สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าศรีคู
 
1. นางภัทรสรณ์  แพงคำ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวณฐพรรณ  พลธรรม
 
1. นางสนทนา  สระมูล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอารีญา  บรรเทา
 
1. นางมลฤดี  วิวรรณพงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  จันทะสุระ
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรีลางค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสิริกร  พวงกุหลาบ
 
1. นายประสพสุข  เหล่าสะพาน