สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาวชลธาร  ยะวรรณ
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาววาสนา  นาอุดม
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลักษ์ติยาพร  ภูคำวงศ์
2. นางสาววันนิสา  แกล้วกล้า
3. นางสาวศิรินันท์  ทองดี
4. นายเจริญชัย  แสงตันชัย
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ปุรุแสน
 
1. นายทวี  พลสงคราม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิพัฒน์  ภูมี
 
1. นายทวี  พลสงคราม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 1. เด็กชายตะวัน  ไวยจันทึก
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พ่อเมือง
 
1. นายอุทัย  เหล่าดี
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวจิราพร  แก้วเจ็ดคำ
2. นางสาวอินทุอร  สีหาจ่อง
 
1. นายบรรเทือง  มณีโชติ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิพงษ์  วงศ์ศักดิ์
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  คุณวิชา
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 7 1. นางสาวอุไรวรรณ  หนูน้ำคำ
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์อักษร  วงศ์ศักดิ์
2. นายธีรพงศ์  ภาระอุตส่าห์
3. นายปริวัฒน์  ด้วยสีดำ
 
1. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี  วาทโยธา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนันธร  ร่มศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนเพ็งเคน
 
1. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี  วาทโยธา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีลุนทอง
2. เด็กหญิงสาริณี  สีโพมา
3. เด็กหญิงแก้วกมล  สีหามาตย์
 
1. นายมงคล  สีทะนารัตน์
2. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  กุดกังวล
2. นางสาวดรุณี  ศรีพจน์
3. นางสาวสุธิดา  ศิริมาตย์
 
1. นางศิริวรรณา  ภูกองไชย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวปริยดา  ภูกองไชย
2. นายปะการัง  พุฒิเขียว
 
1. นางศิริวรรณา  ภูกองไชย