สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีพลเงิน
 
1. นางสาวสยาม  ศรีพิมพ์เมือง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวเมธินี  จันจำปา
 
1. นางสาวสยาม  ศรีพิมพ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวสุดธิดา  เหล่าอัน
 
1. นางปดิว  บูรณพล
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กชายฌัฐพงษ์  แนวดง
2. เด็กชายทัฬหเกียรติ  ต้นสีนนท์
3. เด็กชายนพรัตน์  เสนาภักดิ์
 
1. นางปดิว  บูรณพล
2. นางสาวปิยะมาศ  รัตนพร
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 6 1. นายธีรยุทธ  เหล่าภักดี
2. นางสาววชิราภรณ์  ไชยบุดดี
3. นายเจนณรงค์  ศรีวิบูลย์
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นางพิศมัย  เนื่องไชยยศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 9 1. เด็กชายฌัฐพงษ์  แนวดง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์สนิท
 
1. นางสาวสุนันทา  บุตรโพธิ์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยกิจ
 
1. นางสุพัฒตรา  หีบแก้ว
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายจักรี  ดีเจริญ
 
1. นายพีระพงษ์  พรนิคม