สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. นางสาวมณีนุช  รัญระนา
 
1. นางสุจรรยา  สิมมา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุวนันท์  หอมอ่อน
 
1. นางสุจรรยา  สิมมา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนฤมล  ยศสุ
 
1. นางวนิดา  คำรังษี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวปวีนุช  ภูคำศักดิ์
 
1. นางสุจรรยา  สิมมา
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวฐิติมา  นิสา
 
1. นางวนิดา  คำรังษี
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศศิธร  สุหรา
 
1. นางสุจรรยา  สิมมา
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐริกา  ยางชัยภูมิ
2. นางสาวแอนนา  รัตนเพชร
 
1. นางวนิดา  คำรังษี
2. นางสุจรรยา  สิมมา
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายจักตราวุธ  บุตรดาซุย
2. นางสาวฐิตาพร  ทางาม
 
1. นางวนิดา  คำรังษี
2. นางสุจรรยา  สิมมา
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวสิทธิมาศ  นะพะวาน
2. นางสาวอภิญญา  รัญระนา
3. นางสาวอรวรรณ  หมื่นรัตน์
 
1. นายชัชชัย  พระราช
2. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  วงษ์ทวี
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวแพรวพรรณ  รัญระนา
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74.66 เงิน 13 1. เด็กหญิงดลยา  แซ่ว่อง
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  ทาลี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สายสมุทร
 
1. นางสาวศิรินทร  สุรินราช
2. นางสาวอรทัย  พิมพ์รัตน์
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวณัฐมล  บุดดาพิมพ์
2. นางสาวธารารัตน์  วันเปะ
3. นางสาวอารยา  แสงที
 
1. นางสาวอรทัย  พิมพ์รัตน์
2. นายเกรียงศักดิ์  ริดเกาะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. นายทวีชัย  ภูมิวงษ์ไกร
2. นายทวีผล  ภูชะโงก
3. นายธีระพงษ์  สิงห์นวม
4. นายภัทรพงษ์  สนิทสิงห์
5. นายวิทยา  ลามี
 
1. นายปฐมพงษ์  นิติพจน์
2. นายปิยะ  มีสะอาด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจามร  ประสีระเก
2. นายณรงค์วุฒิ  ไชยธงรัตน์
3. นายณัฐพงษ์  แสนเสริม
4. นายนิรุต  ไหมทอง
5. นายสุทัตพงษ์  อัปมาโน
 
1. นายปฐมพงษ์  นิติพจน์
2. นายปิยะ  มีสะอาด
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวทิพมณี  หมอนวังเทียม
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
 
17 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวิชัย
2. เด็กหญิงเปรมวดี  ราชบุตร
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
2. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  บอยขุนทด
2. เด็กชายวีระพันธ์  จันสุด
3. เด็กชายวีระศักดิ์  จันสีลา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
2. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
19 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกุล  มาจันทร์แดง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โยธา
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายโยธิน  ไตยภพ
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบา  สุหรา
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 11 1. นางสาวจิราวรรณ  แสนเวียง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 - 1. นางสาวระพีพรรณ  จำรัสภูมิ
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาววิระภา  สุขใจ
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 78.98 เงิน 4 1. นายศุภวัฒน์  คงวันดี
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวชไมพร  พุกน้อย
2. นางสาววรดา  แวงยางนอก
3. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ศรีละมัย
 
1. นายคมกริช  นาไชยธง
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 1. นายนิรุต  ไหมทอง
2. นายวันศิริ  ราชบุตร
3. นายไชยสิทธิ์  คำเถาว์
 
1. นายคมกริช  นาไชยธง
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวสินธุ์  พิมพ์เนาว์
2. นางสาวมณีนาถ  บังสี
3. นายเชิดศักดิ์  พับจูงกุง
 
1. นายคมกริช  นาไชยธง
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาววิภารัตน์  เนตรปัญจะ
2. นางสาวศิรินนภา  เปลี่ยนผึ้ง
3. นายเทพพระคุณ  มูลตรีภักดี
 
1. นายคมกริช  นาไชยธง
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 57.25 เข้าร่วม 6 1. นายณรงค์วุฒิ  ไชยธงรัตน์
2. นายปพลชัย  ชำนาญเวช
 
1. นายพจน์  ชมภูวิเศษ
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางพัชรินทร์  โสภา
 
33 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณีรนุช  ลัดเหลา
 
1. นางพัชรินทร์  โสภา
 
34 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 1. นายสุริยะ  สิมมาพิมพ์
 
1. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรดาซุย
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  กล่ำสี
3. เด็กหญิงอรทัย  พากันหา
 
1. นางวนิดา  คำรังษี
2. นางสุจรรยา  สิมมา
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปินะฉัตร  มวลทอง
2. นายศราวุธ  อัปหัง
3. นางสาวเพ็ญนภา  อัปมาโน
 
1. นางวนิดา  คำรังษี
2. นางสุจรรยา  สิมมา