สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจรัญญา  วงษ์นอก
 
1. นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตน์ดำรงค์   ทองเหลา
 
1. นางไยดี  หงษ์เหิน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาววรรณวิสา  ศิริไทย
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยืนยง  พรมรินทร์
 
1. นางเพชรดารินทร์  วัฒนานุสิทธ์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสลินดา  กิ่งโรชา
 
1. นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชภัฎ  โชคบัณฑิต
 
1. นางอัปสร  สุรพล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมิตรา  ไชยมิ่ง
 
1. นางสุมาลา  ดำเนตร
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นางสาวหญิง  ชูศรี
 
1. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทานิล
2. นางสาวประภัสสรณ์  บูชา
 
1. นางปนัดดา  นามวิจิตร
2. นางอรวรรณ  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฌัชชา  จันดาแสง
2. นางสาววันวิสา  ทานิล
 
1. นางปิยนาถ  ฝ่ายอุประ
2. นางไยดี  หงษ์เหิน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พินิจมนตรี
 
1. นางกมลกานต์  บัวบาน
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายชิชวัฒน์  นักทำนา
 
1. นางอังคณา  ปะตังเวสัง
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นพเก้า
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สาระพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ลาคำสาย
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางยุพิน  คำพิลา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  พรมติบ
2. นางสาวจิตราภรณ์  ซื่อตรง
3. นางสาวศิลปภัสสร  ศิริตื้นลี
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมฑ์  อุดมวงษ์
2. นางยุพิน  คำพิลา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญญารัตน์  บุสทิพย์
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  สุขสนิท
 
1. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
2. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทยา  แหลมคม
2. นางสาวอัจฉรา  พาสุวรรณ์
 
1. นางสาวนาถศิริ  อันทอง
2. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุวรรณราช
 
1. นางวิลาวัลย์  รัชโพธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นายปาล์มมิตร  เชื้อหมอดู
 
1. นางอมร  เทศน้อย
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตยาพร  กองกะมุด
2. เด็กหญิงปิยชาติ  มอญขาม
3. นางสาวสุนทรีย์  ธิโย
 
1. นางวราลักษณ์  สีระคาม
2. นางอุบล  อรรคแสง
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกกาญจน์  พันกนก
2. นายฉัตรชัย  แดงมีศรี
3. นายสุรเชษฐ์  ปัญญารักษ์สกุล
 
1. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์รักษา
2. นางศิริรัตน์  พลเยี่ยม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. นายณัฐวุฒิ  ผาสุตะ
2. นางสาวทัตติยา  หาวงษ์
3. นายไวยวิทย์  ปลูกชาลี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธาดา
2. นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยุทธนา  ผาสุตะ
2. นางสาวอนุธิดา  อนุชน
3. นางสาวอุทุมพร  ทัดบุตร
 
1. นางสาวกฤตพร  สิงห์สกุล
2. นางนิภา  ถาเขียว
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ป่าไผ่
2. เด็กหญิงนิชดา  ศรีพลกรัง
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  ลีตานา
 
1. นายบุญเทียน  สุนารี
2. นางสาวพรนภา  ศิลาอ่อน
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระพล  วันลา
2. นายวิทยา  ช่างสลัก
3. นายสุริยา  ยิ่งยง
 
1. นายบุญเทียน  สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุทธิขันธ์
2. เด็กหญิงภัสสร  ใจแน่น
3. เด็กชายเทพนรินทร์  สุระหิต
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บัวระบัดทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์ดี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐนิชัย  มั่งมา
2. นางสาวรัศมี  น้อยอินทร์
3. นางสาวอนุธิดา  อำภาคำ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บัวระบัดทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์ดี
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นเสือ
2. เด็กหญิงมณิศรา  ชูเชิด
 
1. นางทองทิพย์  เนตรซิว
2. นายบุญสวน  ศรีเชียงสา
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวันเฉลิม  รัตพร
2. นายศิริวุฒิ  ชอบค้า
 
1. นายชัยเดช  โพธิ์เกตุ
2. นายอานนท์  ทองวงศ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 5 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ปรีชาเลิศ
2. เด็กชายยุทธพล  ชาญขา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพราะดี
4. เด็กหญิงเจษฎาพร  พรเฉลิมพระเกียรติ
5. เด็กชายโชคชัย  นนทะคำจันทร์
 
1. นายสรศิลป์  อวยศักดิ์ไชยงงค์
2. นายสุรชาติ  ศืรืกาญจนพงศ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรพล  เมืองคำ
2. นางสาวงามอนงค์  ลาสุนนท์
3. นายจุลดิศ  คำหว่าน
4. นางสาวนภัสศิริ  นากร
5. นางสาวปิรัญญา  เหล่าดี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูเชิด
2. นางสาวปัญญารัตน์  บุสทิพย์
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีชาแอน
4. เด็กชายภูมิบพิษ  สิงห์หลง
5. เด็กชายสหรัฐ  ชาภักดี
 
1. นายสรศิลป์  อวยศักดิืไชยงค์
2. นางสุนี  พิริยกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดรุณี  จงเกิด
2. นางสาวนริศรา  เหล่าพรม
3. นางสาวนัฐกาน  รู้สุข
4. นางสาวปานไพลิน  วงษ์ชมพู
5. นางสาวอนุสรา  จันโทศรี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ลาทอง
2. นางสาวกิตติยาพร  จันสา
3. นางสาวครองขวัญ  เจริญเขต
4. นางสาวจันทร์จิรา  กลางวงษ์
5. นางสาวณัฐกฤตตา  ยอดผกา
6. นายณัฐวุฒิ  ศรีโพนเพ็ก
7. นางสาวนพวรรณ  สามล
8. นางสาวรัชนู  สุริวงษ์ขันธ์
9. นางสาวรัตนา  อุ่นเสือ
10. นางสาววรรณิภา  บุญเทพ
11. นางสาวศศิธร  คงแหลม
12. นางสาวศิริกัลยา  พิลาบุตร
13. นางสาวศิริรัตน์  หงษาพันธ์
14. นางสาวศิริฤทัย  แก้วกืน
15. นางสาวสุภาวดี  มูลถัน
16. นายอนุชา  สาริมา
17. นายอภิสิทธิ์  คนยงค์
18. นางสาวอรพินท์  วงค์ชัยเพ็ง
19. นางสาวเกษริน  ทองจีน
20. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกภาคภูมิ  มุพิลา
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ชื่นชม
3. นางวรรณศรี  คมขำ
4. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
5. นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพราวรินทร์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  แสงสุข
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ชื่นชม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพิชญาชาญ  บุสทิพย์
2. เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์  หลักศิลาพูนผล
 
1. นางจิราพร  แฝงดาหาร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นายชาติเจริญ  หมั่นบ่อแก
2. นางสาวสิณีนาถ  พุทธวงษ์
 
1. นางนิภาพร  แก้วดวง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อรุณศรี
2. เด็กหญิงสุธิณี  สุขสนิท
 
1. นางเพ็ญพร  ยนยุบล
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สุนาโท
2. นางสาวอรทัย  ชมภูโคตร
 
1. นางเพ็ญพร  ยนยุบล
 
40 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลวิชญ์  จอมคำสิงห์
2. เด็กชายธีรภัทร  ผาจันทร์
3. เด็กชายพีรพล  ศรีปัตตา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
41 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริยาภรณ์  สิงห์ทุย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พะย่อม
3. นายอัษฎา  โทรักษา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดอนประจง
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
43 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนัญญา  คลังจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
44 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยาพร  นนทะคำจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
45 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัษฎาวุธ  ภูยาทิพย์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
46 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพงษ์  นิลไธสง
 
1. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเพิ่มพูน  พวกพูน
 
1. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์
 
48 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วันสืบ
2. นางสาวอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุเมธ  น้อยหา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
50 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาวิตรี  สุทธิประภา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
51 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุ่นเสือ
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  จันทร์วิเศษ
3. เด็กชายโสภณัฐ  ธูปหอม
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
52 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุรินทร์  พรมขอนยาง
2. นายพิรุฬห์  เพสี
3. นายเนติพงษ์  สุริยมาตร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยยงค์  พาลสายตา
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงเก็จมณี  เพียงเกษ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  ปาทา
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 - 1. นายทรงกลด  กองกะมุด
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
57 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานกลาง
2. นางสาวกาญจนา  น้อยมณี
3. นางสาวกานต์ชนก  โคตะเป
4. นางสาวจริยา  ต่อพงศ์ภักดี
5. นายจักรกฤษณ์  จำปาวงษ์
6. นางสาวจีระวรรณ  พลรักษา
7. นางสาวจุลมณี  โชคบัณฑิต
8. นางสาวฐิติยา  บุญมา
9. นายณัชภัธ  กาพย์ขน
10. นางสาวธนินธร  เด่นวัฒนา
11. นายธวัชชัย  สวาคดี
12. นายธีรพัฒน์  โคตรสม
13. นางสาวนงลักษณ์  เพ็ชรเสนา
14. นายนัฐพงษ์  อุปลา
15. นางสาวน้ำฝน  เพาะบุญ
16. นายปราโมทย์  วิชาโคตร
17. นางสาวปานดวงใจ  เพียรไธสง
18. นางสาวพนิดา  สุวอ
19. นางสาวพรทนา  คำชา
20. นางสาวพรนภา  โคตรรักษา
21. นางสาวมยุรินทร์  สุขหงษ์
22. นางสาวลลิตา  กลมกลาง
23. นางสาววฬาภรณ์  แปลยาว
24. นางสาววัชรี  ส่วยสม
25. นางสาววิภาดา  ศรีชม
26. นายวิษณุ  อาษาวัง
27. นายวุฒิชัย  คำพิทูล
28. นางสาวศิรินันท์  โคตรแสง
29. นางสาวศิริพร  สีสุ่มได้
30. นายสนทยา  จ้านกันหา
31. นางสาวสิริรัตน์  นนทะปะ
32. นางสาวสุพัตรา  ไกรเวช
33. นายสุรชัย  กลางพิลา
34. นางสาวอนงค์  เย็นใจ
35. นายอนุชา  เรืองแสง
36. นายอภิสิทธิ์  วิชาโคตร
37. นางสาวอัศรา  สายทอง
38. นายอาทิตย์  ไกรอินทร์
39. นายเกียรติศักดิ์  บุญชู
40. นายเสฏฐวุฒิ  มาตรา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วันสืบ
2. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์
3. นายสรายุทธ  ยนยุบล
4. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
5. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี
6. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
7. นางอุดมพร  จำปาวงษ์
8. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
58 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  ขอดคำ
2. นางสาวกุลนันท์  คมคาย
3. นายณฐพล  บุตรจันทร์
4. นางสาวดวงเดือน  คำสีนิล
5. นางสาวธัญลักษณ์  อุปนิสัยพล
6. นางสาวพรนิภา  ภาคพรม
7. นางสาวภาวิณี  แก้วพรม
8. นางสาวรัตนาพร  วิลาศวชิรโสภณ
9. นางสาววิยะดา  บุญหลัง
10. นางสาวศริญญา  ปัททุม
11. นางสาวสุวรรณี  นนทะคำจันทร์
12. นางสาวอาริยา  ตอพรม
13. นางสาวเจนจิรา  พ่อสียา
14. นางสาวเจนจิรา  ทิพย์รัตน์
15. นางสาวเมวิญา  แก้วพรม
16. นางสาวใหม่  บุษบา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วันสืบ
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
3. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
59 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  หีบไธสง
2. นายจักรกฤษ  ฤทธิศร
3. นายจักรพันธ์  แสงสว่าง
4. นายณัฐพล  กองกะมุด
5. นายนัฐพล  บุตรจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
60 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญา  นวลบุญมา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โสภาพรม
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิจักร  ชาวชีลอง
2. เด็กชายอัศวเทพ  หล่มเหลา
3. นายอิทธิพล  ยอดไม้
 
1. นายสรายุทธ  ยนยุบล
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายดนัย  ไพรศรี
2. นายฤทธิเกียรติ  มิฆะเนตร
3. นายอนุรักษ์  อยู่พงษ์
 
1. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรากร  อุทัยเลี้ยง
2. เด็กชายสหภาพ  ภูนา
3. เด็กชายสหรัฐ  ภูนา
 
1. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชนันท์  แจ้งใจ
2. เด็กชายศุภกร  แจ้งภูเขียว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
2. นางสาวสุธาสินี  สินธุเฉวตร์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกิจ  เทพสีหะ
2. เด็กชายธีรภัทร  ผาจันทร์
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยารัตน์  คำหว่าน
2. นางสาวพรรณทิวา  หอมโคกค้อ
3. นายภาณุพล  พังราษฎร์
4. นางสาวศิริวรรณ  สูงดำเนิน
5. นางสาวอุบล  เบ้าจรรยา
6. นางสาวแพรวนภา  ชำนาญ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ธงยศ
2. เด็กชายณัฐกานต์  สารสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  เขี่ยงถุ่ง
4. เด็กหญิงสิริโสภา  สิงสีดา
5. เด็กหญิงสุภัทรา  นะลาคุณ
6. เด็กหญิงสโรชา  ผือลองชัย
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เนตรซิว
2. เด็กหญิงปัทยา  บุญชู
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผิวบาง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ยอดทุม
2. นายธีระพล  คันทะพรม
3. นายอานนท์  มงคลพันธ์
 
1. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายบุรินทร์  แพงโพธิ์
2. เด็กหญิงยุภาวดี  พุ่มศรี
3. เด็กชายเชิดชัย  บุตรจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
2. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกิจรุจ  ดอนมอญ
2. เด็กชายปรมินทร์  กัญญาสิทธิ์
 
1. นายชญานินทร์  ป้องคำ
2. นางสาวสุพัตรา  ปรีชาเสถียร
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสองชัย
2. นางสาวยุพเยาว์  ปานเนาว์
3. นายวุฒิชัย  คำพิทูล
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุมพล  คงด้วง
2. เด็กชายสรวิศ  นามวงษ์
 
1. นายชญานินทร์  ป้องคำ
2. นายวินัย  ปานเนาว์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ชำนาญ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  กองกะมุด
2. เด็กหญิงวิชุดา  เคนอ่ำ
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำตา
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ที่พักบ้านโจด
2. นางสาวอัจฉรา  แสนสม
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวระพีพรรณ  บัวเย็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หมั่นบ่อแก
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิวัติ  สมสัย
2. นายสันติภาพ  โสสุ่ย
 
1. นายชญานินทร์  ป้องคำ
2. นายวินัย  ปานเนาว์
 
79 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตริน  ผือลองชัย
 
1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์
 
80 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูมิฤทัย  จูรัณณะ
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
81 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ปานเนาว์
 
1. นางอรอนงค์  สุทธิบุตร
 
82 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอตินุช  เหล็กกลาง
 
1. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย์
 
83 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชริดา  ภูขน
 
1. นางปิยนันท์  แก้วสุพรรณ
 
84 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานฟ้า  สิงห์ศร
 
1. นางธิดา  โกจารย์ศรี
 
85 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัชต์  รังสีรัตนโชติ
 
1. นางสมพิศ  ค่อนดี
 
86 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายวิวัฒน์  โคตรยอด
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
87 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติยา  แปลยาว
2. เด็กหญิงประภานิช  ศรีสุโข
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิลาบุตร
4. เด็กหญิงเฉิดโฉม  คำงาม
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วทองเลี่ยม
 
1. นางณัชชารีย์  จัตวัฒนาชยานนท์
2. นางสาวพนิดา  ศรีพล
 
88 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  สิงสวนมอญ
2. นายณัฐกานต์  สานนท์
3. นางสาวรัชนีกร  บุตรทิพย์
4. นางสาวสุภาวรรณ  เทียนแสน
5. นายอานนท์  บุญน๊ะ
 
1. นายบรรพต  จันทร์ดาเสือ
2. นางสาวพนิดา  ศรีพล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศาสตร์ศิลป์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  ชูสอน
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผาพิมพ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมศรี
3. เด็กหญิงแวร์ษณา  ช่างปรุง
 
1. นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
2. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.25 เงิน 4 1. นางสาวธัญชนก  บัวคำ
2. นางสาวปรียากมล  ธาดา
3. นายวรพล  เจริญวงศ์คีรี
 
1. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
2. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเบญจมาศ  ซื่อตรง
 
1. นางสาวรัชนี  วินยพงศ์พันธ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 73.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  เชื้อกุล
2. เด็กหญิงสุธินี  สุขสนิท
 
1. นายมนูญศักดิ์  รัชโพธิ์
2. นางศศิธร  มุพิลา
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 69.54 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทิวากร  วงค์ปัญญา
 
1. นางรัชนีวรรณ  สีน้ำคำ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมา
 
1. นายสำรวย  คมคาย
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  กุลทวง
 
1. นายจำนงค์  วงษ์ทหาร