สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานันท์  วรฉันท์
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอรุณลักษณ์  พันธุชิน
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรศรี
 
1. นางสาวนภัสนันท์  จ่าเหลา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริวัฒน์  ภาภิรมย์
 
1. นายไชยยันต์  ดรสุวรรณดี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีลาดหา
 
1. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธินี  จันทะรัตน์
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรุณรัชต์  สาภู
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  รัตวัตร
 
1. นางคำผัส  สารมาคม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิดา  คชศิลา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุทธิเพชร
 
1. นางปนัดดา  สิทธิขวา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวมะลิษา  พาละขันธ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีทาหงษ์
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวิไล  โคตรจันทร์
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรลัดดา  ศรีหาคำ
 
1. นางเนตรนภิส  แนบชิตร์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  นามวรรณ
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  สีแสง
3. นางสาววิลาสินี  ถามูลแสน
 
1. นางสาวพรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย
2. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  สุดโลก
2. นางสาวนันทิยา  นามเทพ
3. นางสาวพัชรี  กล้วยภักดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีธรรมศาสตร์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผาอินดี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธมล  แฝงสีพล
2. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายณรงค์  สรรพอาษา
2. นางศรินทิพย์  สรรพอาษา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุรีรักษ์  ภูลามจิตร
2. นางสาวนงนุช  ชะมะที
 
1. นายทรงศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
2. นายอภิชิต  แนบชิตร์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  สัตโรจน์
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตนา  สุทำมา
 
1. นายดุสิต  ดรหลักคำ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาพร  นามโล
2. นางสาววิจิตรา  ทองนิล
3. นางสาวศิราณี  ศิริภูธร
 
1. นางศินันท์ธิรา  บัวริวัน
2. นายอดิศักดิ์  จันทะเดช
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  บุษบง
2. นายนุกูล  สัตโรจน์
3. นางสาวภัทร์สุดา  สารธิ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นายทองสืบ  เลิศล้ำ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  นรินยา
2. นางสาวศศินา  ดาวทาแสง
3. นางสาวอันธิกา  สีกา
 
1. นางสิวินีย์  เททะสังข์
2. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนี  สิมหาบุตร
2. นางสาวธนันยา  ศรีมาทอง
3. นางสาวเขมสรณ์  ดวงพันนา
 
1. นางสิวินีย์  เททะสังข์
2. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวิสรา  แก้วหานาม
2. นายวิรุณรัชต์  ดวงวันนา
3. นายเอกชัย  คำด้วง
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัตร  ศรีภา
2. นายธิติสรรค์  ดวงกางใต้
3. นางสาวปิยนุช  สียาโง
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรุณี  โสบุญ
2. นางสาวสมฤทัย  รัตนพร
3. นางสาวสิรินยา  แก้วกอน
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสรา  อินดี
2. นางสาวภัทรวดี  ถามุลตรี
3. นางสาวอาภรณ์  ดรบัณฑิต
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรานุวัตน์  แสนวิชัย
2. เด็กหญิงปัณณิตา  หมั่นการ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤดล  แสนองอาจ
2. นายอำนาจ  รัชรินทร์
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นายเทพา  เยาวพร
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ  โสภาเลิศ
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โทรศักดิ์
2. เด็กชายวัฒนา  กองชะนะ
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัฒนศักดิ์  สีพาฤทธิ์
2. นายพีรพล  ราชสีห์
3. นายมณฑล  แสงอ่อน
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัตติญา  ซ้ายขวา
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  เหมือนเหลา
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชัยปัญหา
4. เด็กหญิงนันธีรา  แก้วทุม
5. เด็กหญิงเมธาพร  กองสูญ
 
1. นางละมุล  ศิรินาค
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวรรณ  บุตรดี
2. นายภูวิศ  วงอินตา
3. นางสาวมยุรี  นูวบุตร
4. นางสาวมลนภา  ดวงก้อม
5. นางสาววนิดา  ศิริรัตน์
 
1. นางละมุล  ศิรินาค
2. นายเสรี  ดรศรีโยเพชร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวธนัฐมล  ผิวขำ
3. นางสาวมัลลิกา  ดรโท
4. นางสาววิลัยพร  สอนนวล
5. นางสาวสุนิสา  นามวัน
 
1. นายวรเทพ  บุญยวิวัฒน์
2. นายสุวิทย์  การะน้อย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวรรณ  อุดมวิทย์
2. นางสาวจันจิรา  แดนแก้วมูล
3. นางสาวณัฐชยาพร  ละทัยนิล
4. นางสาวธัญญาพร  ศรีวิจารณ์
5. นางสาวพงศ์วิวัฒน์  ยินดีถิ่น
6. นางสาวพัชรียา  ศิริษา
7. นางสาวพืิมนิภา  เสมาเพชร
8. นายมารุตน์  กุลสุวรรณ์
9. นางสาวยิ่งธิดา  สีดา
10. นางสาวรวิวรรณ  ศรีแพนบาล
11. นางสาวลลิตา  กาหลง
12. นายวรวุฒิ  ศรีปัญหา
13. นางสาววารุณี  มาบกุดเวียน
14. นางสาวศิริรัตน์  แก้วทอง
15. นางสาวสุธิดา  ดรศรีจันทร์
16. นางสาวอนุพร  สุขพะมาตย์
17. นายอภิวัฒน์  วิชัยวงค์
18. นางสาวอมรรัตน์  อินทร์แก้ว
19. นางสาวเฑียรมณี  ผัดอูป
20. นางสาวเนตรนรินทร์  สะตะ
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
3. นางละมุล  เลิศวิชากุล
4. นายสุทธิพงษ์  บริบาลบรรพตเขตต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  แสนจ่าไกล
2. นางสาวกรจิรา  เคนหงษ์
3. นางสาวกรรณิกา  บุสดี
4. นายกฤษดา  ทับธานี
5. นายจักรพงศ์  ภูมิศรี
6. นายจันทวงศ์  ตาเพียงสา
7. นายชนะศักดิ์  อุดแคว
8. นางสาวชลพร  พุทธโฒ
9. นายธนากร  ราชซุยแสน
10. นายธนาคาร  ภักดีเหลา
11. นางสาวปภัสวดี  กิตติรักษ์
12. นางสาวพัชนิดา  ถามูลตรี
13. นางสาวรุ้งกาญจน์  ศรีไกล
14. นายวรสรณ์  สมศรี
15. นายสิทธิชัย  อินทะวุธ
16. นางสาวหทัยทิพย์  แสนบริสุทธิ์
17. นางสาวอัญชลี  สีบัวบุญ
18. นายอิทธิพล  คำเรืองศรี
19. นางสาวอุษา  ศรีวิลัย
20. นางสาวเกตุทิพย์  คะสะธรรม
 
1. นางนงเยาว์  สีใส
2. นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
3. นายวรเทพ  บุญยวิวัฒน์
4. นางสุเรขา  มูลสาร
5. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวุฒิ  ไชยวงษา
2. นางสาวพรนภา  หุตะจิต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิหาโคตร
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  ใจสู้ศึก
2. นางสาวแคทรียา  ถาสินแก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิหาโคตร
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตยา  วะสุรีย์
2. นางสาวกุลนิธี  สิงห์วารี
3. นางสาวดารารัตน์  อัตเสน
4. นางสาวนิลาวัลย์  ถิ่นจันดา
5. นางสาวปัทมาภรณ์  สุนทร
6. นางสาวพรพรรณ  มลาวรรณ์
7. นางสาววันวิสา  มาตรี
8. นางสาวศิริพร  เหล่าทองสาร
9. นางสาวสุวรรณา  ดรมิ่งคุณ
10. นางสาวอรอุมา  อาสาภา
 
1. นางวิมลพร  วิชัยชาญสกุล
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แคว้นเขาเม็ง
2. เด็กชายจิราพร  ผานิจ
3. เด็กชายธีรพงษ์  ถามูลแสน
4. นางสาวนิรชา  ศรีเมืองโคตร
5. นางสาวนิลุบล  สิทธิหาโคตร
6. เด็กชายปฏิภาณ  ทาทัพไทย
7. เด็กชายปิยธิดา  ดวงบุปผา
8. นางสาวภานุชนารถ  มุ่งสุงเนิน
9. นางสาวรัชดาพร  จันทร์คำ
10. นางสาวศศิประภา  ชัยมูล
11. นางสาวสุภัสรา  ศรีเศษฐ์
12. เด็กหญิงสุภาพร  นุนนแซง
13. เด็กหญิงสโรชา  พาเหลี่ยม
14. เด็กชายอภิวัฒน์  นาทองชัย
15. นางสาวอัจฉรา  แสงตันชัย
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพร  พงษ์สุพันธ์
2. นางสาวณัฐณิชา  สมานมิตร
3. นางสาวศุภลักษณ์  กรทอง
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประกายแก้ว  ผิวนอก
2. นางสาวพรทิพา  แสนตันชัย
3. นางสาวอภิญญา  คันตุลา
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  คำเชียง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศิริทาทับ
 
1. นายประพันธ์  พานเมือง
2. นายไพฑูรย์  รัชโพธิ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกมลวรรณ  โสภินธุ์
2. นางสาวพรรณิตา  มะณีสาย
 
1. นายสุเทพ  กาบคำบา
 
45 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยัณห์  แสงเสนา
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
46 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวศิริรัตน์  แสงชา
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์  แสงชา
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวจุรีพร  ศรีคาม
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ชินภักดี
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัฐพงษ์  ถาไชยลา
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
51 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสหรัฐ  ทิพย์อำนวย
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
52 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองแก้ว  ศักดิ์ถาวรชัย
2. นางสาวกฤติยา  บุรีนอก
3. นางสาวกลิ่นบุปผา  ทบด้าน
4. นางสาวกัลยา  สิทธิสมปัติ
5. นายจักรพงศ์  โพธิสม
6. นางสาวจิญาภรณ์  สนานพันธ์
7. นางสาวจิราพร   ปุณณะที
8. เด็กชายณัฐพล  ปริปุณณะ
9. เด็กชายธนายุทธ  สุพรรณนอก
10. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หม่อง
11. นายนครินทร์  สารสวัสดิ์
12. นางสาวนุชจรี  ศรีคำ
13. นางสาวปาลิตา  ศรีวบุตร
14. เด็กชายปิยพงษ์  โพธิกลาง
15. นางสาวปิยภรณ์  สืบสุนทร
16. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
17. นางสาวผกาพันธ์  แดนกองแก้ว
18. นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์
19. เด็กชายพัธรพงษ์  ชินสุทธิ์
20. เด็กชายพิทยา  ทุยยั่งยืน
21. เด็กชายมาตุลี  ชัยศิริวรกุล
22. นางสาวยศวดี  เฟื่องโคตร
23. นายรัตนะพล  สาสุธรรม
24. นางสาวลูกเกตุ  พรมมา
25. นายวิภาส  พลดงนอก
26. นางสาวศศินา  แสงชัย
27. นางสาวศศิประภา  ตรีมูล
28. นายศาสตรา  ศรีวิไล
29. นายศิรพรหม  สิงห์ป้อง
30. นางสาวศิรินันท์  แก้วโนนทอง
31. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกย
32. นางสาวสมาลี  ทะนัดรัมย์
33. นางสาวสุริพร  โชยสงเมือง
34. เด็กชายองครักษ์  คำตา
35. นางสาวอนุลักษณ์  พันธุชิน
36. นางสาวอรยา  ท้าวยศ
37. นางสาวอารียา  โคคำ
38. นางสาวอำพร  แสงไชย
39. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
2. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
3. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
4. นายพิชัย  พลเหลา
5. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
6. นายยุทธนา  จินดามัย
7. นายสุชาติ  ศรีบุรี
8. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรยุทธ  แสนโสภา
 
1. นายธรรณกร  คำภูเมือง
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายภรนุวัฒน์  จิตบุตร
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สินนุชา
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรสุดา  แสงไชย
 
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา  โคคำ
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 -    
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภางชนันท์  แสนไชย
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทยา  ทุยยั่งยืน
 
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีจุ้ยซ้าย
 
1. นางพิสมัย  รังเพลีย
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีวรรณ  แก้วอ่อน
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 -   1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
69 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อาตระวัง
2. เด็กชายพิทยา  ทุยยั่งยืน
3. เด็กหญิงวรรณพร  เจ็กนอก
4. เด็กหญิงวราทิพย์  ไพพา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยหงษา
6. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
70 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  จันทร์สูรย์
2. นายทศพล  พันสารคาม
3. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
4. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
5. นางสาววรินทร  โชตินอก
6. นางสาวสุธิดา  ดรศรีจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
71 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาลิตา  ศรีวบุตร
2. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
3. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
4. นางสาวอารียา  โคคำ
 
1. นายจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
72 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ชินภักดี
3. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
4. นางสาวณัฐมล  สีสุรี
5. นางสาวทิพย์วัลย์  ชนะสะแบง
6. นางสาวนุษบา  แสงชัย
7. นางสาวสกาวเดือน  บุญกลาง
8. นางสาวสุภาวดี  ดวงมุลลี
 
1. นางดวงตา  ดวงศรี
2. นางสุเรขา  มูลสาร
3. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
73 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  เปียกสอน
2. เด็กชายธีระพงษ์  ถามุลแสน
3. นายนันทวัฒน์  สุวรรณจร
4. นางสาวมาลิษา  ถามูลเศษ
5. นายอโนชา  สิริโยธา
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
74 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมศว์  หันตุลา
2. นางสาวพัชรินทร์  ปล้องทอง
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
75 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาโรจน์
2. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
3. นายกิติชัย  ดีจะเสน
4. เด็กหญิงชลลดา  พันโย
5. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
6. นางสาวณัฐวรรณ  พลพินิจ
7. นางสาวทิพวัลย์  ชนะสะแบง
8. เด็กหญิงธีรดา   ศรีละว้า
9. นางสาวนุษบา  แสงชัย
10. เด็กหญิงปนัดดา  ดรพลก้อม
11. เด็กหญิงปริยาภัทร  กระลาม
12. นายพัฒนศักดิ์  สีพาฤทธิ์
13. เด็กชายพัทรดนย์  ธนูเสริม
14. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ราศรี
15. เด็กชายพีรพล  ราชสีห์
16. เด็กชายมุกดา  โคธนู
17. นางสาวยุวลี  สังขะทิพย์
18. เด็กหญิงลลิตา  ดวงแสนโย
19. นางสาวสกาวเดือน  บุญกลาง
20. นางสาวสุกัญญา  ถุงจันทร์แก้ว
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้านวังขวา
22. นางสาวสุนิสา  พลศักดิ์
23. เด็กหญิงสุปรียา  หั้วเหี้ยง
24. นางสาวสุภาวดี  ดวงมุลลี
25. นางสาวสุรีรัตน์  ใจตึก
26. เด็กชายอดิศร  สมศรีลัย
27. เด็กหญิงอรอุมา  สอมภิรมย์
28. เด็กหญิงอิสริยา  สีสวด
29. นางสาวเนตรณพิตร  แสนวิชัย
30. เด็กชายเมทนี  วริวงศ์
 
1. นางดวงตา  ดวงศรี
2. นางสาวปทุมวัน  รัตนคุณศาสตร์
3. นางสุเรขา  มูลสาร
4. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภณ  ทาทับไทย
2. เด็กหญิงปานดวงใจ  นาถ้ำพลอย
3. เด็กหญิงอินทร์อร  บุบผาลุน
 
1. นายมนตรี  ศีลคุณ
2. นายอำนวย  มาบุญธรรม
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปรเมศณ์  หันตุลา
2. นายศรีมงคล   นาคครุฑ
3. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 -    
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชินบุตร
2. เด็กหญิงเขมจิรา  สุระวนิชกุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ภูมิลา
2. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติวัฒน์  แสนทะวงศ์
2. นายศรัณย์  คำปลิว
3. นายสมบัติ  กันยาเถื่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  แสนโสภาวรรณ
2. นายธนกฤต  ไชยวัต
3. นายนิตินัย  บุตรแสนโตร
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชำนาญยุทธ  ดี
2. นายธนญชัย  พลธรรม
3. นายวรินธร  ชมแสง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพน  เตยะดี
2. นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช
3. นายพันธ์เทวนพ  แดนคำสาร
4. นางสาวศิริลักษณ์  โวลา
5. นายสิทธิศักดิ์  ผิวผุย
6. นางสาวเกศริน  ดรศรีจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
2. เด็กหญิงวริสรา  ทับวิชิน
3. เด็กหญิงสายใจ  ขานตา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งทองคำ
5. เด็กหญิงสโรชา  คำมูลทา
6. เด็กหญิงอรอุมา  ดวงสีดา
 
1. นางชลิดา  พลบัวไข
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  บ่าพิมาย
2. เด็กชายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอนถวิล
2. เด็กชายฐิติกรณ์  พรมสอน
3. เด็กหญิงรพีพรรรณ  พิมพ์ชารี
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลิศ
2. นายปิยะฉัตร  เพชรผา
3. นายมณฑล  แสงอ่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  พลจ่า
2. เด็กชายนายวิษณุ   แสนวิชัย
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมศว์  หันตุลา
2. นายปิยะฉัตร  เพชรผา
3. นายวิทธวัช  ถาสีทร
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร  บรรฤทธิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  จรทะยา
3. เด็กหญิงอรญา  ไชยเดช
 
1. นายมนตรี  ศีลคุณ
2. นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินธร  ชมแสง
2. นายวีรวนันท์  นามบุตรดี
 
1. นางสาวมัทนา  พลประกอบ
2. นางสาววราพร  คันธภูมิ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  มะลี
2. นางสาวสุดารัตน์  สีพลไกล
3. นางสาวอรยา  ประดา
 
1. นายนพดล  ภวภููตานนท์
2. นายมนตรี  ศีลคุณ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  เถาว์วันดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเหลา
2. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  บุญมาสร้อย
2. เด็กชายสัจจา  พัตรพัก
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชูชัย  ใจบุญ
2. นายพงศกร  ศรเทพา
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสาวิตรี  จันทะนามศรี
2. นางสาวอัญชลี  คำจันทร์
 
1. นายกฤษฎา  ศิริแก้วเลิศ
2. นายยุทธนา  จินดามัย
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวชุติมา  ฝ่ายเพชร
2. นางสาวฐิติยา  มีลา
3. นางสาวทิพย์สุดา  แทบทาม
 
1. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอรดี  อุปรัตน์ด
2. นายอุไรวรรณ  ไกยะวัตร
3. นางสาวเกษราภรณ์  ดวงพันนา
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยวงแก้ว  สีพาชา
2. นางสาวศิริศร  ผาบ้านดา
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 - 1. นายคงฤทธิ์  สองอทา
2. นายธนพงษ์  พลตรี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
101 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาทิพย์  โพธิ์ระกัน
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภัทร  สุวรรณสุข
 
1. นางสุวรรณ  อะโน
 
103 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  อินทร์อุดม
 
1. นางอมร  โยวะผุย
 
104 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์ชารี
 
1. นางอมร  โยวะผุย
 
105 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ดวงบุปผา
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภารดี  แสนบุรี
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิรุกข์
 
1. นางชลธิชา  พานเมือง
 
108 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภางค์ชนันท์  แสนไชย
 
1. นายพัทธรพี  โสดาจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงนภริชาติ  ภูกิ่งหิน
3. เด็กหญิงนิภาพร  สีสุมาตย์
4. เด็กหญิงสวรรยา  สายทองยนต์
5. เด็กหญิงแสงแข  ตันสุวรรณ
 
1. นางไตรรัตน์  นานอก
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาท
2. นางสาววสันต์  คชสาร
3. นางสาววิลาวรรณ  พลบำรุง
4. นางสาวอภิชาติ  เพ็งเพชร
5. นายอัศวิน  โพธิรุกข์
 
1. นายอักษร  ภวภูตานนท์
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  นาทองชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจประนพ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  ศิริสมบัติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สาเพ็ชร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลมินทร์  อนุปาลมงคล
2. นายชลันะร  ปวงคำ
3. นายชำนาญยุทธ  ดี
4. นายวรพล  อุทรส
5. เด็กชายวันชัย  บุญนะที
6. นายวิรุฬห์  ถากันหา
7. เด็กชายอิทธิชัย  แถมโฮง
8. นายเอกสิทธิ์  ศิริมา
 
1. นายธารา  วรรณเสริฐ
2. นายสุรสิทธิ์  วิชัยชาญสกุล
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แคว้นเขาเม็ง
2. นางสาวดิษย์พร  ทองนุช
3. นางสาวปิยนุช  เอกตาแสง
4. นางสาวศสิประภา  ชัยมูล
5. นางสาวสุพรรณา  ถุงอินลา
6. นางสาวสุวนันท์  รูปต่ำ
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
3. นายอักษร  ภวภูตานนท์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์
2. นายธนพงษ์  พลตรี
3. นายนายนันทวุฒิ  ไชยหงษา
4. นายปรเมศ  หันตุลา
5. นายปิยะฉัตร  เพชรผา
6. นายรัชพงษ์  ถาไชยลา
7. นายศิริมงคล  นาคครุฑ
8. นายสิทธิโชค  ศรีนูเดช
9. นายเมธา  อะทะไชย
10. นายเมธี  อะทะไชย
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
2. นายพิชัย  พลเหลา
3. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองศรี
2. นางสาวณัฐญา  โพธิ์ศรีอุ่น
3. นางสาววรกมล  นนทะแสง
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
2. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตน์มณี  หีบแก้ว
2. นางสาวสุธิพงษ์  สีสมสอน
3. นางสาวเอมชนก  แพนพา
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
2. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ซือแท้
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาภิรมย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายสุพจน์  คชพรม
 
1. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  ศรีพิมพ์
2. นายนรินทร์  มุลติเก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พวงสมบัติ
2. นางสาววันวิสาข์  ไวบรรเทา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวอมรพรรณ  พันนาเคน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 0 -    
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 0 -    
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรวิชญ์  แสนมี
2. นายวันเฉลิม  ประภากรเกียรติ
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นางสาววรรณภา  สีลุนทา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  ถาบุรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผาอินดี