดา  โสต
7. นางสาวสุทธิดา  ชมสวัสดิ์
8. นางสาวอภิสรา  มีกุญชร
9. นางสาวอรุณรัตน์  สีพิมพลอย
10. นางสาวโฉมอุษา  อินทะสร้อย
 
1. นางสาวงามตา  ถานอาดนา
2. นายสุนทร  ถานอาดนา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร
3. เด็กหญิงสุปรียา  ใจสนิท
4. เด็กหญิงสโรชา  ศิริสุรักษ์
5. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  เกตุแสง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญพัชญ์  โสทอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวพรทิพย์ภา  บุญชำนาญ
4. นางสาวสาวิตรี  สายธานี
5. นายสิทธิชัย  ดวงไกรวงษ์
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นางอาพร  คำบับภา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  สุสวดโม้
2. เด็กหญิงธัญญานุช  ดอกทองหอม
3. เด็กหญิงยุวดี  ศรีทะโคตร
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  แก้วนวลเช้า
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีหาใต้
3. นางสาวอภิญญา  ดรหลักคำ
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง