ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.6 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
13 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
15 โรงเรียนสีหราชเดโชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
16 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
19 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 6  
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน