สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 79 21 12 112 84 22 8 12 114
2 บ้านไผ่ 74 24 23 121 83 41 9 9 133
3 ชุมแพศึกษา 70 33 11 114 95 25 6 8 126
4 ขอนแก่นวิทยายน 40 18 11 69 71 12 5 0 88
5 เมืองพลพิทยาคม 40 16 10 66 39 29 17 5 85
6 น้ำพองศึกษา 34 29 10 73 42 27 12 15 81
7 กัลยาณวัตร 34 22 15 71 58 21 12 4 91
8 ขามแก่นนคร 27 19 15 61 56 20 23 14 99
9 มัญจาศึกษา 24 28 19 71 45 28 9 12 82
10 หนองสองห้องวิทยา 22 29 18 69 33 33 12 14 78
11 หนองเรือวิทยา 22 22 19 63 56 27 12 11 95
12 จตุรมิตรวิทยาคาร 20 12 12 44 30 29 28 17 87
13 แก่นนครวิทยาลัย 18 23 19 60 60 21 11 9 92
14 แวงใหญ่วิทยาคม 17 19 5 41 28 15 10 18 53
15 ชนบทศึกษา 17 17 13 47 32 15 10 13 57
16 นครขอนแก่น 17 7 13 37 32 21 12 12 65
17 อุบลรัตน์พิทยาคม 15 15 15 45 21 27 13 10 61
18 โนนศิลาวิทยาคม 14 9 8 31 17 17 11 13 45
19 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 14 9 5 28 26 12 8 11 46
20 ภูเวียงวิทยาคม 13 18 13 44 43 21 13 8 77
21 แวงน้อยศึกษา 13 12 3 28 22 14 7 8 43
22 บัวใหญ่พิทยาคม 13 10 8 31 22 26 14 16 62
23 อมตวิทยา 12 12 12 36 20 20 12 14 52
24 ศรีหนองกาววิทยา 12 9 4 25 17 9 7 15 33
25 พล 11 13 9 33 25 14 11 19 50
26 นาจานศึกษา 11 8 9 28 22 13 16 10 51
27 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 11 5 1 17 16 5 1 10 22
28 บ้านแฮดศึกษา 10 10 6 26 20 15 15 17 50
29 บ้านไผ่พิทยาคม 10 7 4 21 15 14 12 15 41
30 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 10 6 1 17 17 2 0 2 19
31 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 9 12 10 31 14 22 13 14 49
32 สีชมพูศึกษา 9 10 12 31 20 19 9 14 48
33 พังทุยพัฒนศึกษา 8 11 3 22 17 18 5 6 40
34 หนองนาคำวิทยาคม 7 13 8 28 21 29 13 15 63
35 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 7 3 6 16 11 14 10 10 35
36 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 7 3 0 10 10 14 9 13 33
37 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 6 11 4 21 15 16 9 11 40
38 ภูผาม่าน 6 10 8 24 26 24 16 15 66
39 เปือยน้อยศึกษา 6 4 7 17 12 15 15 14 42
40 เบญจมิตรวิทยา 6 3 4 13 11 12 6 15 29
41 โคกสีพิทยาสรรพ์ 5 6 3 14 16 11 9 8 36
42 จระเข้วิทยายน 5 4 3 12 9 8 6 9 23
43 ฝางวิทยายน 5 2 2 9 11 13 2 7 26
44 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 4 11 7 22 16 12 22 16 50
45 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 10 4 18 23 25 13 9 61
46 ชุมแพพิทยาคม 4 6 5 15 20 15 9 24 44
47 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 4 2 7 13 12 7 6 10 25
48 ขัวเรียงศึกษา 4 2 2 8 6 7 4 11 17
49 ไตรคามวิทยา 4 0 3 7 2 9 8 9 19
50 คำแคนวิทยาคม 3 6 7 16 11 12 11 13 34
51 ซำสูงพิทยาคม 3 5 6 14 10 12 6 14 28
52 นางิ้ววิทยาสรรค์ 3 3 2 8 6 4 0 1 10
53 ขอนแก่นวิทยายน 3 3 2 2 7 5 6 3 5 14
54 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 3 1 5 9 3 6 2 5 11
55 ผาขามวิทยายน 3 0 2 5 6 3 3 1 12
56 หนองตาไก้ศึกษา 2 6 5 13 10 7 4 13 21
57 ชุมแพวิทยายน 2 4 4 10 10 10 11 9 31
58 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 2 3 5 10 9 12 3 10 24
59 กู่ทองพิทยาลัย 2 3 2 7 9 4 11 5 24
60 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 2 2 4 8 13 6 8 21 27
61 กุดขอนแก่นวิทยาคม 2 2 4 8 10 12 13 14 35
62 ท่านางแนววิทยายน 2 2 3 7 7 3 9 6 19
63 ก้านเหลืองวิทยาคม 2 2 3 7 3 13 7 11 23
64 มณีอนุสรณ์ศึกษา 2 2 1 5 5 4 5 4 14
65 แก่นนครวิทยาลัย 2 2 1 2 5 6 8 8 16 22
66 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 2 1 2 5 5 8 11 15 24
67 พระยืนวิทยาคาร 2 0 3 5 7 8 5 7 20
68 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 8 7 16 18 19 16 14 53
69 อนุบาลศรีซำสูง 1 5 6 12 3 8 5 5 16
70 โนนสะอาดวิทยาคาร 1 5 5 11 7 9 8 11 24
71 เวียงวงกตวิทยาคม 1 5 3 9 14 12 11 16 37
72 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 4 4 9 9 13 2 1 24
73 พลพัฒนศึกษา 1 4 4 9 7 7 3 4 17
74 โนนหันวิทยายน 1 3 6 10 12 8 4 10 24
75 เวียงนครวิทยาคม 1 3 4 8 10 15 16 16 41
76 ประชารัฐพัฒนาการ 1 3 3 7 5 5 7 11 17
77 ยางคำพิทยาคม 1 3 2 6 4 6 8 11 18
78 บึงไทรพิทยาคม 1 3 2 6 1 11 3 5 15
79 ดงมันพิทยาคม 1 3 0 4 4 1 1 3 6
80 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 2 4 7 9 10 10 18 29
81 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 2 1 4 6 4 2 12 12
82 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 2 1 4 5 3 3 5 11
83 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 1 3 4 5 6 9 15
84 ญาณสังวร 1 1 1 3 1 3 0 3 4
85 บ้านไผ่ศึกษา 1 0 3 4 6 5 4 5 15
86 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 0 2 3 3 5 6 4 14
87 มัธยมโพนเพ็ก 1 0 0 1 3 3 4 4 10
88 หนองขามพิทยาคม 1 0 0 1 2 3 4 2 9
89 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 3 3 1 8
90 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 0 0 1 1 2 1 3 4
91 ขอนแก่นคริสเตียน 0 5 0 5 5 9 2 2 16
92 ลำน้ำพอง 0 4 6 10 8 8 8 7 24
93 โนนข่าวิทยา 0 4 3 7 5 10 7 7 22
94 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 3 2 5 4 6 10 6 20
95 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 3 1 4 8 8 11 18 27
96 บ้านลานวิทยาคม 0 2 2 4 4 8 7 6 19
97 ดงบังวิทยายน 0 2 1 3 4 8 1 8 13
98 ซำยางวิทยายน 0 2 1 3 3 0 0 5 3
99 บัวแก้วพิทยาคม 0 1 1 2 4 3 2 6 9
100 ป่าหวายวิทยายน 0 1 1 2 4 1 4 3 9
101 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 1 0 1 2 4 4 6 10
102 กระแสพัฒนา 0 1 0 1 1 1 1 3 3
103 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 1 0 1 0 4 2 11 6
105 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 0 1 0 1 1 3 2
106 เปรมติณสูลานนท์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
107 พูวัดพิทยาคม 0 0 3 3 2 5 3 2 10
108 พิศาลปุณณวิทยา 0 0 3 3 2 4 6 6 12
109 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 0 3 3 0 6 4 6 10
110 สีหราชเดโชชัย 0 0 2 2 2 1 4 11 7
111 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
113 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
114 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 4 4
115 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
116 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 พัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 899 740 571 2,210 1,751 1,275 851 1,038 3,877