หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 12 พ.ย. 2555 09.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442 12 พ.ย. 2555 09.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541,542 12 พ.ย. 2555 09.00 ประสานงานห้อง 525
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523 12 พ.ย. 2555 09.00 ประสานงานห้อง 525
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 12 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 533
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 12 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 543
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องประชุมวิชาการ ห้อง 615 12 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 613
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องสมุด ห้อง Easy Library 12 พ.ย. 2555 09.00 ห้องเก็บตัว 521
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 12 พ.ย. 2555 09.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532 12 พ.ย. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]