สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เสาศิริ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายวีระชาติ  อินคำแหง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงประกายเกษ  บุญอยู่
2. เด็กหญิงมัลนิกา  ทองดี
 
1. นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ
2. นางเยาวรัตน์  จิตมั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 53 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวภู่
2. เด็กชายชาญณรงค์  งามตรง
3. เด็กหญิงโชติมณี  กองแก้ว
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงชารียา  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงบุษยา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงมาริษา  ยอดงาม
4. เด็กหญิงรัตติญาพร   สัมโรง
5. เด็กหญิงรัตน์ติยากร   บริบาล
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 15 1. นางสาวกมลรัตน์   สุตะพันธ์
2. นางสาวจิรนันท์   ดาวเรือง
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ขันแก้ว
4. นางสาวรุ่งทิวา  ยาณสิงห์
5. นางสาวอัญชิสา  พงศ์ชนะ
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงอรุณธิดา  โพธิวัฒน์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
9 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.29 ทอง 19 1. นางสาวกวิลธิดา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีอำนาจ
3. นายจักกฤษณ์  พรรณโรจน์
4. นายจิตตกร  นครสุทธยุทธยา
5. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์งาม
6. เด็กชายชนะศักดิ์  แสงไข
7. เด็กชายณัฐพล  บุญมาก
8. เด็กชายทิวากร  โพธิ์งาม
9. นางสาวธิมาพร  ทองกลม
10. นายนทีธร  คงชื่นจิตต์
11. นางสาวบุปผชาติ  พรรณโรจน์
12. นางสาวปฏิมากรณ์  นามปัญญา
13. นางสาวปิ่นนิดา  สามะคะผล
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นามปัญญา
15. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญมาก
16. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูนุภา
17. เด็กหญิงรจนา  เสากลาง
18. นางสาวรัตติยาภรณ์  สุตะพันธ์
19. นางสาวรัตนาภรณ์  ทับทัน
20. นายวัชรินทร์  บุญมาก
21. นายศรายุทธ  พรรณโรจน์
22. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สังวาล
23. นายสิทธิชัย  ไพฑูรย์
24. นางสาวสุทธิดา  โพธิ์งาม
25. นางสาวสุธาทิพย์  หงษ์อินทร์
26. นางสาวสุริชยา  โพธิวัฒน์
27. นางสาวสุวนันท์  สุทอน
28. นางสาวอภิญญา  บุญญา
29. เด็กหญิงอังคณา  พิมพ์พิเศษ
30. นางสาวอัฉราพร  ิจิตรมั่น
31. นางสาวอาริยา  แสงใส
32. นางสาวอารีัรัตน์  ชูชีพ
33. เด็กหญิงอินทิรา  ไรกลาง
34. นางสาวอุมาพร  โพธิ์งาม
35. นายเจตนิพิฐ  โกษาผล
36. นางสาวเบญจมาศ  ไกลถิ่น
37. นางสาวแสงนภา  แซ่จึง
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรรณะ
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
3. นายธีระศักดิ์  พรหมลาย
4. นางนาตยา  แสงใส
5. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
6. นายวัชรพงษ์  มงคล
7. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
8. นายอธิิวัตน์  อัตโน
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 24 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 41 1. นายธนศักดิ์  สายชมภู
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายธีรพล  บิดาวงเดช
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง 7 1. นางสาวธนัญญา  หงษ์อินทร์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 22 1. นายธนศักดิ์  สายชมภู
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 13 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 24 1. นายธีรพล  บิดาวงเดช
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 45 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 27 1. นางสาวธนัญญา  หงษ์อินทร์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.57 ทอง 6 1. เด็กหญิงกวิลพรรณ  สาระบุตร
2. เด็กชายศักดินนท์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอารียา  สิมแสง
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.57 ทอง 52 1. นายปริญญา  ไก่แก้ว
2. นายปัดทวี  หงษ์กลาง
3. นายสุพนัส  สาลีพันธ์
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นายสานิตย์  สมทรัพย์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุธีรานันท์  ดาวเรือง
 
1. นางชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
2. นางนาตยา  แสงใสย์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 31 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำเกิด
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  อรรคบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 49.97 เข้าร่วม 46 1. นางสาวณัฐธยาน์  บุญราช
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
2. เด็กชายมธิพล  โพธิวัฒน์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.667 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวิลัย  ใจใส
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ศาลางาม
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกฤต  เภารัศมี
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายบิลลี่  ปัทมะ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา