สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุภาพร  ขุรีทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์สม
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายรุ่งอรุณ  เทียมคำ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์สม
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  ไชยคำ
2. นางสาวมณฑิตา  มะลิโค
3. นางสาวยุภาพร  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติชัย  ป้อมสุวรรณ
2. นายจักริน  กุลศรี
3. นายอกนิษฐ์  กุลเมือง
 
1. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกี่ยวแก่
3. เด็กชายณัฐพร  ทับละคร
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนิภา  สุดงาม
2. นายพฤกษดา  สมอนา
3. นายสุริยัน  สมอนา
 
1. นางชลธิชา  ทองแม้น
2. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  รินทร์ขอม
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประคอง  เนาชารี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครเดช  ภูผานิล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประชา  สมอหมอบ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดีลุน
3. เด็กชายอาทิตย์  กระหนาย
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุธ  สร้างนอก
2. นายสิทธิกร  ไชยโย
3. นายเศรษฐา  สมอบ้าน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤตยาภรณ์  กระหนาย
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภร  จันทร์ประทักษ์
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
16 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยแหม่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุดงาม
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีศรี
5. เด็กชายฉัตรชัย  สมอดี
6. เด็กหญิงชมพูนุช  กองเกิด
7. เด็กชายชานนท์  ประนันโต
8. เด็กหญิงชุติมา  พลรักษา
9. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สิทธิทองศรี
10. เด็กหญิงณัฐริกา  สกลหล้า
11. เด็กชายธีรพงษ์  สาธิต
12. เด็กชายธีรภัทร  จันทาสี
13. เด็กหญิงนันทนัช  วงษ์อินจันทร์
14. เด็กชายบูรณิน  เสาศิริ
15. เด็กหญิงพรญานี  สิงห์น้อย
16. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วพรม
17. เด็กชายยุทธการ  จันนามอม
18. เด็กหญิงวชิรา  บุญกล้า
19. เด็กชายวรโชติ  ทาไธสง
20. เด็กหญิงวิภาลัย  พันธ์โท
21. เด็กชายวีระพงษ์  สุโพธิ์
22. เด็กหญิงศรัญย์พร  สิมศิริวัตร์
23. เด็กชายศราวุธ  อันเสน
24. เด็กชายสรศักดิ์  นามนอก
25. เด็กชายสราวุฒิ  หลงเชิง
26. เด็กชายสวิตซ์  โคตรสะขึง
27. เด็กหญิงสาวิณี  เพียรธานี
28. เด็กหญิงสุปราณี  คำหารพล
29. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สันโดษ
30. เด็กชายอดิศร  บุสำโรง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดีลุน
32. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  พลสำโรง
33. เด็กชายอนันต์  กองเกิด
34. เด็กชายอภิเชษฐ์  อุดนอก
35. เด็กชายอมรรัตน์  ขุรีทรัพย์
36. เด็กชายอัทธสิทธิ์  ไชยพันธ์
37. เด็กชายอาทิตย์  กระหนาย
38. เด็กหญิงอุมาพร  แซ่ฟ่าน
39. เด็กชายเอกชัย  ชาติทอง
40. เด็กชายไชยา  สมีพวง
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
3. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
4. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
17 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยาภรณ์  กระหนาย
2. นายกฤษฎา  บุญชนะ
3. นางสาวกฤษณา  สุนทรกุล
4. นายจักริน  กุลศรี
5. นางสาวจิราภร  จันทร์ประทักษ์
6. นางสาวจุฑามาศ  สุขเสริม
7. นางสาวดวงใจ  ราชมี
8. นางสาวดาวิกา  จันทะรัง
9. นายท๊อป  ศรีจันทร์
10. นางสาวธนมล  สิงห์น้อย
11. นายนัฐพงษ์  ไชยคำ
12. นางสาวนันธวรรณ  ทิ้งโคตร
13. นายนิวัฒน์  บุสำโรง
14. นางสาวน้ำฝน  อิติปิ
15. นางสาวบุญยาพร  ราดบุตร
16. นางสาวบุษบา  ชาสำโรง
17. นางสาวประนอม  ผุยเถิง
18. นางสาวประภาพร  ชุมคำน้อย
19. นางสาวประภาศิลป์  วันนอก
20. นายมงคล  เพียเพ็ง
21. นางสาวยุภาพร  ผาจ้ำ
22. นายรุ่งอรุณ   เทียมคำ
23. นางสาววรุณยุภา  อุดนอก
24. นายวัชรศักดิ์  ปฏิตังโข
25. นายวัชระ  มฤกุล
26. นางสาววันวิสา  มัทปะนัง
27. นายวิรัช  จำเริญ
28. นางสาวสุจิตรา  สุดเหลือ
29. นายสุจินดา  ลุนสำโรง
30. นายสุทัศน์  พลไธสง
31. นางสาวสุภานุสรณ์  บุรีนอก
32. นายสุรชัย  มีศรี
33. นายสุเมธ  แก่นแก้ว
34. นายอกนิษฐ์  กุลเมือง
35. นายอนันต์  จันทรัตน์
36. นางสาวอนุธิดา  สันโดษ
37. นายอัสนี  นามวงษ์
38. นายอานนท์  สุทธิเวส
39. นายอุดมการณ์  อ้วนมะโฮง
40. นายไพฑูรย์  บอนไธสง
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายสถิตย์  บุญเทียม
3. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
4. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
5. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์