หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายองอาจ เทียมกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายไพบูลย์ นามเชียงใต้ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรวิชัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายประเทือง พลเสนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายเปลื้อง เจริญอาจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายสนิท แนบกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาวิชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายนิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายจงกล เวียงสมุทร ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นางจินตนา จิตต์จำนง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายทวีป แก่นวิชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นางปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนมิตรภาพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายเกษม บุญบรรจง ผู้อำนวยการ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นายสำรวย ทินพิษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นางยุวดี เนื่องโนราช ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นายสมาน เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นางอ่างทอง บุญเสริม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนราษีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
22 นายสมมาส ฉายจิตต์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
24 นางสาวอำนวยพร นันทา ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
25 นางการจณา กุลโยธี ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
26 นางพิมลรัตน์ ทองยศ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
27 นางสาวจารุพร ฐิตะสาร ครู โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวรัตนา พยุหะ ครู โรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
29 นางทองจันทร์ สลักคำ ครู โรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
30 นางยุพิน ยศดา ครู โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
31 นางรุ่งรัตน์ ชูเจริญตรากูล ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
32 นายสุนทร ไชยสงคราม ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
33 นางอ่างทอง บุญเสริม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
34 นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
35 นายวิทูลย์ สืบศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
36 นายชารี ทอดแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
37 นายพนมเทียน ชมดง ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
38 นายยุทธนา นรสาร ครู โรงเรียนโนนราษีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
39 นางณัฏฐากร วัฒนสันติพงศ์ ครู โรงเรียนโนนราษีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวสิรินาฎ กางโหลน ครู โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
41 นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล ครู โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
42 นางสุพัฒตรา นาคยา ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
43 นางวันเพ็ญ มูลดี ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
44 นายสมาน เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
45 นางพรรณิภา อ่อนลออ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
46 นางชุมพร มะธิตะโน ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
47 นางไพรณี เกียรติวีรชน ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
48 นางเพชรศรี ไชยสงโท ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
49 นางพูลทรัพย์ สินเธาว์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
50 นางทองพูล อ้มเถื่อน ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
51 นางมุกดา เมืองนาม ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
52 นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภู ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
53 นางยุพาภรณ์ สุนทร ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
54 นางวัชรา วิเชียรเพริศ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
55 นางทองจันทร์ หาวิเศษ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
56 นางลักขณา ศรีสารคาม ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
57 นางพรละเอียด ดวงกลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
58 นางเกษศิรินทร์ วิริยะเมธางกูร ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
59 นางมาลี รัตนชัยฤทธิ์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
60 นางทวี ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
61 นางทิพวัลย์ แสนพงษ์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
62 นางพรละเอียด ดวงกลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
63 นายธนสิน คำแก้ว ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
64 นายวิชัย ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
65 นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิง ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
66 นายเก่งกล้า ชำนาญเอื้อ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
67 นางคำพวน ประสงค์สันต์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
68 นางลักขณา ศรีสารคาม ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
69 นายภูมิพัฒน์ นาราชจรูญทรัพย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
70 นายประกอบ บำรุง ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
71 นายโสภา ทองยืน ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
72 นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
73 นางพรละเอียด ดวงกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
74 นายกำจร วัฒโน ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
75 นางลักขณา ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
76 นางวัชรา วิเชียรเพริศ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
77 นายเสถียร หาวิเศษ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
78 นายสิทธิพร แสงมหาไชย ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
79 นางสาวศุภรัตน์มงคล ศรแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
80 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
81 นายสหัสวรรษ วงศรี ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
82 นายสวัสดิ์ วงชารี ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
83 นายสมาน อาจชมภู ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
84 นายช่วย เต็งประเสริฐ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
85 นายทองสุข โหวดหอม ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
86 นางสาวมะลิวรรณ พลเสน ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
87 นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
88 นายมนูญ บุญไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
89 นางสุเมตตา ใหม่คามิ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
90 นายกฤต พรหมพันใจ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
91 นายพงษ์ศักดิ์ ทศดร ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
92 นายอุเทน วรวงค์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
93 ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
94 นายนิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
95 นายมนตรี ลุนสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
96 นายกริช อุทาภักดี ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
97 นางเขมณัฏฐ์ วงศ์พัฒนาธนเดช ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
98 นางบำรุงรัตน์ พละศักดิ์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
99 นางณ พิมล ไกรวัลย์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
100 นางการจณา กุลโยธี ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
101 นางศิโรมณี วรรณปะเก ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
102 นางสาวภานุมาศ มะกา ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
103 นางสาววิราวรรณ ฉายจิตต์ ครูธุรการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
104 นางศิรินยา น้อยพลทัน ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
105 นายอาวุธ เครือแดง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
106 นางบาหยัน จรรยาพิลาทืพย์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
107 นางสุภาพร อาสนาไชย ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ
108 นางสุจินดา ขำดำรงเกียรติ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
109 นายไพบูลย์ ต่างสมบัติ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
110 นางสาวนวลมณี อ้วนละมัย ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
111 นายวิทูลย์ สืบศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
112 นายประเกียรติ หล้าก่ำ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
113 นางวีรวรรณ คุรุพันธ์ภักดี ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
114 นายวิทยา บุญประสงค์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
115 นายพงษ์ศักดิ์ ทศดร ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
116 นางรำไพ โลมโคกสูง ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
117 นางสุจิตรา บุญประสงค์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
118 นางสาวศุภรัตน์มงคล ศรแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
119 นางมยุรี ปาละอินทร์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
120 นางนิชุตา เทศาพรหม ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
121 นางอรุณศรี ปะสังคะเต ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
122 นางอิสราพร ตั้งตระกูล ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
123 นางรัชนี อัคฮาดศรี ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
124 นายทศพล หงศาลา พนักงานราชการ โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
125 นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
126 นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
127 นายจงกล เวียงสมุทร ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
128 นายวรวิทย์ สินเธาว์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
129 นายชัยมงคล หรัญรัตน์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
130 นางธันวภรณ์ สารผล ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
131 นางมะลิวัลย์ วีระเชวงกุล ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
132 นางณัชชา ศรีเศรษฐา ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
133 นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
134 นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
135 นางสิริพร ภูหัวดอน ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
136 นายสมมาส ฉายจิตต์ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
137 นางกฤษณา วินทะวุธ ครู โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
138 นางพรละเอียด ดวงกลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
139 นายปิยะพงษ์ ผลเจริญ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
140 นางสาวเกวลิน เปลวเฟื่อง ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
141 นายอนันท์ สำเภาทอง ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
142 นายพัฒนวงศ์ ดอกไม้ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
143 นายบรรลุ สุขุนา ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
144 นายพนมเทียน ชมดง ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
145 นางสุพัฒตรา นาคยา ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
146 นางวันเพ็ญ มูลดี ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
147 นางสาวประภาวรินทร์ ศรีแสง ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
148 นางสาววัลภา โล่วันทา ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
149 นางสาวณัฐธิดา เที่ยงราช ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
150 นายณัฐพล ยศดา ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]