หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรรมการที่ปรึกษา  
2 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการที่ปรึกษา  
3 นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. ๒๕ กรรมการที่ปรึกษา  
4 นายลิขิต เพชรผล ประธาน กพท. สพม.๒๕ กรรมการที่ปรึกษา  
5 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประธานกรรมการอำนวยการ  
6 นายทวีศิลป์ สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
7 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
8 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
9 นายประวิทย์ กาสา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ  
10 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร กรรมการอำนวยการ  
11 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ กรรมการอำนวยการ  
12 นายถนอม บุญมา รองประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี กรรมการอำนวยการ  
13 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล กรรมการอำนวยการ  
14 นายเฉลิมพล นามมนตรี ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
15 นายวรี สุโพธิ์ชัย ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น กรรมการอำนวยการ  
16 นายสมยศ รัตนถา ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน กรรมการอำนวยการ  
17 นายอุดม ประมะคัง ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ กรรมการอำนวยการ  
18 นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ กรรมการอำนวยการ  
19 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการอำนวยการ  
20 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการอำนวยการ  
21 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการอำนวยการ  
22 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
23 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๒๕ เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
24 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๒๕ เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
25 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
26 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
27 นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
28 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
29 นายประวิทย์ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
30 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
31 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
32 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
33 นายคำพันธ์ สีลาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
34 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
35 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
36 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
37 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
38 นายมนญู สอนเอี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
39 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
40 นายนรินทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
41 นางจิตประสงค์ ไพศาลพงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
42 นางไพศรี จันทร์แดง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
43 นายสุมิตร ศิลาเกษ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
44 นายจิรวัฒน์ ศิลาเกษ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
45 นางสมควร หาจันดาห์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
46 นายสุนันท์ บุญหล้า ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
47 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
48 นางนภัสดล ลำนามนต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
49 นางนิยรัตน์ แก้วกันยา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
50 นางปรีดา บุตะดีวงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
51 นางเชาวนาท กราพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
52 นางอภิญญา วิชาเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
53 นางรัชนี วาทวิจารณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
54 นางอรุณศรี เมืองครุธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
55 นางสาวพิสมัย โคสาดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
56 นางณัฐยา สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
57 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
58 นางไพจิตร แสนขวา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
59 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น  
60 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
61 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
62 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
63 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
64 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
65 นายสมเกียรติ แสงชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
66 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
67 นายกวี มาลีทิพย์วรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
68 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
69 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
70 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
71 นางพิสมัย พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
72 นางรัมภา พิมพุต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
73 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
74 นางทิพวรรณ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
75 นายปัณณพงษ์ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
76 นางขนิษฐา หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
77 นายสุจินต์ หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
78 นายรังสฤษฏ์ เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
79 นางวิภา มีใจดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
80 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
81 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
82 นายสาวิตรี ซาตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
83 นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
84 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
85 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
86 นายลิขิต เพชรผล ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
87 นายอํามาตย์ นิรันดร์กุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
88 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
89 นางกัลยา ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
90 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
91 นางสุรนารี อ่อนช้อย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
92 นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
93 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
94 นายสมพร นิยมศาสตร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
95 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
96 นายสมศักดิ์ ด้วงอิ่ม รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
97 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
98 นางวิคุณ ตันติสุโชต ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
99 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
100 นายมาลัย กองธรรม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
101 นายวิเชียร กระพี้แดง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
102 นายสุรพล ล่อเทียน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
103 นายวิระวงค์ หงส์คําเมือง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
104 นายธงไทย พลีพูล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
105 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
106 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
107 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
108 นายชายชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
109 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
110 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111 นายถนอม บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
112 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
113 นายประวิทย์ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
114 นายคำพันธ์ สีลาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
115 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
116 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
117 นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
118 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
119 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
120 นายสมบัติ บุญพวง เลขานุการศูนย์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
121 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
122 นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
123 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
124 นายมุนีศิน สมอุ่มจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
125 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
126 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
127 นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
128 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
129 นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. ๒๕ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
130 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
131 นายวีระศักดิ์ วัฒนราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
132 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
133 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
134 นายกมล เจริญโสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
135 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
136 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
137 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
138 นายจิตกร ไสวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
139 นางปรียาดา สุขสวาง รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
140 นายถวิล ใสโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
141 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
142 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
143 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
144 นายธีระศักดิ์ พิลาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
145 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
146 นางมนินทร สมอออน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
147 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
148 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
149 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
150 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
151 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
152 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
153 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
154 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
155 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
156 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
157 นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
158 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
159 นายนิรันดร์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
160 นายธนะ ปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
161 นายสำเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
162 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
163 นายทองเพชร รัตนธรรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
164 นายชาญชัย มาตย์ภูธร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
165 นายณรงค์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
166 นายนิวัตร สำเร็จ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
167 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
168 นางสุทธิรัตน์ แขรัมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
169 นางเบญจา ทองภู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
170 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
171 นางรพิธร เสนาไชย เลขานุการศูนย์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
172 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
173 นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
174 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
175 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
176 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
177 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุ ดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
178 นายเกษม สมภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
179 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
180 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
181 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
182 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
183 นางเนตรคนึง รัตนชวานนท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
184 นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
185 นางพรรณี ชัยทอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
186 นางอัญชลี แสวงกิจ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
187 นางรําเพย ภาณุสิทธิกรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
188 นางพรชนก ลาดพันนา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
189 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
190 นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
191 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สพม.๒๕ กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
192 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๒๕ กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
193 นางอารุณี สินทรัพย์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๒๕ กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
194 นางวิไลวรรณ อุทธตรี รก.ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๒๕ กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
195 นางปรียาดา สุขสวาง รก.ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๒๕ กรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
196 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
197 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก.ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
198 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
199 นางสาววัชรี อุ่นใจชน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
200 นางสาวพรรณทิพย์ พันธุ์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
201 นางนวลอนงค์ จินดาภู นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
202 นางพินทุมดี เหล่ากว้าง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
203 นางสาวสายชล มนต์ช่วย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
204 นางพรรณทิพย์ โสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดกิจกรรม Obec Awards  
205 นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
206 นายอุดม ประมะคัง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
207 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
208 นายธํารง ชื่นนิรันดร์ ผู็อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
209 นายสมควร ไกรพน ผู้อํานวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
210 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู์อํานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
211 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
212 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
213 นายไกศิษฎ์ เปลรินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
214 นายเข็มเพชร กุลน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
215 นายสมชาติ นวสุขกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
216 นายอัศวิน วังคำแหง ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
217 นายกุศล ประเสริฐไทย รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
218 นายนิพล เทศน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
219 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
220 นายคำสิงห์ ศรีหาคำ ผู้อํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
221 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
222 นายสันติ พรมขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
223 นายสินสมุทร ดีวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
224 นายถวิล ม่วงสุข นิติกรชํานาญการ สพม.๒๕ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
225 นายนฤพล เมนไธสง ครู ช่วยราชการ สพม.๒๕ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
226 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครู ช่วยราชการ สพม.๒๕ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
227 นายสมนึก ทองคำ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
228 นายประภาส วินิจสิริ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
229 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
230 นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
231 นางสาวจุฑามาส ศรีแสนปาง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
232 นายบุญมา คําชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
233 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาต ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
234 นายรังสฤษฏ์ เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
235 นางพิสมัย พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
236 นางรัมภา พิมพุต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
237 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
238 นางทิพวรรณ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
239 นายปัณณพงษ์ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
240 นางขนิษฐา หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
241 นายสุจินต์ หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
242 นางวิภา มีใจดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
243 นางพรพิมล บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
244 นางอังคณา รัตนเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
245 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
246 นางเนาวรัตน์ วิลาวัลย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
247 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
248 นางสมจิตร ชินบุตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
249 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
250 นางไอลดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
251 นางประภัสสร โพธิจักร ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
252 นายสาธิต สารโกศล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
253 นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
254 นายบุญนํา งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
255 นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
256 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
257 นายไชยยศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
258 นายธนกฤต แสนเมือง ครูโรงเรียนขอนก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
259 นายสรุเชษฐ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
260 นายนิพนธ์ เพียรทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
261 นายพิทักษ์ สิริเลิศธีรกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
262 นายเสรี วังมุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
263 นางมยุรี จันทร์ทา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
264 นายอุดม สุวรรณศิริกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
265 นายฉลอง รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
266 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
267 นายอาคม ศิวโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
268 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
269 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
270 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
271 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
272 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
273 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
274 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
275 นายทองพูล เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
276 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
277 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอ้ฃัน ผู้ช่วยผู้อํานวยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
278 นายจรัส เวียงยศ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
279 นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
280 นายพงษ์ธนา มูลแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
281 นายสุดเขต เชื้อสาวะถี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
282 นายอุดม คําสะอาด ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
283 นายสมศักดิ์ ศรีสุระ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
284 นายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
285 นายสุเมธ ราชสุวอ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
286 นายทวี ทินเต ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
287 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
288 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
289 นายไกรสร หมายบุญ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
290 นายอนุศักดิ์ ชาติศร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
291 นายผดุง วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
292 นายศิริชัย แก้วศิริรุ่ง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
293 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
294 นางธนพร ศรีพล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
295 นางศิริลักษณ์ โคจรประเสริฐ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
296 นางศิริมาศ ศิริโสภา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
297 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
298 นางพัชนี คํามูล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น  
299 นายอลงกต บุญทะวะรัง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
300 นางมณีรัตน์ พันธุตา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
301 นางนิยุบล จารย์โพธิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
302 นางอนุสรา ศรีทําบุญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
303 นางมณฑวรรณ เปี่ยมอุ่น ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
304 นางสาวเพลินพิศ พระโคตร ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
305 นางปารมี คุณแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
306 นางสุกัลยา บูรณประเสริฐกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
307 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
308 นางกาญจนา มาลีพันธุ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
309 นางนัดดา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
310 นางประไพศรี รื่นรมย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  
311 นางบุญช้วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
312 นางสาวฉวีวรรณ ศรีจันโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
313 นางสิริบูรณ์ อินทรมณ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
314 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
315 นางสุปรียา ธุระการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
316 นางวนิดา พลหล้า ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร  
317 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
318 นางทองเติม ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
319 นางสาวประทุมพร หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
320 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
321 นางต้องตา ไชยเสือ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร  
322 นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
323 นายอุดม ประมะคัง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
324 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองประธานกรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
325 นายธํารง ชื่นนิรันดร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
326 นายสมควร ไกรพน ผู้อํานวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
327 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
328 นายไกศิษฎ์ เปลรินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
329 นายเข็มเพชร กุลน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
330 นายสมชาติ นวสุขกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
331 นายอัศวิน วังคำแหง ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
332 นายกุศล ประเสริฐไทย รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
333 นายนิพล เทศน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
334 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
335 นายคำสิงห์ ศรีหาคำ ผู้อํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
336 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
337 นายสันติ พรมขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
338 นายสินสมุทร ดีวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
339 ว่าที่ พ.ต.สุขุม บุญภูม รองผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
340 นายเสรี น้อยผาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
341 ว่าที่ พ.ต.ชัยสําราญ พิมณาคุณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
342 นายพิพัฒน์พงษ์ บุญอนันต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
343 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
344 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
345 นายทวนทอง วงษ์ปัญญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
346 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
347 นางทองภาส นครพรหม ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
348 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
349 นางจําเนียร วิชัยพล ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
350 นายอิสเรศย์ ไวยวัตร ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
351 นางมณเทียร สุริยา ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
352 นางสาวดุจฤดี ศรีทอนสุด ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
353 นางสาวชุติมา ป่าสณท์ ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
354 นางสาวทิพวรรณ ใจตรง ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
355 นายพัชรพงศ์ ขันขวา ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
356 นายพชรวรรษ นามชนะ ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
357 นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียว ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
358 นายสุทัศน์ เพียเกษม ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
359 นายอิสระ โป้คอนสาร ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
360 นายอัครเดช แสนสมบัติ ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
361 นายขวัญชัย บําขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
362 นางมยุรี ศรีอุดร ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
363 นางบุญจันทร์ จันผาผาย ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
364 นางปณพร เชื้อป้อง ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
365 นางภัทราภรณ์ ผายพิมพิ์ ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
366 นางจิตราพร ปอสิงห์ ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
367 นายคณิต อําท้าว ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
368 นายจํารูญ วิชัยพล ครูโรงเรียนหนองเรีอวิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
369 นายอริยวัตน์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนหนองเรีอวิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
370 นายอลงกรณ์ สุทธิประภา ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
371 นายปิยพงษ์ แก้วกู่ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
372 นายสุวัฒน์ ปักเกตุ ครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
373 นายศรีธร แนวประเสริฐ นักการฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
374 นายศึกษา จํานงโภค นักการฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
375 นายสุพจน์ กิจบาน นักการฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
376 นายประหยัด คึมหาญ นักการฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
377 นายคําผล สังมณี นักการฯ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
378 นายอภิศักดิ์ รัฐเมิน นักการฯ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
379 นายวิรัญ สุดชาติ นักการฯ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
380 นายสมนึก ทองคำ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา เลขานุการกรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
381 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดทำและประดับตกแต่งบูธนิทรรศการงานของ สพม. ๒๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ  
382 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
383 นายสุนันท์ คําจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
384 นายจิตรกร ไสวงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
385 นายทวี โพธิ์กุดไสย ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
386 นางสาวดวงฤดี แสงไกร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
387 นางปอเรียม แสงชาลี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
388 นายถาวร ศิริจิตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
389 นายศักดิ์ชัย เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
390 นายรามิล ปัถพี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
391 นางสุภาพ หมื่นพรม ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
392 นางสาวจีรุวรรณ เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
393 นางสาวสุภาวดี ดรชัย ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
394 นางสาวอรวรา แสงสุขสว่าง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
395 นางสาวพิชณัฐ สมภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
396 นางสาวเพ็ญพิชชา คํามา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
397 นางสาวเพ็ญพิชชา คํามา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
398 นางดณษภร ชัยวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชํานาญพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
399 นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการชํานาญ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
400 นางไพฑูรย์ นรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
401 นายศิวะ ปินะสา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
402 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
403 นางจริยาวรรณ กรุงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
404 นางภัทรินภร การะเกษ เจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายประเมินผล  
405 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผล  
406 นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผล  
407 นางสาวนริศรา สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผล  
408 นายปิติจิตร เฮ้าแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผล  
409 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อํานวยการ สพม.๒๕ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
410 นางวิไลวรรณ อุทธตรี รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๒๕ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
411 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
412 นายฤทธิรงค์ ศรีตระกูล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
413 นางน้ําอ้อย กาญจนเส็ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
414 นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
415 นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
416 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
417 นางสาวลัดดาวัลย์ วันสืบ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
418 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
419 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
420 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
421 นางนงนุช พรมมาแข้ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
422 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
423 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สพม.๒๕ เลขานุการกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
424 นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
425 นางสาวภัทราภรณ์ เลิศคอนสาร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
426 นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ บุคลากรปฏิบัติการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
427 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อํานวยการ สพม. ๒๕ ประธานกรรมการกองเลขานุการ  
428 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานกรรมการกองเลขานุการ  
429 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สพม.๒๕ กรรมการกองเลขานุการ  
430 นางอารุณี สินทรัพย์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๒๕ กรรมการกองเลขานุการ  
431 นางปรียาดา สุขสวาง รก.ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๒๕ กรรมการกองเลขานุการ  
432 นายพรบูลย์ เจริญเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการกองเลขานุการ  
433 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๒๕ กรรมการกองเลขานุการ  
434 นายวินัย ปานเนาว์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการกองเลขานุการ  
435 นายบุญนํา อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการกองเลขานุการ  
436 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกองเลขานุการ  
437 นางสุมลทา พิมพล ครูโรงเรียหนองเรือวิทยา กรรมการกองเลขานุการ  
438 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ กรรมการกองเลขานุการ  
439 นายศรัญยุทธ วิริยสถิตย์กุล ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการกองเลขานุการ  
440 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ  
441 นางสุธัมมา นามวงษา ครูโรงเรียนคําแคนวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ  
442 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ  
443 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ  
444 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ  
445 นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการกองเลขานุการ  
446 นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการกองเลขานุการ  
447 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูอัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ  
448 นางสาวรตนวรรณ จินดาภู บุคลากรปฏิบัติงาน สพม.๒๕ กรรมการกองเลขานุการ  
449 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๒๕ เลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
450 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
451 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
452 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
453 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
454 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
455 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูช่วยปฏิบัติงาน สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
456 นางปนัดดา ศรีหาวงศ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สพม.๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองเลขานุการ  
457 นายถนอม บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนขนบทศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
458 นายวิจิตร พันธ์สวัสดื์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา (รักษาการในตำแหน่ง) รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
459 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
460 นายพุทธิชัย ค่อนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
461 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
462 นายสมยศ มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
463 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
464 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
465 นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
466 นายวิเชียร ชาโนสี รองผู้อำนวยโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
467 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
468 นายกฤษฎางค์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
469 นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง รองผู้อำนวยโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
470 นางลัดดา ผาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
471 นายสุชีวิน ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
472 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยโรงเรียนมัญจาศึกษา เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
473 นางปนัดดา นามวิจิตร เลขานุการศูนย์ฯภาษาไทย เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
474 นางไยดี หงษ์เหิน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาไทย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
475 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาไทย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
476 นางไยดี หงษ์เหิน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาไทย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
477 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
478 นางอัปสร สุรพล ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
479 นางสุมาลา ดำเนตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
480 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
481 นางสาวจิทาธร สีเนหันหา ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
482 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
483 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
484 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาไทย เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
485 นางนงลักษณ์ อภัยพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
486 นางจรรยง กระพี้แดง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
487 นางสุวิไลลักษณ์ วรรณวิจิตร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
488 นางนฤมล อัครปรัชาศาสตร์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
489 นางธารารัตน์ อึ้งภากรณ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
490 นางนงลักษณ์ วัฒนะพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
491 นางจรี วรชิณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
492 นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
493 นางพิชญ์สมร อิทรจักรพงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
494 นางปารมี คุณแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
495 นางสาวปัทมา นาแถมเงิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
496 นางสาวญาดา กรุณากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
497 นางจันทร์เพ็ญ ทองล้น ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
498 นางปฑิตตา ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
499 นางปิยนาถ ฝ่ายอุประ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
500 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
501 นางนภัสดล ลำนามนต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
502 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
503 นางจุฬาภรณ์ ภูสุดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
504 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
505 นางสุจิตรา สว่างโรจน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการประสานงานกล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
506 นางจันทร์เพ็ญ ทองล้น ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
507 นางนวลจันทร์ เขตอนันท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
508 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
509 นายประวิทย์ กาสา ผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
510 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
511 นายกวี มาลีทิพย์วรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
512 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
513 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
514 นางจารุณี เวียงยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
515 นายรังสฤษฏ์ เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
516 นายประมวล กานต์รังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
517 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
518 นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
519 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม. ๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
520 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
521 นายประเทศ วิเศษสา เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
522 นายประทิน โพธิ์ปริสุทธิ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
523 นายประเทศ วิเศษสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
524 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
525 นางสาวสุทธาภรณ์ ต้นสีนนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
526 นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
527 นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์ ครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
528 นางสุดาพร พาระพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
529 นางศิริรัตน์ เนตรภักดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
530 นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
531 นางสาวพรประภา ภูธรศรี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
532 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
533 นางมยุรี ปรุงวิทยา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
534 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
535 นางมณีรัตน์ พันธุตา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
536 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
537 นางอนุสรา ศรีทำบุญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
538 นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
539 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
540 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
541 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
542 นายชวลิต โยวทิตย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
543 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
544 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
545 นายนพดล สิงห์ศักดา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
546 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
547 นายอวยชัย จันทรทองสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
548 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
549 นางธิดาวัลย์ มโนคุ้น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
550 นางสาวจันทิพา ปรีดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
551 นางประณีต คมสาคร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
552 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
553 นางปาลิดา เร่งพัฒนกิจ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
554 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
555 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
556 นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
557 นางสาวศิวารักษ์ ไชยสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
558 นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
559 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
560 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
561 นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
562 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
563 นางสาวศิวารักษ์ ไชยสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
564 นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
565 นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
566 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
567 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
568 นางปิยะวรรณ มัธยมนันท์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
569 นายลิขิต เพชรผล ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
570 นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
571 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
572 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
573 นายเกษม สมภักด ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
574 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุ ดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
575 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
576 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
577 นายอํามาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
578 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
579 นางสุรนารี อ่อนช้อย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
580 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
581 นางสาวรัชนี ภูหลงเพีย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
582 นางอรุวรรณ ศักดิ์คําดวง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
583 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
584 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
585 นางสุดาวดี โชติกีรติเวช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
586 นางยุพิน ขุนทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
587 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
588 นางสาวโชติมา งิ้วไชยราช นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
589 นางวิภา เมืองสอน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
590 นางมัญชรี คีรีรัตน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
591 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
592 นางสาวสุพัตรา หงษาวัน นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
593 นายเจษฎา เขียนจูม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
594 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
595 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
596 นางเรียม ธีรปฐวี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
597 นางสมจิตร ชินบุตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
598 นางสุพิดา โนพันธุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
599 นางสุปรียา ธุระการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
600 นายประวิทย์ กาสา ผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
601 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
602 นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
603 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
604 นายคําพันธ์ สีลาโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
605 นายสุรกฤษฏิ์ คําปิคา ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
606 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
607 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
608 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
609 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
610 นางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
611 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
612 นายภูมิชัย ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
613 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
614 นายสมพร นิยมศาสตร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
615 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
616 นางนฤมล ว่องไว ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
617 นายณรงค์ ท่วมไธสง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
618 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
619 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
620 นายอานนท์ สอนเอี่ยม รองผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
621 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
622 นายผดุง วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
623 นางไอรดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการฃกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
624 นายภูมิชัย ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
625 นายอภิรัฐ จันทร์เทพ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
626 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
627 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
628 นางปิยะรัตน์ มาหินกอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
629 นายวราวุธ ดาวงษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
630 นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
631 นางรัชนี ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
632 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
633 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
634 นายประสาท โนพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
635 นางสาวบุหลัน แก้วภักด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
636 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น เลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
637 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
638 นายสมัย ศิลป์ประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
639 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
640 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
641 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
642 นายมานิจ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
643 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
644 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
645 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. ๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
646 นายเอนก ตรีภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
647 นายอนันต์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
648 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
649 นายปริพัฒน์ ไสยสาลี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
650 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
651 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
652 นายเสริมพล แสบงบาล ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
653 นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
654 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
655 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
656 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
657 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
658 Mr. Bien Doan The ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
659 นางอรอุมา สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
660 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
661 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
662 นางมนินทร สมอออน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
663 นางสาวสุวพรรณ พรมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
664 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
665 นางเสาวภา ยินเสียง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
666 นายบุลากร สมใสย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
667 นางรุ่งลาวัล ดอนพระหม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
668 นางสาวลำดวน ภาวะโคตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
669 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
670 นางสาวธรรมาภรณ์ ปลัดศรีช่วย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
671 นายสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
672 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สารดนตรี)  
673 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สารดนตรี)  
674 นางเสาวภา ยินเสียง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สารดนตรี)  
675 นายบุลากร สมใสย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สารดนตรี)  
676 นางจันทร์ศรี สว่างภพ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สารดนตรี)  
677 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
678 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
679 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
680 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
681 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
682 นายจำเนียร วงศ์ก้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
683 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
684 นายจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
685 นางรมณียา ภู่ชัยภูมิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
686 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
687 นายสุธรรม โพธิ์งาม เลขานุการสหวิทยาเขตแวงใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
688 นายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
689 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
690 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
691 นางอารีรัตน์ สีมาตร ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
692 นายมานิต ชาวงษ์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
693 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
694 นางสาวดวงพร มีนา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
695 นายสมบูรณ์ เพียยุระ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
696 นายพรพนา พาโคกทม ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
697 นางสาวกุสุมา ผิวขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
698 นางสะอาด ชนชนะชัย ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
699 นางสุกัญญา ภูครองนาค ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
700 นางสาวพีรดา เนื่องอาชา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
701 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
702 นายธานินทร์ เลิศพันธ์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
703 นางสมสมัย พรมดี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
704 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  
705 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
706 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
707 นายสันติ พันธุ์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
708 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
709 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
710 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
711 นางสาววาทินี บัวพัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
712 นายไชยธร ชาวเหนือ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
713 นางสาววาสนา สอดศรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
714 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
715 นายสาคร พินิจมนตรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
716 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
717 นายรำไพ แสงนาค ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
718 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
719 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
720 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
721 นายพรชัย บรรจง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
722 นางรุ่งอรุณ อุทัยนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
723 นางรัชนี หล้าจาด ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
724 นางสาวศรัญญา แก้วหาญ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
725 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
726 นายบัญชา คำธานี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
727 นางอนุวรรณ สิมลี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
728 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
729 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
730 นางภัสดา วงษ์ชารี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
731 นางสาวลัดดา คำภิรมย์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
732 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
733 นางสาวรุจิเรข จันบัติ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
734 นายจิระ ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
735 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
736 นางสาววาทินี บัวพัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
737 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
738 นางบุญช่วย กัณหาบัง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
739 นางดวงแข วงษ์ชารี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
740 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
741 นางสาววิรากร เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
742 นางสาวอมรรัตน์ พาลี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
743 นางสาววรรณภา พานผา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
744 นางสาวอ้อม เหล่าถาวร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
745 นางสาววิยะดา แก้วใส ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
746 นางสิริบูรณ์ อินทรมณี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
747 นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
748 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
749 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
750 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
751 นายรำไพ แสงนาค ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
752 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
753 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
754 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
755 นายจิระ ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
756 นายสังเวียน ชาบัณฑิตพุฒ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
757 นายปรีชา เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
758 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
759 นายอนุรักษ์ พีรพรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
760 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
761 นางสมควร หาจันดาห์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
762 นางพรพรรณ์ เจนการช่าง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
763 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
764 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
765 นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
766 นายวิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา ฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
767 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
768 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
769 นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
770 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
771 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
772 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูช่วยปฏิบัติงาน สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
773 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
774 นายทองสิทธิ์ กิติราช เลขานุการศูนยครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
775 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
776 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
777 นายทองสิทธิ์ กิติราช ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
778 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
779 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
780 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
781 นางธิดารัตน์ สุขใจ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
782 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
783 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
784 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
785 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
786 นายเกรียงไกร รักษาวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
787 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
788 นางประครอง สอนกุลภักดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
789 นางไพฑูรย์ วงษ์ใหญ่ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
790 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
791 นางพรรณวดี ทัศนภักดิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
792 นางอารยา จันทวน ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
793 นายถวิล ศรีโปฏก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
794 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
795 นางจิราพร โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
796 นางรุจิรา ยศวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
797 นางนงนุช พรมมาแข้ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
798 นายสุนันทา บุรคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
799 นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
800 นางประดับศรี หุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
801 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
802 นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
803 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
804 นายมนพ สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
805 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
806 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
807 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
808 นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
809 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
810 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเข่งขันหุ่นยนต์  
811 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเข่งขันหุ่นยนต์  
812 นายยศกร วรวชิรกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
813 นางอรพินท์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
814 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
815 นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
816 นางอรพินท์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
817 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
818 นางสาวปัทมา โขหานาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
819 นางสาวสุธาทิพย์ คำอุดม นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
820 นายศิวาวุธ บุษบงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
821 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
822 นางสาวจิราพร ชิณรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
823 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการรับลงทะเบียน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
824 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
825 นางไขนภา วิมุกตานนท์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
826 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการจัดสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
827 นายปรีชา เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการจัดสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
828 นางสาวจริยาพร สงิมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
829 นายสุนทร สมบัติธีระ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
830 นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการการเงินและงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
831 นางลัดดาวัลย์ อุปลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการเงินและงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
832 นายสุพรม ไชยโวหาร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการการเงินและงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
833 นายฉลอง รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
834 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
835 นายอาคม ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
836 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
837 นางนภวรรณ คมขำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการประเมินผล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
838 นางพิริยา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการประเมินผล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
839 นางสาวกาญจนา ห่มสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการกรรมการประเมินผล กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
840 นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
841 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
842 นายสมควร ไกรพน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
843 นายนิพล เทศน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
844 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
845 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
846 นายสันติ พรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
847 นายคำสิงห์ ศรีหาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
848 นายพรบูลย์ เจริญเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
849 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
850 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
851 นายเรียน วันทองสุข รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
852 นายสมเดช สอนถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา เลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
853 นางนพวรรณ นันตา เลขานุการศูนย์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
854 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
855 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
856 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
857 นายอัศวิน วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
858 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
859 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
860 นายชูศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
861 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
862 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
863 นางพูนสุข มหัทธนะโชค นักวิชการศึกษาชำนาญการ สพม. ๒๕ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
864 นางจิตประสงค์ ไพศาลพงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
865 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
866 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
867 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
868 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
869 นางเยาวภา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
870 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
871 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
872 ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
873 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
874 นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
875 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
876 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
877 นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
878 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
879 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
880 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
881 นางสาวเปรมใจ ศักดาสิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
882 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
883 นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
884 นายองอาจ สิมเสม ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  
885 นางสาววนิดา เทพาลุน ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]