หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2555   20 ก.ย. 2555   21 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 ก.ย. 2555 09.30 น. -16.00
2 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย) 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-113 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 5-6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 316 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
7 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
8 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
9 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
10 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
11 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
12 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
15 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
16 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
18 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
20 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อุตสาหกรรม 2 ห้อง อุตสาหกรรม 2 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
2 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 09.00-14.00
3 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 12,13 ห้อง อาคารชั่วคราว 12,13 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
7 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราวหลังอาคารเกษตร ห้อง อาคารชั่วคราวหลังอาคารเกษตร 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
9 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
10 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
11 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
12 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
13 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 09.00-14.00
14 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 09.00-14.00
15 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 (คอม1) ห้อง อารคาร 2 (คอม1) 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 212 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 221 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30
3 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 213 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30
4 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 217 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30
5 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30
6 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 214 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30
7 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 215 20 ก.ย. 2555 08.30-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารคหกรรม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 4-5 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 6-7 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 8-9 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 10-11 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]