หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางยุพี ภิรมย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพัชราวดี ริโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางปนัดดา สิทธิขวาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพิทธ์เศรษฐ์ ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพี ภิรมย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางดารุณี เหล่ารัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางพัชราวดี ริโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เพชรก้อนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายทวี พลสงครามโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปนัดดา สิทธิขวาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายประทีป แสงแก้วโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางดาวไสว ศรีชัยทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยยันต์ ดรสุวรรณดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนวพร ศรีแก้วทุมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางทัศนี ศรีทำบุญโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
5. นางมินตรา กาหลงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางมินตรา กาหลงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้วโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพัชนี ศีลคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพร ดวงแพงมาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นางคำผัส สารมาคมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพิกุล ไกรตรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศิริ จำเริญศรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางทัศนีย์ รัตรองใต้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางคำผัส สารมาคมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชวฤทธิ์ ชินเสนาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางทองรถ มะกาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายอดุลย์ ศิริทองสุขโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายสุเมฆ ละมุลตรีโรงเรียนมัธยมวันกลางโกสุมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายชนะ ภวภูตานนท์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวันกลางโกสุมกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ สรรพอาษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางมัณทนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางงามตา ถานอาคนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ ทองทุศโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางรักษ์ ศรีลศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางมัณทนา บุรัมย์นิชิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต แนบชิตร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางศิริสุดา โพธิ์ศรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายภาคภูมิ ไชยแสนท้าวโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุภัทรา โพธิ์กล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสุนทร ใหม่คามิโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยวรรณ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี สุขรัตน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนภาภรณ์ ปริปุรณะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวชาริณี สุวรรณแสนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายไชยสิทธิ์ สงลาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุขสวัส จันโสดาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอมรพรรณ จรนามลโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เดชศิริโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
4. นางอาพร คำบับภาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสนทนา สระมูลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทศวัชร ไชยชนะโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายกฤษณ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางสาวละอองแก้ว สุคำวันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางบุษริน ธารพันธุ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ คุณสมบัติโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายฐาปกรณ์ อวยกลางโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางธัญจิรา ศรีพาราโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นางอภัยศรี วาทโยธาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเสมา ชื่นพิบูลย์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ไชยศึกโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญส่ง แสนภักดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นายทองสืบ เลิศล้ำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ สิงหาปัดโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางสาวกุลวรรณ ผาพิมูลโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบัวรีย์ นนทะเนตรโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุทธิลักษณ์ หนูปัทยาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวอรุณี รัตนวิจิตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ แสงจันทร์โรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางเพลินพิศ นอระศรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางกิตติมา พรหมรักษาโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัย กาฬธิสาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุพรรณี สุขทองสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวรากรณ์ รังษาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุนิสา จันทร์พลโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปรุณีนาด โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสมาน กาหลงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
2. นางสาวสุนิสา จันทร์พลโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรุณีนาด โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวรากรณ์ รังษาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสิวินีย์ เททะสังข์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา กองสาโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางอรวรรณ นันสถิตย์โรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
3. นางปทุมพร สุพลไทยโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ เรืองแสงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายสุริยา เสนาวงค์โรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
2. นางวิรัญญา ทุมวันโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมบัติ เอื้อจิตรโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
4. นางปทุมพร สุพลไทยโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ จันทะเดชโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล มูลมณีโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
2. นางพิศมัย เนื่องไชยยศโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นายนิมิตร โยวะผุยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล มูลมณีโรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
2. นางพิศมัย เนื่องไชยยศโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สีลาดหาโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นางสาวปรุณีนาด โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสัญญา บุญวิทย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สีลาดหาโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นางสาวปรุณีนาด โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสัญญา บุญวิทย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สีลาดหาโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นางสาวปรุณีนาด โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสัญญา บุญวิทย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางสาวปรุณีนาด โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ สีลาดหาโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นายสัญญา บุญวิทย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร บัวคำโคตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สีใสโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอุทัย เหล่าดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละมุล ศิรินาคโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสุชีรา เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสาลี่ จำปั่นโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทรงวุตร มาลาหอมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงวุตร มาลาหอมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางละมุล ศิรินาคโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเกศสรินทร์ ตรีเดชโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชีรา เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวสาลี่ จำปั่นโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นายเชญย์ จาดบุญนาคโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางขวัญตา มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ใจกล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางวาสนา สำราญรมย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวาสนา สำราญรมย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ใจกล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญตา มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงตา ดวงศรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสดชื่น ดวงคำน้อยโรงเรียนโพนงามพิทยานุกุูลกรรมการ
3. นางประภาดา ราชมนตรีโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมารศรี วงค์ช่างโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพิน แสงทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ทองอุ่นโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายประสงค์ สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวบัวสาย ทาดทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายไตรรัตน์ แก่นผกาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
2. นางกมลเนตร เพ็ชรพูลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวสิษฐ์พล ศิริวงษ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวิมลพร วิชัยชาญสกุลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสมชาย แสงฤทธ์ิโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกรรณิกา ชื่นแดชุ่มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายชลพต เดชบุรัมย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
5. นางวราภา อินทุไรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นานอกโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสุภาพ มาธุระโรงเรียนโพนงามพิทยานุกุูลกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ สุวรรณโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กาบคำบาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสุเทพ มาธุระโรงเรียนโพนงามพิทยานุกุูลกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กาบคำบาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสุภาพ มาธุระโรงเรียนโพนงามพิทยานุกุูลกรรมการ
3. นายโดม เดชกุญชรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประยูร พลสีหาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายปัญญา วิลัยโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย ภูธาตุเพชรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยา ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
6. นายประเทือง มณีโชติโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายธารา วรรณเสริฐโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประยูร พลสีหาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาฃกรรมการ
3. นายปัญญา วิลัยโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม.กรรมการ
4. นายสมชาย ภูธาตุเพชรโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ ตะติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
4. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมรัตน์ อามาตร์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุพัฒตรา หีบแก้วโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมรัตน์ อามาตร์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุพัฒตรา หีบแก้วโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายยศวริศ ทัดคุ้มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายเรืองยศ วิชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีรยุทธ มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวโหวด ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
เดี่ยวพิณ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
เดี่ียวแคน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเรียบ ศรีจันตะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายไชยสิทธิ์ สงลาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประคอง คุณแสงโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอมร ปั้นอยุู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเรียบ ศรีฮอแก้วโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายนิวัฒน์ คุณแสนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เหล่าทับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ พิณโพธฺิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชารี ชินฮาตโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
2. นายนพดล ภวภูตานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทวงชนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทวงขันโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายชารี ชินชาตโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เหล่าทับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ พิณโพธฺิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ จันทะเหลาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสารภี สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางพัฒนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางชลิดา พลบัวไขโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพรพิสมัย ดรหลักคำโรงเรียนโพนงามพิทยานุกุูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอมร ปั้นอยุู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางยี่สุ่น แสนโสภาวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เหล่าทับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ พิณโพธิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ สืบมาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวัฒนา ตรีเดชโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางประไพ ศรีทวีโรงเรียนกุู่ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ อุทรสโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางวาลิกา สารพิมพ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ตรีเดชโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางประไพ ศรีทวีโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ อุทรสโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวาลิกา สารพิมพ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววราพร คันธภูมิโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธนูพร บุญค้ำโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา กางสีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ แสงตันชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายทองปาน สระกลางโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนุวงศ์ ไชยะดาโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทองปาน สระกลางโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายนางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายทนุวงศ์ ไชยะดาโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ แสงตันชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อุทรรสโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษณ์ แก้ปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อุทรสโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพรรณอร โอมะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร แก้ปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกฤษกร แสงปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางยี่สุ่น แสนโสภาวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางอำไพ จันทะเหลาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสารภี สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสารภี สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางอำไพ จันทะเหลาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางยี่สุ่น แสนโสภาวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเนทรัตน์ บุตรโคตรโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษกร แก้วปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาวดี ศรีทำบุญโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี ศรีทำบุญโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกฤษกร แก้ปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางพรชนิดา กมลปรีดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรัมภา วิเศษวุฒิโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางนวลมณี มัดจุปะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ศรีทำบุญโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกิดพร ทองเปาว์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางผกามาศ ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมศรี นิรงค์บุตรโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางจรัญ อันทะปัญญาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Matthes Bastianโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสหวิชัย แสนโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางเกิดพร ทองเปาว์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางผกามาศ ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Matthes Bastianโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสาคร แก้วก่ำโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.Micha Vander Hoogenโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางมลฤดี วิวรรณพงษ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ เหนือศรีโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางอมร โยวะผุยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเอื้อมพร ทัศน์เจริญโรงเรียโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
2. นางอารีย์ บุษบงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางภัทรนที ชูเสนโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางนฤมล จัตุชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ยะประพันธ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายประสพสุข เหล่าสะพานโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. Mr.Ashley Ritchieโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวิเชียร สิทธิจันดาโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ยะประพันธ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิเชียร สิทธิจันดาโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
4. นางละออง เหล่าจูมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ashley Ritchieโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปัญญดา พงศ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสุชีรา เทศาพรหมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายพัทธรพี โสดาจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางบุษราภรณ์ ชาวทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. นางปัญญดา พงศ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกาญจนรพี มีหิริโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. Mr.Francisco Garciaโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิชา พานเมืองโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายกชพรรณ แสนสุวรรณโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Molcolm Sidaโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายละออง ไชยแพนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางธิวาลักษณ์ เหล่าวงษาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางไตรรัตน์ นานอกโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ บุตรคำโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายอนุชาติ ขันโยธาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางละออง ไชยแพนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Malcolm Sidaโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางธิวาลักษณ์ เหล่าวงษาโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี น้อยหาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. MissWang Rongโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สาเพชรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissYang Lihuaโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
2. MissWang Rongโรงเรียนgเขวาไร่กรรมการ
3. MissChunji Huangโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นายผดุงสิน เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายบุญยืน ตันไพบูรณ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นายธงชัย หมื่นสาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายผดุงสิน เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายบุญยืน ตันไพบูรณ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายธงชัย หมื่นสาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางสุนันทา รองชัยภูมิโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
2. นางสุนันทา รองชัยภูมิโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนะกูล ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางนวพร แกล้วกล้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพี ภิรมย์โรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ แสงปัญญาโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธนะกูล ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางนวพร แกล้วกล้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่ื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพี ภิรมย์โรงเรียนเชียงยืนพิิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ แสงปัญญาโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
Cross word ม.4-ม.6
A Math ม.1-ม.3
1. นายชนะ ภวภุตานนท์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ พันนาเคนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายชนะ ภวภูตานนท์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ พันนาเคนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ศีลคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้วโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ศีลคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้วโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายชนะ ภวภูตานนท์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ พันนาเคนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายชนะ ภวภูตานนท์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวัดกลางกรรมการ
3. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ พันนาเคนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]