หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2555   20 ก.ย. 2555   21 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีหน้าห้องสมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
6 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีหน้าห้องสมุด ห้อง เวทีหน้าห้องสมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
7 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
8 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
9 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
10 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
11 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
12 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
13 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000616 การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000617 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000618 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000621 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000622 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 21 ก.ย. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 212 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
2 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 221 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
3 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 213 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
4 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 217 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
5 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
6 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
7 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 214 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30
8 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 215 21 ก.ย. 2555 08.30-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ ศาลาหกเหลี่ยมข้างห้องสมุดประชาชน 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต๊นท์หน้าเสาธง 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต๊นหน้าเสาธง 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารคหกรรม 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]