หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2555   20 ก.ย. 2555   21 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
2 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย) 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
6 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
7 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 424 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 425 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 411-412 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 417-418 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ห้อง ห้องTOT 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ห้อง ห้องTOT 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 432 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 435 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-113 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 3-4 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
2 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 5-6 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ ห้องชูเกียรติ ห้อง ห้องชูเกียรติ 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
4 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 10.00-16.30
5 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 10.00-16.30
6 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
7 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ เรือนไทย ห้อง เรือนไทย 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หน้าเสาธง ห้อง หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 317 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
21 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
22 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
26 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
27 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
28 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
29 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 13.00-เป็นต้นไป
31 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 13.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อุตสาหกรรม 2 ห้อง อุตสาหกรรม 2 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
2 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 12,13 ห้อง อาคารชั่วคราว 12,13 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
4 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 19 ก.ย. 2555 09.00-14.00
5 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
6 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 19 ก.ย. 2555 09.00-14.00
7 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราวหลังอาคารเกษตร ห้อง อาคารชั่วคราวหลังอาคารเกษตร 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
8 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
9 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
10 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
11 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
12 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 19 ก.ย. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
2 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 4-5 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
3 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 6-7 19 ก.ย. 2555 09.30-12.00
4 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 8-9 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
5 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 10-11 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]