หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kkn25

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ เหลาหาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ประธาน
2. นางบุญวิภา เชื้อสาวะถีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางมาลี ผ่องศิริโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอรรถกร โคตนาราโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เขตอนันต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข พรหมโวโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นางเพชรา วงษ์ลครโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
3. นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นายโยธิน อ่างยานต์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ โพธิสมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประคอง กองเงินโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางมนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววิมลวรรณ เงาะเศษโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทองล้นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ชัยทองโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นางสังวาลย์ สงค์จันทร์โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางวิไลพร ทัพซ้ายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์โรงเรียนมัญจาศึกษาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธาน
2. นางสาวสุภาวดี สีมาพลโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
3. นางพิสมัย ธงอาสาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสุนภา ทิทาโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นางไพศรี จันทร์แดงโรงเรียนนครขอนแก่นเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยาพร สงิมทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นางวิลาวัณย์ ศิริจิตรโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นางนิดาวัลย์ วิวัฒนะโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์นภา สินเภตราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา นามสีฐานโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นางสาวสุพรรณี ไชยคำภาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นางภัชราภรณ์ ค่ำคูนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาดโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลา ดำเนตรโรงเรียนมัญจาศึกษาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางอนุรักษ์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสุนันทา ภูสนามโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสำเนียง เวียงวิเศษโรงเรียนนครขอนแก่นเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางผาณิต นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิมาน สีทนโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ มรกตศรีวรรณโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ บัวระภาโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนพลประธาน
2. นางสาวณัฐาภรณ์ ชมภูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญตา ศิลารินทร์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสมถวิล รินสาธรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นางประภัสสร โพธิจักรโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัมภา พิมพุฒโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นางนิตยา โชติการณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางกาญจนา ปิ่นใจยศโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายชูชาติ วงษ์กลางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวกฤติมา กึกก้องโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสุนันทา ศิริตื้นลีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
7. นางสาวจิรานนท์ หงษ์ดีโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ทีทาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นางอังคณา ปะตังเวสังโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญา บุญรอดโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางพรพิรุณ แจ้งใจโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
3. นายบุญเกิด ศิริวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี แสงอรุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางพิสมัย พรหมเมืองคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางจิรภัทร ทองชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายพิชิต วิริยะชัยกิจโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ วีระทองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นายประทิน โพธิ์ปริสุทธิ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนารี ขันแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นางนภวรรณ คมขำโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางลักษมี รักษาเคนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริพัฒน์ ไสยสาลีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี แสวงกิจโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมสิริ แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางวรรณา ตางจงราชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวเอมอร สิทธิสงวนพันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
12. นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
13. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
14. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเกษม มุ่งลือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสุทธาภรณ์ ต้นสีนนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
8. นายสังข์ทอง คำพันธ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ คำพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
2. นายบุญส่ง สีแนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ โพธิจารย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายกัมปนาท ศรีอุทธาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายภมร สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวพิระธร เขื่อนไธสารโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางลออ ใหลสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางชนกนาถ อาจยะศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบพิธ แสงสว่างโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
2. นายพิชิต ทองล้นโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิตยา อุดมผลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนาคิน สัจจะเขตต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายเจริญ ราคาแก้วโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายชาญชัย หาญสีนาคโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
8. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบรรทง อาศนะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นางศิริพร ตะวันโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีมันตะโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางพัธมน ตันทพงษ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายอธิวัต วโรพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายภูพัน รัตนจักร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางกุลภัสสร มะเสนาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางนันทิยา หล้าจันทร์ดาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ อวนศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวนัฏชริดา รังกุพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
7. นายเสกสรร กองเกิดโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์แก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางศิริพร กาทองขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอดุลย์ เปรมโตแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุคนธร น้อยสุวรรณแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนงนุช นุแปงถาขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหาชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางชวนชื่น มะลิลาชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางสาวดลศจี มธุราพิลาศเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นายจรัส ที่รักเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางวริษา อธิสุมงคลศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
11. นางนิภาภรณ์ ทำไธสงศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริรักษ์กัลยาณวัตรกรรมการ
13. นางโสภิดา หันชะนากัลยาณวัตรกรรมการ
14. นางปาจรีย์ วงศ์ภักดีหนองเรือวิทยากรรมการ
15. นายชายธวัช แสงวงษ์น้ำพองศึกษากรรมการ
16. นางยุวดี พลพิทักษ์น้ำพองศึกษากรรมการ
17. นางพรโสภิต กองรัตน์หนองเรือวิทยากรรมการ
18. นางวราวรรณ จันทรานุวงศ์ฝางวิทยายนกรรมการ
19. นางนนทพร ภาระพงษ์แก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
20. นางไพรินทร์ เจริญศิริแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์แก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางศิริพร กาทองขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอดุลย์ เปรมโตแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุคนธร น้อยสุวรรณแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนงนุช นุแปงถาขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหาชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางชวนชื่น มะลิลาชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางสาวดลศจี มธุราพิลาศเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นายจรัส ที่รักเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางวริษา อธิสุมงคลเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
11. นางนิภาภรณ์ ทำไธสงศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริรักษ์กัลยาณวัตรกรรมการ
13. นางโสภิดา หันชะนากัลยาณวัตรกรรมการ
14. นางปาจรีย์ วงศ์ภักดีหนองเรือวิทยากรรมการ
15. นายชายธวัช แสงวงษ์น้ำพองศึกษากรรมการ
16. นางยุวดี พลพิทักษ์น้ำพองศึกษากรรมการ
17. นางพรโสภิต กองรัตน์หนองเรือวิทยากรรมการ
18. นางวราวรรณ จันทรานุวงศ์ฝางวิทยายนกรรมการ
19. นางนนทพร ภาระพงษ์แก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
20. นางไพรินทร์ เจริญศิริแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวชูจิต บุตรดีแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชรศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชิต พงศ์วิทยานนท์น้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์ดีมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ มุลาลีเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา ภาชื่นชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวจารุณี วัฒายุขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางจุฬาภรณ์ สกลศิลป์ศิริขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ มนูศิลป์กัลยาณวัตรกรรมการ
10. นางสาวนิภาวรรณ ตลับทองกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นางสุธีรา ภิญโญหนองเรือวิทยากรรมการ
12. นางนภวรรณ โชคสวัสดิ์หนองเรือวิทยากรรมการ
13. นายบัณฑิต นวนภูมิวันฝางวิทยายนกรรมการ
14. นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
15. นายระชานนท์ ศรีเพชรแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวชูจิต บุตรดีแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชรศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชิต พงศ์วิทยานนท์น้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์ดีมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ มุลาลีเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา ภาชื่นชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวจารุณี วัฒายุขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางจุฬาภรณ์ สกลศิลป์ศิริขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ มนูศิลป์กัลยาณวัตรกรรมการ
10. นางสุธีรา ภิญโญหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นางนภวรรณ โชคสวัสดิ์หนองเรือวิทยากรรมการ
12. นายบัณฑิต นวนภูมิวันฝางวิทยายนกรรมการ
13. นางนิภาวรรณ ตลับทองกัลยาณวัตรกรรมการ
14. นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
15. นายระชานนท์ ศรีเพชรแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ชาแท่นแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายสันติ พันธุ์ชัยศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพณ ทองแย้มชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสุวดี สารแสนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางละเอียด กองสมบัติกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางรัชฏา รอดปั้นน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางมุตจรินทร์ ดีทะเลเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
8. นายเนอรี อันวิชาฝางวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวรัชนี แก้วแก่นหนองเรือวิทยากรรมการ
10. นางอนงค์ เฮ็งนิรันดรหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ ชาแท่นแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายสันติ พันธุ์ชัยศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพล ทองแย้มชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสุวดี สารแสนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางละเอียด กองสมบัติกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางรัชฏา รอดปั้นน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางมุตจรินทร์ ดีทะเลเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
8. นายเนอรี อันวิชาฝางวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวรัชนี แก้วแก่นหนองเรือวิทยากรรมการ
10. นางอนงค์ เฮ็งนิรันด์หนองเรือวิทยากรรมการ
11. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์แก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายอนุพันธ์ ราศรีกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางปริม ศิริมั่งมูลหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสุมณทา พิมพลหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูลขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองมัญจาศึกษากรรมการ
7. นายยุทธพิชัย แก้วเกิดแคนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาลขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวภัทราวดี นามวงษ์ขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางศุภลักษณ์ อึ้งจะนิลกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุขภูผาม่านกรรมการ
12. นางสายฝน เกษมสุขน้ำพองศึกษากรรมการ
13. นางกาญดา วงศ์ภักดีน้ำพองศึกษากรรมการ
14. นายปัทมพันธ์ ปัทมสีแก้วชนบทศึกษากรรมการ
15. นางศิริรุ่ง ดนตรีแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์แก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายอนุพันธ์ ราศรีกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางปริม ศิริมั่งมูลหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสุมลทา พิมพลหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูลขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองมัญจาศึกษากรรมการ
7. นายยุทธพิชัย แก้วเกิดแคนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาลขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวภัทราวดี นามวงษ์ขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางศุภลักษณ์ อึ้งจะนิลกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุขภูผาม่านกรรมการ
12. นางสายฝน เกษมสุขน้ำพองศึกษากรรมการ
13. นางกาญดา วงศ์ภักดีน้ำพองศึกษากรรมการ
14. นายปัทมพันธ์ ปัทมสีแก้วชนบทศึกษากรรมการ
15. นางศิริรุ่ง ดนตรีแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ทินเตแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำไพ แก่นค้างพลูน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวกฤตพร สิงห์สกุลมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายธวัช ภิญโญหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวอาริศรา อรรคษรขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ สะม้านบัวขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายสุชีลา สุจิตรกุลเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ชัยควรชิตบ้านไผ่กรรมการ
11. นายณรงค์ ธนพงศ์เดชะแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี ทินเตแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำไพ แก่นค้างพลูน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวกฤตพร สิงห์สกุลมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายธวัช ภิญโญหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวอาริศรา อรรคษรขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัวขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางสุชีลา สุจิตรกุลเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ชัยครรชิตบ้านไผ่กรรมการ
11. นายณรงค์ ธนพงศ์เดชะแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายพงศธร พาเบ้ากุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษฎา จุลกมลกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตรหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายภูวนาท นิสัยตรงหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายพงศธร พาเบ้ากุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษฎา จุลกมลกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายภูวนาท นิสัยตรงหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิรัช คุ้มโภคาแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายพงศธร พาเบ้ากุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษฎา จุลกมลกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตรหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายภูวนาท นิสัยตรงหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายจักรินทร์ งานไวเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
8. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวิรัช คุ้มโภคาแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายพงศธร พาเบ้ากุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษฎา จุลกมลกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายภูวนาท นิสัยตรงหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ศิริโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาประธาน
2. นางสุพัฒน์ หมั่นหินลาดโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก เวทวีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายชาญชัย มาตย์ภูธรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวบรรจง มุกดาโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ สอนศีลพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจรโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
4. นางสาวยุวะภา ราวีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายสนิท เนียมสาโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร ทองดีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2ประธาน
2. นายสังเวียน จรเกษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นาสินสอนโรงเรียนโนนหันวิทยายนกรรมการ
4. นายพงศกร พร้อมสุขโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีดา มุขพรหมโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางประดับศรี หุ่นทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ จิ่มอาสาโรงเรียนพูวัดวิทยาคมกรรมการ
3. นางประดับ วิชาคำโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
4. นายกุลทอง ผางน้อยโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นางนิธิดา เบ้าศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายแวง พลบุรีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธาน
2. นางสาวบุหงา ภักดีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร ชวนจิตต์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายโกวิทย์ หน่อศรีดาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายสุพล พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง มิ่งขวัญโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธาน
2. นายอ่างทอง โพธิ์ระงับภัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางจินตนา งามเจริญมงคลโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษากรรมการ
4. นางสุภาวดี เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ อุปลาโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชูเดช แก้วดวงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)ประธาน
2. นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายกิตติพล ตางจงราชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางนันทยา พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง มิ่งขวัญโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธาน
2. นางสาวนรงค์ เติมอินทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี เสาร์สิงห์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางรุ่งทิวา โคตรชุมโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
5. นางยุพิน ภูคำแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไมตรี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธาน
2. นายธัฒนคร พวงคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
3. นายอุดมพร อภิญญาเมธากุลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. จ.ส.อ.เสถียร ศรีจันทร์โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอุบล เจริญศิริโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอำมาตย์ นิรันดร์กูลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติมา บรรเทาทุกข์โรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอำมาตย์ นิรันดร์กูลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นางสาวภัสญาดา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นางจันทรา สุขิตานนท์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา เก่งกว่าสิงห์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธาน
2. นางสาวเตรียมศิลป์ แสงนางามโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางอัมพร จริยพันธุ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ วงษ์จิตรานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางนพวรรณ เพชรสุริวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
7. พระฮอนด้า วาทสทฺโทโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
8. นางสุภาวดี กุศเลิศจริยาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางกัลยาณี พลบำรุงโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2ประธาน
2. นายจักรี ปรินทองสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางนฤมล ว่องไวขามแก่นนครกรรมการ
7. นายชัยขจร บัวช่วยนครขอนแก่นเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จารย์โพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนประธาน
2. นางไพจิตร แก้วศิริรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกัญชลีกร จันทรมงคลขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายไกรสร หมายบุญกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายเช้า วาทะโยธาบ้านไผ่กรรมการ
6. นายสุชาติ แม้นดินแดงน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ นพคุณวงศ์ชุมแพศึกษากรรมการ
8. นายสมจิตร เจริญสุขขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสุรัญชนา สระบัวนครขอนแก่นเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางหัทกานต์ นารีวิจิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ประธาน
2. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดุษฏี สุวรรณวงศ์ขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายชัยมงคล บัวช่วยแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เจริญใจกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายเสถียร เหล่าประเสริฐ์บ้านไผ่กรรมการ
7. นางณัฐปภัสร์ ธีรสุคนธ์ชุมแพศึกษากรรมการ
8. นายสุรพล ล้อเทียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวอมรา นามพรหมนครขอนแก่นเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไอรดีน แสนขวารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายอภิชาติ ไสยโสภณขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายแมน พิมพะสอนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา อึ้งตระกูลบ้านไผ่กรรมการ
6. นายสุระพล เจริญทรัพย์ชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญาศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นายเสกสรรค์ สีหาโมกขามแก่นนครกรรมการ
9. นายสมพงษ์ วรรณกิจชัยนครขอนแก่นเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์เดช ฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายทองพูน พงษ์ศรีหดุลชัยน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางยุวดี คำตาแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทำเนียบ โสแสนน้อยขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายวรวิทย์ สุดตาสอนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายจำลอง ไชยภาฤทธิ์ศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบรรจง ปู่เพ็งชุมแพศึกษากรรมการ
8. นายปริวรรต ประจันตะเสนขามแก่นนครกรรมการ
9. นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหมนครขอนแก่นเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธาน
2. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายพีพงษ์ วงศ์ภูธรโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอนันต์ ชุมผางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธาน
2. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธรโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอนันต์ ชุมผางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จำนอกโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธาน
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายเทพพนม บุระคำโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมณ์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิเศษหวานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธาน
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางสายหยุด ภิรมณ์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายเทพพนม บุระคำโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิเศษหวานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธาน
2. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายชานนท์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธาน
2. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายชานนท์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิตประสงค์ ไพศาลพงศ์โรงเรียนนครขอนแก่นประธาน
2. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร มาลาเพชรโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายศิริชัย แจ้งกรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ แพไธสงโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ แพไธสงโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นายทินกร ศรีมุงคุณโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
3. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นางสาวกันยากานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นายทินกร ศรีมุงคุณโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
3. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นางสาวกันยากานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธาน
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารประธาน
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิตรกร ไสวงามโรงเรียนหนองขามวิทยาคมประธาน
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธาน
3. นายธนกฤต แสนเมืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
6. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจิตรกร ไสวงามโรงเรียนหนองขามวิทยาคมประธาน
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธาน
3. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุลากร เสนไสยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธาน
2. นายบุลากร สมไสยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธาน
2. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธาน
2. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธาน
2. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธาน
2. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายวีระพันธ์ วิลัยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
2. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายบรรจบ ทับซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธาน
2. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธาน
2. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ศรี สว่างภพโรงเรียนบ้านไผ่ประธาน
2. นางเคลือวัลย์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางณัฏชิญา คุ้มตะบุตรโรงเรียนมัยจาศึกษากรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ สินเธาว์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ศรี สว่างภพโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. นางเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางณัฏชิญา คุ้มตะบุตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ สินเธาว์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
2. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายนรินทร์ สมบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ผิวดีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
2. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายนรินทร์ สมบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ผิวดีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชวาลา บุญศรีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
2. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชวาลา บุญศรีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
2. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ ธวัชโชติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางฉวีวรร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดียาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบลวรรณ ธวัชโชติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดียาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญญาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล พรมบุตรโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
แข่งขันมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุปรียา ประภาการโรงเรียนพลกรรมการ
2. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางชลิตตา พรสุวรรณ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายทศพร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นายประธาน เหลาภาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายบุษกร สมใสโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
1. นายสุทธิใจ กมลตรีโรงเรียนสนามบินประธาน
2. นายสุเนตร์ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธาน
2. นายสนอง ผาสุกศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ขอนแก่นกรรมการ
3. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธาน
2. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนอง ผาสุกศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ขอนแก่นกรรมการ
4. นางราตรี ศรีวิไลศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายดนุพนธ์ เขตคามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นายทศพร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิทยา บัวพัฒน์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธาน
2. นายบรรจง โชติชัยโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นางอุษณีย์ เทพมะทีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ เวียงเหล็กโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางมธุรส คำสะอาดโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นประธาน
2. นายประมินทร์ อาจฤทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธาน
3. นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวปัทมา โขหานามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ คำอุดมโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายศิวาวุธ บุษบงค์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
8. นางสาวจิราพร ชิณรัตน์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นายจอมณรงค์ วาทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
10. นายทัศไนย ศรัจันทร์อ่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
11. นางสาวอริยา วงษ์ศรีวอคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
12. นายธันยากร สายธนูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
13. นายธีรพล เจริญพานิชคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
14. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นประธาน
2. นายประมินทร์ อาจฤทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธาน
3. นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวปัทมา โขหานามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ คำอุดมโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายศิวาวุธ บุษบงค์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
8. นางสาวจิราพร ชิณรัตน์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นายธีรพงศ์ ทองทาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
10. นางสาวสิริรัตน์ เรืองอุไรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
11. นายสฤษณ์พงษ์ มีศิริคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
12. นายกิตติพงษ์ พงษ์ธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
13. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บัวพัฒน์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธาน
2. นางศิริกุล เทศเรียนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวชิดนภา ศรียาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณี สุดน้อยโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย โรจนชีวะโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพรชัย บรรจงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมปรารถนา จันทร์ประทัดโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนันทา ดีมากโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ พลคชาโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธาน
2. นายสุบัณฑิต ศิริวัฒนเมธานนท์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมชาย หาดวรรณ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางประครอง สอนกุลภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายพิทักษ์ เชียงนางามโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธาน
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธาน
3. นายภาณุกร ข้อยุ่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายบุญอนันต์ สรรศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายรณชัย มรกรศรีวรรณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ บุญแก้ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายธนัณชัย นามวิชัยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธาน
2. นางสาวเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธาน
3. นายภาณุกร ข้อยุ่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายบุญอนันต์ สรรศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายรณชัย มรกรศรีวรรณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ บุญแก้ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายธนัณชัย นามวิชัยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ พลคชาโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธาน
2. นายสาคร พินิจมนตรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริบัญชา จันทรโคตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายปาณท เวียงเหล็กโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายไมตรี กล้าแข็งโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นางดุษฎี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอุดม แก้วแสนชัยโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายมนีศิน สมอุ่มจารย์โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประธาน
2. นางสำราญ ใจเที่ยงโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุญนภา สิงห์ศักดาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชีกว้างโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางปรานี เหล่าจำปาโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางประดับศรี หุ่นทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธาน
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธาน
3. นายภาณุกร ข้อยุ่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายบุญอนันต์ สรรศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายรณชัย มรกรศรีวรรณวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ บุญแก้ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายธนัณชัย นามวิชัยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายมุนีศิน สมอุ่มจารย์โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประธาน
2. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบง นิรันต์สุขโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
5. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนเดช วิไลรัตนากูลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายสิริธัญญ์ ประสุนิงค์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวนราภรณ์ หนองหลวงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายชวพงศ์ กุลพันธ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชาญ โพธิ์นอกโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางมัณฑนา เสาหล่อนโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเรืองยศ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธาน
2. นายประหยัด ศิริจันทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสายหยุด กล้าหาญโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ วัฒนราชโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางพัชนี มหาโพธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ บึงบางโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงค์นุช เพ็ชรนอกโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธาน
2. นายสุชาติ แสงหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เนตรพระโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางกานต์ชนา สายทองยนต์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ บุญสุวรรณโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัมพร เสือช้างโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยศกร วรวชิรกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายอาคม ศรีวะโสภาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
3. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
4. นางเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางณัฐภัสสร เพชรธนกุลโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐภัสสรณ์ สิงห์เทพโรงเรียนพลกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวผกามาศ ศุภสาระโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
10. นางนิภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ลาจันทึกโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธาน
2. นายถวิล ศรีโปฎกโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ มีคำทองโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี ชาวดงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายกิตติ ทับขันต์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายประพิทย์ ผิวแดงโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
8. นายพรสมบัติ ศาสตร์นอกโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ลาจันทึกโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธาน
2. นายสุดตา ศรีอ่างเงินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายบรรจง เสโสโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางอารี ราชสารโรงเรียนโนนหันวิทยายนกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ดาทุมมาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายโกมินทร์ โสภาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
7. นายอัมฤต ณรงค์ใยโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายวิชัย อ่อนเบ้าโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ประธาน
2. นางวัชรี สุขเจริญวิภารัตน์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางบุญนาง มัททวีวงศ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เนตรพระโรงเรียนหนองเรือวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวิชัย อ่อนเบ้าโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ประธาน
2. นางณัฐนิชชา วงษ์สุ่ยโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นางรุจิรา ยศวงษ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางกัลยา ดีงามโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธาน
2. นางแก้วตา เสมอหน้าโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางสุธนาพรรณ ธนสีลังกูรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวฌัลลิกา ครองผาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ นามกองโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสมพล จันทร์แดงโรงเรียนลำน้ำพองประธาน
2. นางปิ่นอนงค์ ชัชวัชวิมลโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
3. นางนราวดี วงศ์กึ่งคำโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางเจริญศรี ชูถิ่นโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางไทฑูรย์ วงษ์ใหญ่โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมพล จันทร์แดงโรงเรียนลำน้ำพองประธาน
2. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางอุไร ปาปะสาโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่องโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ผมงามโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธาน
2. นางประทุมพร หลาบหนองแสงโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายพินิจ กงจีนโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
4. นางสุจิตรา บารศรีโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางประไพ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นางพรรณวดี ทัศนภักดิ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ชัยสุวรรณโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธาน
2. นางโสภิดา รักษาบุญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
3. นางศศิเกษม ปัญญายาวโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายนัฐกร สีใสโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายเสรี นิธิทรัพย์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอำพร อ้มเถื่อนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางเบญญาภา เทพนรินทร์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสมภาร ศิริโนนรังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางปิยมาศ วิชาเงินโรงเรียนดงบังวิทยายนกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้นโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์รัชช์ ปรีชาธนะสิทธิ์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ประธาน
2. นางนวล เกนวิถีโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสุทธาสินี กันยาสุดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังคม ท้าวสบายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
5. นางอนุตร ปลั่งศิริโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ทวนวิเศษกุลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เมยเค้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จุมพลโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวอินธิรา ดำรงกุลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางกัลยา แก้ววิเชียรโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ วงศ์เงินโรงเรียนซำสูงพิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคเชนทร์ กองพิลาโรงเรียนฝางวิทยายนประธาน
2. นางรัตน์สุดา สิงหันต์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ดรชัยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางลักษเดือน สนทองโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ปานเนาว์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นายบุญนำ งิ้วสีดาโรงเรียนนครขอนแก่นรองประธาน
3. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเกษกกรรมการ
5. นายพีรวิชญ์ สมอนาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายสมประสงค์ มูลมณีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายอนุพงศ์ แก้วหาวงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
8. นายพิษณุ ชุมยางฉิมโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
9. นายชัยนันท์ คำหลายโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
10. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล สงวนศักดิ์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
3. นายบุญนำ อรรคฮาตโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญชวน ดาทุมมาโรงเรียนดงมันพิทยาคมกรรมการ
6. นายเสรี นิธิทรัพย์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวกฤษติยากร บุญสอนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นายสมาน ล้ำลองโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยากรรมการ
9. นายโยธิน ธีระนันท์โรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
10. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา เรืองสุวรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางสาวณฤดี เหล่าคนค้าโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
3. Mr.Vernon Mcfedridgeโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสุรัตน์ หารวาระโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางปรียา แสงศรีโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวัจนา เพชรล้ำโรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. Mr.Peter Ian Wallisโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวารี ดีดิลกโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา เปลรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นายถนอม กองเสนาโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
3. นางพัฒนาพร ศรีโปฎกโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. Mr.Alando Chiaโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา พรมพิลาโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวิรัช พิมพาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางมะลิ วงษ์อรุณโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. Mr.Jude Vewesseeโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มาตย์ภูธรโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางประสพ แสงสุทธิโรงเรียนจระเข้วิทยายนประธาน
2. นางนิลาวัณย์ หมู่ดีโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางดวงเนตร ใจชัยภูมิโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. Mr.Victor Mooneyโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอาณารัฐ กกกนทาโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางยุภานิตย์ สังข์ทองโรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. Mr.David McDougallโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางบัวลอง คำบึงกลางโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ เพียรแก้วโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวนิดา จิตโคกกรวดโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางเนตรนภา สีทองโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. Mr.Kelly Medinaโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางรสกร เหล่าลาภะโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุภา มนุญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. Mr.John Thomas Farrโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายรวิพล อุ่นลอยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ เที่ยงมาโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวิตรี ทัดพินิจโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายดิเรก นิรันดร์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธาน
2. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. Mr.Dominique Bouzyโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุลโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางธันยกร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายเดชสิทธิ์ นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Chaster Acainโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เพียรชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางญาณินี พวงมาลัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา เสนาคำโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นางจุไรรัตน์ อาจนุการโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. Mr.Bernie Hartโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วรรัตน์โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาววรรณพร ศรีมีโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ชุ่มจิตต์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. MissHu Dong Mingโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissFanhuan Xiaโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. MissXu Yuโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัชรีภรณ์ พันโนโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. MissHuan Wei Weiโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Xu Youg Fuโรงเรียนพลกรรมการ
4. MissHuang Fang Juโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนัฐฎา เหมมีโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายบิณฑ์ จูมมาระโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาววรรษมณ พืชผักหวานโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรประธาน
2. นายบิณฑ์ จูมมาระโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาววรรษมณ พืชผักหวานโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษาเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่รองประธาน
3. นายพัสกร คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาววิไล ทองแท่งไทยโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นายวิทยา เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธาน
3. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ บุญเลิศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางศุภสิริ ศิริจันทพันธุ์โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ จุมพลพงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางเครือวัลย์ พนมหิรัญโรงเรียนนครขอนแก่นรองประธาน
3. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสุคนธ์ โชติชัยสถิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายอธิคุณ จันทโยธีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นางกนกวรรณ ศิลป์ศิริวัฒน์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางราตรี หาญสุโพธิ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวอิงอร ดงเค็งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางพาสุข เลิศพรประสพโชคโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ จุมพลพงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางเครือวัลย์ พนมหิรัญโรงเรียนนครขอนแก่นรองประธาน
3. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสุคนธ์ โชติชัยสถิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ศิลป์ศิริวัฒน์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นายอธิคุณ จันทโยธีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางราตรี หาญสุโพธิ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวอิงอร ดงเค็งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางพาสุข เลิศพรประสพโชคโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธาน
3. นางพิสมัย ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
4. นางต้องตา ไชยเสือโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นายอาคม เชิดจอหอโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางรัตติกาล ขวาคำโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นางสุจิณ มณีพรายโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธาน
3. นายอาคม เชิดจอหอโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางรัตติกาล ขวาคำโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางพิศมัย ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นางสาวสุรภัสสรา ใสโหญ่โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางต้องตา ไชยเสือโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นางสุจิณ มณีพรายโรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมภาภรณ์ มังคะตาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาประธาน
2. นายสุธีพรรณ ดวงลีดีโรงเรียนฝางวิทยายนรองประธาน
3. นางสาวภัสรีวัลย์ ชาติพหลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางชุติมตา สร้อยปุ๊โรงเรียนหนองนาคำวิทยายนกรรมการ
5. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ซื่อตรงโรงเรียนมัญจาคีรีประธาน
2. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธาน
3. นางฐานิตา ไชยกาลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายวรเทพ หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธาน
3. นางนิศารัตน์ เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสุชาดา ยอดสุรางค์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ ตรีเดชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
6. นางเกสร หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางบัวลอง คำบึงกลางโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางปราณี สังข์น้อยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นางวงเดือน รุมฉิมพลีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายวรเทพ หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางนิศารัตน์ เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสุชาดา ยอดสุวรางค์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ ตรีเดชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
6. นางเกสร หาจันดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางบัวลอง คำบึงกลางโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางปราณี สังข์น้อยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
9. นางวงเดือน รุมฉิมพลีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายธนพล วิสุทธิ์ดารามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางมนธิรา สุดาโรงเรียนขามแก่นนครรองประธาน
3. นางอัมพร โพเทพาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญเกิด ศิริวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางทองทศ แสงดาราโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางบุปผา วงค์คำภาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
8. นายประจักษ์ ศรีภูธรโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
9. นายศิวดล โพนผุยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจันทนา ฉายจรุงโรงเรียนหนองนาคำวิทยายนเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายธนพล วิสุทธิ์ดารามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางมนธิรา สุดาโรงเรียนขามแก่นนครรองประธาน
3. นางอัมพร โพเทพาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญเกิด ศิริวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางทองยศ แสงดาราโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางบุปผา วงศ์คำภาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
8. นายประจักษ์ ศรีภูธรโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
9. นายศิวดล โพนผุยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจันทนา ฉายอรุณโรงเรียนหนองนาคำวิทยายนเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะกรรมการสมาคมครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซูโดกุประธาน
2. นางสาวเพียรจิต ปัญญาวจีโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธาน
3. นางสุทธานนท์ พรมทองโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวทวีพร เสนามนตรีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายอรณพ คำแสนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสุดา หมื่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการ
7. นายวีระยุทธ ศิลาศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางกานต์ธิดา บุญเสริมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
9. นายสุจินต์ หาญโสภาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะกรรมการสมาคมครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซูโดกุประธาน
2. นางสาวเพียรจิตร ปัญญาวจีโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธาน
3. นางสุทธานนท์ พรมทองโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวทวีพร เสนามนตรีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายอรณพ คำแสนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสุดา หมื่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการ
7. นายวีระยุทธ ศิลาศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางกานต์ธิดา บุญเสริมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
9. นายสุจินต์ หาญโสภาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวดี แสงศรโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นางมะลิวัลย์ ราชวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายนรองประธาน
3. นางสาวอุไรพร ชำนาญกุลโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมบัติทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสุวารีย์ โสภาชัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
7. นางสาวเวียงแก้ว สะอาดโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางอรวรรณ ตรีนอกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นางนันท์นภัส นามสุดตาโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวดี แสงศรโรงเรียนขามแก่นนครประธาน
2. นางมะลิวัล ราชวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายนรองประธาน
3. นางนงค์รัก ไทธานีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายเชาวลิตร สมบัติทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสุวารีย์ โสภาชัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
7. นางสาวเวียงแก้ว สะอาดโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นางอรวรรณ ตรีนอกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นางนันท์นภัส นามสุดตาโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษาประธาน
2. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักขณา พวกมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกชกร โนนทนวงษ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยากูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญากร มาศรีโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3กรรมการ
4. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.6
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สงวนญาติโรงเรียนบ้านไผ่ประธาน
2. นางสาวพิชญากร แก้วพิลาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวันทรงชัย สระบัวโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวแพรเงิน พื้นนวลโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจริยา ใยบางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการเลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ สงวนญาติโรงเรียนบ้านไผ่ประธาน
2. นางสาวพิชญากร แก้วพิลาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวันทรงชัย สระบัวโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวแพรเงิน พื้นนวลโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจริยา ใยบางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสุเมธ ชูสกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสุเมธ ชูสกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวาท เมืองจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ เถาว์ทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสุเมธ ชูสกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ประธาน
2. นางดุจดาว เจริญวัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙กรรมการ
3. นางสาวคัทรียา คลังดงเค็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ประธาน
2. นางดุจดาว เจริญวัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙กรรมการ
3. นางสาวคัทรียา คลังดงเค็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ประธาน
2. นางดุจดาว เจริญวัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙กรรมการ
3. นางสาวคัทลียา คลังดงเค็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ประธาน
2. นางดุจดาว เจริญวัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙กรรมการ
3. นางสาวคัทลียา คลังดงเค็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชุดา โชคภูเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ประธาน
2. นางดุจดาว เจริญวัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙กรรมการ
3. นางสาวคัทลียา คลังดงเค็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙เลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี มุขพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางช่อพุทธรักษา หมายบุญกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายวรพล ชุลีจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9กรรมการ
4. นางสาวฉันทนา วิษักษบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ศรีสว่างนครขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี ตรึกตรองโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายจันทร์ทา ขานเกตุโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
4. นางสงัด ผิวแดงโรงเรียนโคกโพธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางเบญจทร ตังคณิตานนท์โรงเรียนโนนข่าวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบพพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี ตรึกตรองโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายจันทร์ทา ขานเกตุโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
4. นางเบญจทร ตังคณิตานนท์โรงเรียนโนนข่าวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางสมหวัง ยศเรืองโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางฐิตาภา พันธ์แสงโรงเรียนนครขอนแก่นเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนฤทธิ์พล ชารีโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางอาวรณ์ ทุมทนโรงเรียนฝางวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนฤทธิ์พล ชารีโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางอาวรณ์ ทุมทนโรงเรียนฝางวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นายทรงจิตร บุญยีโรงเรียนดงมันพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนพลเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นายทรงจิตร บุญยีโรงเรียนดงมันพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนพลเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเบญญาภา เทพนรินทร์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางศรินยา ปลัดกองโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเบญญาภา เทพนรินทร์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางศรินยา ปลัดกองโรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธาน
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้โรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธาน
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางระพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้โรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธาน
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้โรงเรียนบ้านไผ่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชมัยพร โคตรโยธาโรงเรียนฝางวิทยายนประธาน
2. นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุติพงษ์ ลมูลราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียวโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายมีชัย ศรีโนนยางโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียวโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายมีชัย ศรีโนนยางโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางศิริวรรณ ชาวแสนโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรดี จอมบุตรโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุรีพร นาเลาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธาน
2. นางศิริวรรณ ชาวแสนโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางณัฐธัญการญจน์ ดีสวนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรดี จอมบุตรโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสายสวาท อรรถมานะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นประธาน
2. นางอุดมพร คำทองเพิ่มโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สิมมาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอดโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นกรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธาน
2. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]