หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000014 โรงเรียนกัลยาณวัตร 102 253 161
2 000072 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 56 108 79
3 000021 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 33 56 49
4 000048 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 36 61 45
5 000013 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 51 100 72
6 000006 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 93 177 134
7 000017 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 49 114 70
8 000010 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 22 37 30
9 000015 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 21 42 21
10 000083 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 30 57 43
11 000012 โรงเรียนขามแก่นนคร 126 396 210
12 000033 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 50 93 67
13 000077 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 119 273 163
14 000070 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 34 90 49
15 000029 โรงเรียนชนบทศึกษา 71 200 106
16 000081 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 78 140 109
17 000080 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 42 75 57
18 000076 โรงเรียนชุมแพศึกษา 143 455 225
19 000084 โรงเรียนซำยางวิทยายน 12 27 12
20 000056 โรงเรียนดงบังวิทยายน 24 54 30
21 000058 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 11 26 17
22 000063 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 62 116 84
23 000049 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 31 60 40
24 000031 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 25 44 33
25 000007 โรงเรียนนครขอนแก่น 88 231 118
26 000079 โรงเรียนนาจานศึกษา 65 126 95
27 000054 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 36 79 59
28 000053 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 102 322 154
29 000057 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 17 43 21
30 000064 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 85 253 119
31 000059 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 21 37 32
32 000023 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 26 45 36
33 000024 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 79 174 105
34 000020 โรงเรียนบ้านไผ่ 146 505 236
35 000022 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 60 113 70
36 000027 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 23 55 41
37 000050 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 30 47 34
38 000019 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 47 105 66
39 000009 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 19 37 26
40 000082 โรงเรียนผาขามวิทยายน 14 30 19
41 000004 โรงเรียนฝางวิทยายน 41 119 61
42 000037 โรงเรียนพล 79 216 116
43 000039 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 21 43 26
44 000067 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 50 117 81
45 000086 โรงเรียนภูผาม่าน 82 184 129
46 000074 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 87 209 145
47 000028 โรงเรียนมัญจาศึกษา 96 276 159
48 000075 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 28 62 47
49 000034 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 21 41 22
50 000066 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 48 108 62
51 000062 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 42 74 53
52 000065 โรงเรียนลำน้ำพอง 37 78 57
53 000060 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 130 405 205
54 000038 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 56 170 86
55 000051 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 19 35 27
56 000008 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 71 149 111
57 000003 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 18 29 23
58 000026 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 15 26 17
59 000085 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 40 78 58
60 000068 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 82 205 117
61 000036 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 100 257 157
62 000069 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 116 316 168
63 000078 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 36 68 51
64 000052 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 74 160 106
65 000055 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 39 71 53
66 000018 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 50 109 75
67 000016 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 48 121 70
68 000043 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 49 99 74
69 000025 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 70 173 105
70 000073 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 62 128 89
71 000071 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 60 120 84
72 000030 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 16 30 24
73 000005 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 115 277 155
74 000011 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 42 67 44
75 000045 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 54 135 88
76 000044 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 78 184 114
77 000032 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 70 145 101
78 000061 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 48 133 72
79 000035 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 70 158 105
80 000041 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 31 55 40
81 000046 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 74 197 101
82 000047 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 38 69 53
83 000040 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 29 64 40
84 000042 โรงเรียนไตรคามวิทยา 30 61 44
85 000104 โรงเรียนกระแสพัฒนา 11 16 11
86 000110 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 0 0 0
87 000089 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 0 0 0
88 000090 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
89 000091 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 20 39 21
90 000092 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 0
91 000109 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
92 000108 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 6 24 6
93 000100 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0
94 000111 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
95 000093 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 21 62 25
96 000105 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
97 000094 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 32 67 38
98 000095 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 16 28 23
99 000096 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 190 114
100 000101 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 0 0
101 000112 โรงเรียนวรวิมลวิทยานุสรณ์ 0 0 0
102 000097 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 5 9 7
103 000106 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 0 0 0
104 000107 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 42 92 66
105 000102 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 0
106 000103 โรงเรียนอมตวิทยา 71 177 93
107 000098 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 34 59 34
108 000099 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 0 0 0
109 000113 โรงเรียนเอี่ยมอินทร 0 0 0
110 000118 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 28 37 34
111 000120 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 47 68 38
112 000125 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 12 34 21
113 000122 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 0 0 0
114 000116 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 35 84 51
115 000114 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 24 71 29
116 000127 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 12 20 17
117 000129 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 0 0 0
118 000115 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 11 17 13
119 000130 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 64 118 96
120 000126 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 0 0 0
121 000159 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 4 5 5
122 000158 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 3 9 6
123 000123 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 5 13 5
124 000119 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 92 213 139
125 000117 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 7 13 7
126 000124 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 0
127 000128 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 39 95 49
128 000121 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 8 13 12
129 000132 โรงเรียนจันทวิทยาคม 0 0 0
130 000145 โรงเรียนญาณสังวร 7 7 7
131 000133 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 0 0 0
132 000156 โรงเรียนท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 0
133 000143 โรงเรียนท่าน้ำพอง 0 0 0
134 000146 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
135 000142 โรงเรียนนพคุณวิทยา 9 16 13
136 000134 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 4 6 4
137 000147 โรงเรียนประชาพัฒนาราม 0 0 0
138 000131 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 10 12 11
139 000149 โรงเรียนประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 0 0
140 000144 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0
141 000152 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0
142 000153 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 0 0
143 000151 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0
144 000140 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 0 0 0
145 000137 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 4 6 4
146 000135 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 0 0 0
147 000139 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0
148 000136 โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 0 0 0
149 000154 โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 0 0 0
150 000141 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 0 0 0
151 000138 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
152 000150 โรงเรียนสระแก้วพิทยาคม 0 0 0
153 000155 โรงเรียนสว่างรังษีวิทยา 0 0 0
154 000148 โรงเรียนสารคุณ 0 0 0
155 000088 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 2 6 4
156 000087 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 27 34 31
157 000157 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 77 223 122
รวม 5510 12960 7908
20868

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]