สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายปุณยกร  โสกชาตรี
2. เด็กชายพีระพล  คุณพาที
 
1. นางอุทัยรัตน์   เอี่ยมศรี
2. นางสาวเวียงแก้ว  สะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 53 1. นางสาวนิภาพร  พานโคตร
2. นายเกียรติศักดิ์  ไกรยสวน
 
1. นางจุลรัตน์  วุฒิวรรณ
2. นางสาวศศิกานต์  ยามสุข
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กชายธเนศ  จันดี
2. เด็กหญิงปตัญชลี  วงษ์บ้านดู่
3. เด็กชายเปรมอนันต์  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงปาริมา  ตาแสง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  แทบแสน
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 19 1. นางสาวบุษยมาศ  สังทอง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 1. นางสาวจุไรรัตน์  ประถมบุตร
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายไกรสร  กัญญารัตน์
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 39 1. เด็กชายกฤษฏิ์  สีสังข์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคลวารนุกูล
3. เด็กชายชินกฤษ  เกษสุภะ
4. เด็กหญิงนุภาวรรณ  จันทร์โสม
5. เด็กหญิงปณิดา  ศรียอด
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  แพงโสม
7. เด็กชายสหัสวรรษ  พาคำ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  พลตรี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาญระคร
10. เด็กชายเขตตะวัน  พันเหนือ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
10 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 45 1. นางสาวชไมพร  จูมพันธ์
2. นางสาวพรชนัน  แสนรัง
3. นางสาววิมลรัตน์  พรมหนองอ้อ
4. นางสาวสราพร  คาดบัว
5. นางสาวอรธิมา  บุญหลง
6. นางสาวเดือนฉาย  บุตรจอม
7. นางสาวโยธกา  กองเกิด
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันพรหม
2. เด็กหญิงกัญธิมา  สีกะแจะ
3. เด็กหญิงวิรัญญา  เพชรบุรีภักดี
 
1. นายพิชิต  ศรีสมภาร
2. นางสาวศศิกานต์  ยามสุข
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 1. นายจักรกฤษณ์  คาระโส
2. นายจิตติพงษ์  สุขษาเกษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ฐานะ
4. นายพาณุวัฒน์  จำนงค์
5. นายศักดิ์ชัย  โนนทิง
6. นางสาวไพลิน  เกตุหอม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
3. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 9 1. นายจักรกฤษณ์  แสนโคตร
2. นางสาววรินทร์ยา  นาอุดมธนเศรษฐ์
3. นายอดิศร  วิเวก
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  สโมรินทร์
2. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวฌัลลิกา  ครองผา
2. นายสมาน  ล้ำลอง
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นางสาวชนิดาภา  โสหา