สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานันท์  วรฉันท์
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิดา  คชศิลา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุทธิเพชร
 
1. นางปนัดดา  สิทธิขวา
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวมะลิษา  พาละขันธ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีทาหงษ์
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัตร  ศรีภา
2. นายธิติสรรค์  ดวงกางใต้
3. นางสาวปิยนุช  สียาโง
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรานุวัตน์  แสนวิชัย
2. เด็กหญิงปัณณิตา  หมั่นการ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ซือแท้
2. เด็กหญิงธนัญญา  ภาภิรมย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี