รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายพงศธร   พันธ์บุปผา
2. นางสาวสุนันญา   ศรีตระบุตร
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
2. นางไสลา   รูปเหลี่ยม
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ลาภสาร
2. เด็กชายปวริศ   ไตรปกรณ์กุศล
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พลซื่อ
 
1. นายสุพรม   ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์   สุคำภา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  คำมุงคุณ
2. นายอมรเทพ  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  บาดตาสาว
2. นายสุทธิศักดิ์  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
5 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  คำคนซื่อ
2. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
3. นายพงษ์นรินทร์  ไชยเพ็ชร
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา   ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นางสุภัคชญา   สินพูน
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สารมาศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาลี
3. เด็กหญิงพรรณณิดา  กุลวงค์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสายทิพย์  สายยศ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายพิทักษ์  คนไว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรพรม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โกพล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายประยุทธ  นาคมุนี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พะนะขันธ์
2. เด็กหญิงจีรยานนท์   บุญทวี
3. เด็กหญิงธนวันต์   บุตรดีวงค์
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายฐิติภูมิ  จิตอามาตย์
2. นางสาวประภัสสร  เตียวพานิชยกิจ
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นายอุทัยวุฒิ  ศรัจันทร์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สบายครบุรี
2. เด็กหญิงสุรัญชนา  ทองเภา
3. เด็กหญิงไอลดา  มาตย์คม
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนภิสรา  นิธิชวัลรัตน์
2. นายรชตะ  ใจตรง
3. นายอภิคม  จิตอามาตย์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธนาวุฒิ  สุพร
2. นายปัญญาพล  สุพร
3. นายอมรเทพ  จันทรสาขา
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภสร  วาปี
2. เด็กหญิงสัพปสร  ภูมิชัย
3. เด็กชายโกวิท  โชคชัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายนนทธวัช    เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ   จำนรรจ์สิริ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาดา   บุตรยศ
 
1. นายสุวิวัชร    สมมาตย์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐนันท์  มูลพรม
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบุรมย์
3. นายวีรวัฒน์  โพธิชาติ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง