สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันธิดา  จารัตน์
 
1. นางอนัญญา  สุนทรารักษ์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงแพรขวัญ  พิมพ์ศรี
 
1. นางศรีฎลา  ศศิสุทธินานนท์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.9 ทองแดง 46 1. นางสาววันวิสา  พินิตธรรมนาถ
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐวรา  จันทเขต
2. เด็กหญิงณัฐพร  พงศธรวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ฉิมกูล
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  มะณีย์
2. เด็กหญิงภาธิณี  สร้อยทอง
3. เด็กชายรัชดากร  ลวดเงิน
 
1. นางกาญจนา  พุ่มไหม
2. นางทองจันทร์  โล้เจริญรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยะวิญญู
2. เด็กหญิงณธกร  จึงสมาน
3. เด็กหญิงธีรตา  อินทรทัต
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 1. นางสาวศุภลักษณ์  แก้วประดับ
2. นางสาวสุพรรณิการ์  สุขชีพ
3. นางสาวอรพรรณ  ระวิพงษ์
 
1. นางสาวลัดดา  สุขยานุดิษฐ์
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 39 1. นางสาวกติกา  กากแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร์โท
3. นายสุภนัย  วงศ์มา
 
1. นางศิริวรรณ  เชื้ออินทร์
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 35 1. นายธนธรณ์  สะอาดเอี่ยม
2. นายวัชรพล  ฤทธิร่วม
 
1. นางสาวรุจิรา  ราชรักษ์
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81 ทอง 24 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุญสุยา
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  ศิริไสย
3. เด็กหญิงเมธาวี  โอรสรัมย์
 
1. นางกาญจนาพร  สุจินพรัหม
2. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูทรงเดช
2. เด็กหญิงสิริวดี  ภูผาสุข
 
1. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
2. นางยุพาจิตรา  บุญจรัส
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  เคก
2. เด็กชายวรเมธ  สิทธิพรมมา
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 1. นายนิติรักษ์  ทองน้อย
2. นางสาวสุปรียา  สังโสมา
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 11 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วนิสัย
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญเกิดรัมย์
3. นางสาวกันย์ชิสา  ศรชัยเลิศสกุล
4. นางสาวจิราพร  กล้าเกิด
5. นางสาวทิวาวรรณ  ใจบุญ
6. นางสาวมุกรินทร์  คงชื่นจิต
7. นางสาวรัตนาพร  ลอยทะเล
8. นางสาวลักขณา  งบของ
9. นางสาวศุภรดา  ทองทวี
10. นางสาวสุกัญญา  กล้าเกิด
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  หงษ์คำดี
2. นางอำไพ  ตรงจิตพิทักษฺ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวฐิตินันท์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ดี
 
1. นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศกนก  โกยสวัสดิ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงไข่ขวัญ  อะมอน
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมนชนก  เกียรติกวินพงศ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 8 1. นายพูลศักดิ์  บัวงาม
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
21 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิชญา  บูรณฺ์เจริญ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
22 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุพิชา  ชนะสุข
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
23 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. นางสาวราชาวดี  เครื่องวิชา
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
24 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิวิมล  จันทร์ศรี
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพรรณ  มิ่งมงคล
2. เด็กหญิงคันธมาทน์  แจบไธสง
3. นางสาวศรสวรรค์  วงษ์ศรี
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 17 1. นางสาวบุษยารัตน์  ภาสำราญ
2. เด็กหญิงรุจิรา  วันภักดี
3. นางสาวศศิรักษ์  พนมพงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลลดา  ตระกูลสูง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองนำ
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สุขนิตย์
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 1. นางสาวดวงกมล  ใยแดง
2. นางสาวนฤมล  ราษีทอง
3. นางสาวนุชนาถ  มาลาทอง
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผลจันทร์งาม
2. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  เปรมทา
 
1. นางทิวาพร  หลอมประโคน
2. นายสมหมาย  หลอมประโคน
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงปัญญ์ชลี  สุขพราว
2. เด็กหญิงมณีพร  สำรวมจิต
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวกรวีร์  วงศ์ฉลาด
2. นายวุฒิภัทร  โชคอนันตทรัพย์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
32 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.5 เงิน 20 1. นางสาวสิรภัทร  เชี่ยวรอบ
 
1. นางอลิษา  พิมวงษา
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศรษฐพัฒนชัย
 
1. นางสาวประกายเพชร  คูณวัฒนาพงษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตอารี  เรืองเกษม
 
1. นางฉันทนา  พลพวก
 
35 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงดาราพร  เกรก
 
1. นางสาวประกายเพชร  คูณวัฒนาพงษ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 26 1. นายจิรัฎฐ์  ศิริภูล
 
1. นางพรเพ็ญ  อินทร์ทอง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชญณัน  สุทธิดี
 
1. นางภากุน  เมืองแก้ว
 
38 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมโสภณ
3. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็ญพาส
4. เด็กหญิงสุภชา  มณีอ่อน
5. เด็กหญิงหทัยชนก  จินดาแก้ว
 
1. นางสาววิไลภรณ์  โชคเกิด
2. นางเย็นฤทัย  สามาลย์
 
39 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวขวัญดิน  ไชยโพธิ์
2. นายจีรนันท์  ปัลณติยารักษ์
3. นางสาวญาสุมินทร์  ชนะมะเริง
4. นางสาวธาราวดี  เพชรอดิเรก
5. นายอัจฉริยะ  เหลื่อมล้ำ
 
1. นางฉันทนา  พลพวก
2. นายสายชล  ศรีวิเศษ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโยธกา  เหิมฮึก
 
1. MissEtsuko  Omura