สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 40 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  มหามาตย์
 
1. นายพสุธา  เอระน้อย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.33 ทอง 15 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวภัทรินทร์  โสมนัส
2. นางสาวยุวธิดา  เดชแพง
3. นางสาวเกวลี  เงินโม้
 
1. นายนพดล  เกรียงไกร
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.6 ทอง 21 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายจรุวัฒน์  ทองดี
2. เด็กชายปุณยวีย์  มูลเชียงใต้
3. นางสาววนาลี  หงอกชัย
4. นายอธิเบต  ขุนรัตน์
5. นางสาวอมรรัตน์  หนูเวียง
 
1. นางวาสนา  กำกูด
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 51 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายคาวี  นะพะวาน
2. เด็กชายชิณวัฒน์  ภูมิพัฒน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ชัยยะ
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.28 ทอง 18 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายกฤษฎา  ยอดช้าง
2. นายจารุวัฒน์  ศรีอุบล
3. นายรุตธิไกร  งอบคำ
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เหลือนาง
2. นายเอกวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาววิจิตรา  เฮ้าจำนงค์
2. นางสาวโสรยา  เจริญมี
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 57 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนโส
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโชตมณี  เสเล
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  จันทบุรม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 40.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายอิทธิชัย  ปาลวัฒน์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
12 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชินดนัย  เสเล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
13 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
14 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
15 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
16 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเศรษฐกิจ  ติวทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
17 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
18 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเกรียงไกร  มุงคล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
19 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จารนาเพียง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
20 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จารนาเพียง
2. นายจิรวัฒน์  ทองดี
3. นายชินดนัย  เสเล
4. นายทวีพงศ์  เหลือวิชา
5. นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน
6. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
7. นายฤชากร  มลขุนทด
8. นายสันติ  สิทธิสงคราม
9. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
10. นายอิทธิชัย  ปาลวัฒน์
11. นายเกรียงไกร  มุงคล
12. นายเศรษฐกิจ  ติวทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
2. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
3. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
4. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 27 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หล้าบุญ
 
1. นางสาวสุภัทราั  พันนาเวียงจันทร์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 40 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัตร  ลิพลทา
 
1. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.34 เงิน 47 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชนาธิป  จีนดร
 
1. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 59 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชัยภา  จำปาหวาย
2. นางสาวนริศรา  ประสมศรี
3. นางสาวพัชรินพร  ประสงค์เสียง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตื่อสร้อย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หาสอดส่อง
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  เพียงสุวรรณ์
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
28 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 33 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  นาถมทอง
2. เด็กหญิงชลฎา  แสงโฮง
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  จันสีดา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัสสาไพร
5. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สมานมิตร
6. เด็กชายนราพัฒน์  อินตีะสุวรรณ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  เหี่ยมี
8. เด็กหญิงปิยธิดา  ถิ่นยางคำ
9. เด็กหญิงพนาวรรณ  คุณหมั่น
10. เด็กหญิงพรทิพย์  เหมโพธิ์
11. เด็กชายยุวธิดา  นามอาษา
12. เด็กชายรณพีร์  เกียรติคุณ
13. เด็กชายรัฐจิตร  รินทาวุธ
14. เด็กหญิงสุจิตรา  ดนตรี
15. เด็กหญิงเนตรนภา  พาเชียงคูณ
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญ
 
1. นางกนกวรรณ  สวนจังหรีด
2. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล
3. นายยอดพยัคฆนาวิน  อาสนาทิพย์
4. นายอิศรา  พลวงศา
5. นางเปี่ยมจิต  สุขวิชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 52 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวบุษยมาศ  ดาก่ำ
2. นางสาวมาริษา  มหาจันทร์
3. นางสาวเมธาวี  แดงนา
 
1. นางสาวจิตติรัตน์  แหย่งบุดดา
2. นางเปี่ยมจิต  สุขวิชัย
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.32 ทอง 15 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กชายพงษ์ตะวัน  พุกทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อมอ่อน
 
1. นางประดับ  วิชาคำ
2. นางสาวอนุสรณ์  แสนสมบัติ
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กชายจิรภัทร  อุดธาโกสม
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์คำ
3. นายเฉลิมเกียรติ  หายโศก
 
1. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
2. นางสาวเพ็ญติยา  เที่ยงตรง
 
32 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายจีระพันธ์  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองววรณ์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.38 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายอานนท์  เถื่อนช้าง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 53 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ผิวแดง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  พุทธเสน
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เชื้้อหงษ์
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
 
37 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงนิพาดา  เกตุภูเขียว
2. เด็กหญิงมาริษา  อานแดง
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
2. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
 
38 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.14 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อภิรัตนวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  มหานาม
 
39 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 26 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายสิงหราช  เวียงอินทร์
 
1. นางยุพาพิน  บูรณสรรค์
 
40 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภัสสร   สิบรัมย์
 
1. นางพิกุลทอง  เจรนุกุล
 
41 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนิรชา  ไชยชาติ
 
1. นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ
 
42 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์
2. เด็กหญิงเกศราพรรณ  จุลสม
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางสุกัลยาณี  ภูวนาถศรัณญา
 
43 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัชรีพร  ตรีศรี
 
1. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
44 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภูเบศร์  เอี่ยมอ่อง
2. นางสาววิยาภรณ์  ขจรไพร
3. นางสาวเพ็ญทิพย์  ภูผาธรรม
 
1. นายสมดี  ศรีบุญมานนท์
2. นางสาวแคทลียา  มหาวงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขวัญกมล  ศรีหัวแฮ
2. นางสาวยลดา  พลศร
3. นายรัชชานนท์  อินทรสงเคราะห์
 
1. นางสาวกิตติพร  อาพา
2. นายสุธี  ศรศักดา
 
46 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.43 เงิน 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายยศกร  จันทาสังข์
2. นายเกียรติศักดิ์  ล่ามสมบัติ
 
1. นายทศพณ  ทองแย้ม
 
47 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภัทพงศ์  จำนงค์ถิ่น
2. นายศุภชัย  บานหาญ
3. นายอดิศักดิ์  น้อยเอี้ยง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
48 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายนิติพัฒน์  มงคลโอภาสสกุล
2. นายเมธาวุฒิ  จิวานันทวัฒน์
3. นายเอกรัตน์  ทารถ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญาหาร
2. เด็กหญิงคีตภัทร  บำรุง
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  เอี่ยมศรี
4. เด็กหญิงรุ้งนิรันดิ์  โพธิ์พา
5. เด็กชายวันปิติ  จึงตระกูล
 
1. นางจงรักษ์  พูนทอง
2. นางดรุณณี   จึงตระกูล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธิดามาตย์  ดอนน้อยเยา
2. นายพิเชษฐ์  กุลวงศ์
3. นางสาวมุขมณี  ขาวพล
4. นางสาววันวิสาข์  แสนขันธ์
5. นายอภิชัย  สวัสดิ์ทอง
 
1. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.2 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์ชา
2. เด็กชายคชาพงษ์  เลอยุกต์
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ล้ำเลิศ
4. นางสาวจิตรโสภา  จันทร์ภูเขียว
5. นายณัฐพงษ์  เดชพุฒิ
6. นางสาวดวงกมล  จันทร์เพ็ญ
7. เด็กชายธนกฤษ  ก้องเวหา
8. นางสาวบุศราพร  พรมรินทร์
9. นางสาวปรีญาภรณ์  ขอนสัก
10. นายพงศธร  มีโนนทอง
11. นายพัทยา  นานอก
12. นายภาคภูมิ  ลองหานาม
13. นางสาวศันสนีย์  คนงาม
14. นายศิริโรจน์  โซ่มาลา
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวนหนองแวง
16. นางสาวอัจฉราวรรณ  สิงคำป้อง
17. เด็กหญิงอารีย์รักษ์  เหล่าพิเดช
18. นางสาวอิงฟ้า  ชาญชัยพิชิต
19. นางสาวอินธุอร  สุทธิประภา
20. นางสาวเกศกนก  เศษทา
 
1. นายชูชาติ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นายวะนิช  อุประชัย
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  จิตอรุโณทัย
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐชัย  พระลับรักษา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ลามพัฒน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเหลือง
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  เหล่ากาสี
 
1. นางสมปอง  โฆษจันทรา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักราวัฒน์  คึ้มภูเขียว
2. นางสาวพนัชกร  พงษ์ภักดิ์
 
1. นางจริยา  สีตื้อ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.33 ทอง 38 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงปณิดา  จันดีสา
3. นางสาวปรารถนา  วงษ์ไชยา
4. เด็กหญิงภิญญา  จิตวิเศษ
5. เด็กหญิงรัชนี  คำนา
6. เด็กหญิงวริศพร  แสนอินต๊ะ
7. เด็กหญิงวรีวรรณ์  ศิลาสูงเนิน
8. เด็กหญิงศิวพร  แก้วบุดดา
9. เด็กหญิงสายชล  พระภูมี
10. เด็กหญิงโศรดา  ฤาชา
 
1. นางประทิ่น  ลือชา
2. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวลลิตา  คำภูเวียง
2. นางสาววรัญญา  ทองมูล
3. นางสาวสุวนันท์  สุวรรณคาม
 
1. นายณรงค์รัชช์  ธีรสุคนธ์
2. นางณัฐปภัสร์  ธีรสุคนธ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ลาปะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นายสุพล  เจริญทรัพย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุลยา  อาจแก้ว
2. นางสาววรรณวลี  พงษ์รัตน์
 
1. นางสาวบรรจง  ปู่เพ็ง
2. นายประยุทธ  คำจันลา
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกัมปนาท  ชัยศิรินทร์
2. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
3. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
2. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77.6 เงิน 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชิงชัย  งานไว
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอภิชาติ  ไชยศิรินทร์
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 27 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายบุญญฤทธิ์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แพไธสง
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนฤนาถ  คำขวา
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
66 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพีระสันต์  ตรีศาสตร์
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
67 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงเจษราธร  วิชิต
 
1. นางสาคร  พีนธะลี
 
68 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.8 ทอง 33 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซงบุญนาง
2. เด็กหญิงจารวี  ทุยเวียง
3. นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง
4. นายชนวิทย์  ศรีเคน
5. เด็กหญิงชไมพร  วงภูธร
6. นายธนกฤต  กงสะเด็น
7. เด็กชายธ๊รวุฒิ  เกษร
8. นายนัฐพงษ์  ปลื้มใจ
9. นางสาวปนัสยา  อริยเดชกุล
10. นางสาวปภัสสรา  ถาหล้าอินทร์
11. นางสาวประลิตา  กัณหาพิมพ์
12. นายปัญญา  ศรีวงษ์ชัย
13. นางสาวปัญทรีย์  ดวนลี
14. เด็กหญิงพรไพลิน  พันซ้าย
15. นายพอเจตน์  หลวงชา
16. นางสาวภัทรชนก  วรรณคีรี
17. นางสาวภัทราพร  ชาติแพงตา
18. เด็กหญิงมาริษา  ถิ่นฐาน
19. เด็กหญิงยุพารัตน์  นามหล้า
20. นางสาวรสรินทร์  ทุมแก้ว
21. นางสาวรุ่งฤดี  ม้งภูเขียว
22. นายฤทธิพร  สมัครการ
23. นางสาวลลิตา  น้อยโนนทอง
24. เด็กชายวงศธร  พุทธาศรี
25. นางสาววรรณณิศา  จ่าสาลี
26. เด็กหญิงวรินทร  ธฤตธนนันท์
27. เด็กชายวัชรินทร์  โสดอน
28. นายวุฒิไกร  ธิทะ
29. เด็กชายศตวรรษ  ตั๋น
30. นายศิรสิทธิ  เวียงเหล็ก
31. นางสาวสุนิสา  แต่งภูเขียว
32. เด็กหญิงสโรชา  ศรีหามาตร
33. นางสาวอนุสรา  น้อยเอี้ยง
34. นายอภิสิทธิ์  ศิลาพิมพ์
35. นายอรรถพล  มีขาว
36. นางสาวอัญชนา  พุทธวงษ์
37. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  กลิ้นลิ่ง
38. เด็กหญิงเมย์ญานี  เขตปัญญา
39. นางสาวโฉมศิลป์  บุญบำรุง
40. นายไชยนันท์  เจริญเกียรติ
 
1. นายจักรี  อบมา
2. นายธีรวัฒน์  เจียงคำ
3. นายวัจนกร  สารแขวีรกุล
4. นายสรวิศ   ธีรรัตนน์รักษ์
5. นางสาคร  พันธะลี
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงอพิญญา  ศิลาพล
 
1. นางสาคร  พันธะลี
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 23 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  รัตนวิวัฒน์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 50 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวทวิพรรณ  ทองลมูล
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
73 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.25 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
3. เด็กชายภูเบศร์  แหไธสง
4. เด็กหญิงวนิดา  ดัชถุยาวัตร
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
6. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
74 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
2. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
3. นางสาวปรารถนา  สัตนาโค
4. นายพีระภัทร  สมิงชัย
5. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
6. นางสาวเสาวลักษ์  วงษ์สวาสดิ์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
75 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
3. เด็กหญิงวนิดา  ดัชถุยาวัตร
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
5. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
76 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  สีคต
2. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
3. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
4. นางสาวอัญพิลักษณ์  หงษา
5. นางสาวอิงฟ้า  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
77 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 41 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนกฤษ  กงสะเด็น
 
1. นางสาคร  พันธะลี
 
78 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 96.8 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอรรถพล  มีขาว
 
1. นางสาคร  พันธะลี
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภานุวัฒน์  คำแท่ง
2. นายศุภกฤต  จังภูเขียว
3. นายสุรวุฒิ  ลาสอน
 
1. นางจารุวรรณ  เวียงเหล็ก
2. นายปาณท  เวียงเหล็ก
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์
2. เด็กหญิงคณิตตา  มานาดี
3. เด็กหญิงพนิดา  เรืองกิจพิริยกุล
 
1. นายวงเดือน  สมรือแสน
2. นางอัมพร  เสือช้าง
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชนะภักดี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นพแก้ว
3. เด็กหญิงทัศนภรณ์  พัชรไตรลักษณ์
 
1. นางทัศนีย์  งามสมหาญ
2. นางวัชรี  สุขเจริญวิภารัตน์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สิงห์อาด
2. เด็กหญิงพีรดา  ขวัญบุญจันทร์
3. เด็กหญิงเกศณี  เถาเมฆ
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขวัญดี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  เตศิริ
3. เด็กหญิงอลิสรา  บุบผาโท
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนากร  โจภูเขียว
2. นางสาวภารดี  ทองขำ
3. นางสาวสุดารัตน์  นาทอง
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  ศรีนาค
2. เด็กหญิงชนิตา  เปลี่ยนผึ้ง
3. เด็กหญิงวิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย
 
1. นางบุษบง  นิรัตน์สุข
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปิยพร  ศรีวะสุทธิ์
2. นางสาวรุจิรา  อารยะธรรมโสภณ
3. นางสาวเพ็ญประภา  ราชบัวศรี
 
1. นางบุษบง  นิรันต์สุข
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีบุญมานนท์
2. เด็กชายธีร์  ลี้ตระกูลพิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวสมิตตรา  แนวสัตย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากุล
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชีพชนก  ทีบุตร
2. นายอธิปัตย์  อ่อนแพง
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  เหล่าลาภะ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ดำคำ
2. นายจารุกิตติ์  แดงน้อย
3. นางสาววริศรา  บรรเทา
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  เนียมเงิน
2. เด็กชายวรภพ  น้อยศรี
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นายอนุศักดิ์  พรมแสน
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายวีระชน  วรวงษ์
2. เด็กหญิงศรีสุดา  บุดดี
3. เด็กชายอิสระ  สีปุ
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นายอภิวิชญ์  อภิรมยานนท์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  พิมพ์โนนทอง
2. นายยศกร  จันทาสังข์
3. นายเกียรติศักดิ์  ล่ามสมบัติ
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิตรา  บุดดาดวง
 
1. นางสาวสุวัจนา  เพชรล้ำ
 
95 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนิรมล  สนธิสุข
 
1. นางยุภานิตย์  สังข์ทอง
 
96 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศรินนา  บุดดาดวง
 
1. นางนพวรรณ  นันตา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีหาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
98 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 26 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองกิจพิริยกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษทักษิณ
3. เด็กชายธีระสุภัค  ลองจำนงค์
4. เด็กหญิงประภัสสร  สามารถ
5. เด็กชายสมิทธ์  เซเบสต้า
 
1. นางรัชดาพร  จันฤาชา
2. นางรัชนี  โพธิกุล
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 42 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคำผาน  จันหนองขาม
2. นางสาวธัญยธรณ์  สีดาเขียว
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เร็วสา
4. นายอัษฎาวุธ  ปทุมทอง
5. นางสาวแพรพรรณ  พลเสนีย์
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรรณพร  ศรีมี
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจักรพงษ์  คณะรัตน์
2. เด็กชายธนกร  คำอาจ
3. เด็กชายธีรภัทร์  แสนแก้ว
4. เด็กชายนัฐพล  สีดาเขียว
5. เด็กชายสหรัฐ   ยะโสธร
6. เด็กชายอนันตชัย  กรึงพุทธา
7. เด็กชายอรรคพงษ์  เจริญศิริ
8. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา
 
1. นายชัยรัตน์  บูรณสรรค์
2. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคณิสร  พุทธา
2. นายธนวัฒน์  ภักดียา
3. นายยศสุพล  พุทธจันทร์
4. นายยุทธศักดิ์  ใจกว้าง
5. นายสราวุธ  สุรทรัพย์
6. นายอภิสิทธิ์  ยศสุพรม
 
1. นางปาริชาต  ปาลินทร
2. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.77 ทอง 7 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขัติยาภรณ์  แพงบุตรดี
2. นายจิรวัฒน์  ยิ่งยืน
3. นายชัยบดี  สุขทองสา
4. นายทักษิณ  บุญรอด
5. นายภาณุพงศ์  เผ่ามงคล
6. นางสาวภูรดา  ม่วงภูเขียว
7. นางสาวมาริษา  มีดา
8. นางสาวสุพรรษา  มาลีเวช
9. นายสุภชัย  สุทธิไชยา
10. นางสาวอิษฎา  ปาสาทัง
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นางสาวเยาวรัตน์  โคตรสำราญ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภา  เจริญเกียรติ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สุยะใหญ่
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงษ์พรม
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดวงภมร
5. เด็กชายศิริเวศ  ศรีสิทธิประภา
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไพลดำ
2. นางสาวพัชริดา  พันธุมาศ
3. นางสาวสุกัญญา  สุวะเลิศ
4. นางสาวสุดารัตน์  ฟังธรรมมงคล
5. นายอนวัช  เถื่อนโทสาร
 
1. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
2. นางอรนุช  บุญเกษม
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองสุข
2. เด็กชายพลวัฒน์  ธรรมสูตร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์อาจ
 
1. นางสาวภัสสรีวัลย์  ชาติพหล
2. นางอาจรี  อโหสิ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89.5 ทอง 12 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปาลีรัตน์  สุพัชรธนาวัฒน์
2. นายสมเดช  อภิญญาเมธากุล
 
1. นายวรเทพ  หาจันดา
2. นางเกษร  หาจันดา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอิสเรศ  เลิศคอนสาร
 
1. นางเกษร  หาจันดา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 70.18 เงิน 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพรธวัล  สีขน
2. เด็กหญิงเปรมรัตนา  พรหมลิ
 
1. นางมัทนียา  ศิลาศรี
2. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 57.69 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภพนิพิฐพัทธ์  จันดีทอง
 
1. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
110 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง 18 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวเสาวณี  มลิดา
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
111 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 53 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายนัฐพล   ลาสอน
2. นายเดชา  จันทร์น้อย
 
1. นายคุณากร  โทแหล่ง
2. นางละอองดาว  ยิ่งยืน
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงวินัตดา  ขันเพชร
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วงษ์กลาง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มุทาพร
 
1. นายนุกูล  ลอยขามป้อม
2. นายสฤษดิ์  โนนคำ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายขุนคลัง  บุดดาเพ็ง
2. นายชินวัฒน์  จำปาบุญ
3. เด็กหญิงลักขณา  กระทุ่มนอก
 
1. นางสาวปริญญา  สอนเฒ่า
2. นางเอ็มอร  บำขุนทด
 
114 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
 
115 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพาชัย
3. เด็กหญิงสุรัชนี  ง่อนชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
116 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายภาคภูมิ  พิมเพิ่ม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ปักเขตะนัง
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
2. นางสาวสำรอง  เสนงาม
 
117 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวบุสดี  หลานวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ผ่องใส
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
 
118 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงเหลา
2. เด็กหญิงศิริพร  เพ็งคำศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แวงอุบล
 
1. นางสุกัญญา  วิเศษทักษิณ
2. นางเนตรดาว  มุ่งหมาย
 
119 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายวันชัย  จันทร์มี
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
 
120 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
121 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.42 เข้าร่วม 19 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายพัทธนันท์  สมลือแสน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองโคตร
 
1. นางกัลยกร  นันท์ดี
2. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มาแดง
2. เด็กชายพัทธนันท์  สมลือแสน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองโคตร
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายนัฐพล  บุญยรัตน์
2. นายสามารถ  สวาสนอก
3. นายแสนชัย  ขันเงิน
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
124 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72.67 เงิน 27 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายประยุทธ  ลีคะ
2. นายศราวุฒิ  คำแพงทอง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
2. นางสาวสุชานรี  ไกรพน
 
125 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงปิยากร  ตราทอง
2. เด็กหญิงภัสสร  แสนภูเขียว
3. เด็กหญิงอรยา  เค้นา
 
1. นางชลฐิมา  วงษ์เชียงยืน
2. นางนิศารัตน์  นามวิจิตร
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวกาญจนา  ต้องหา
2. นายจตุพร  สิงสอ
3. นายจตุรงค์  กงถัน
4. นางสาวจิดาภา  สารเงิน
5. นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี
6. นายธนกฤต  นิยมสุข
7. นายพจนา  แสงทอง
8. นายพรเพชร  บูรณะคาม
9. นายพัฒนากร  กองลุน
10. นายพินิจชัย  พรมมาจีน
11. นายรวิณัฐ  ฝ่ายสงฆ์
12. นางสาวรัตนากร  ไพพาฤทธิ์
13. นางสาววานิชย์  แก้วแสน
14. นางสาวศุภนุช  ประเสริฐสาร
15. นายศุภสิทธิ์  นามศรี
16. นายอนันต์  พิลาออน
17. นายอภิเชษฐ์  เหง้าไม้
18. นางสาวอมรลักษณ์  สอนลา
19. นางสาวอรัญญา  หมู่หาญ
20. นายเอกภพ  แสนทิ
 
1. นายกฤษณะ  แสงมี
2. นางจันทร์ธิดา  กองเพชร
3. นางบุญจันทร์  บัวพา
4. นางวนิดา  วัฒนินทร
5. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
 
127 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นนท์แสง
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศิริสุข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายภาสกร  ยศจำรัส
2. นางสาวมัณฑิตา  ต่อชีวี
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
2. นางสาวสุชานรี  ไกรพน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายภานุวัช  มีด้วง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
 
130 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนีภาวรรณ  อันทฤทธิ์
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
 
131 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.01 เงิน 31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  แหวนพรหม
 
1. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
132 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชานนท์  อาจมนตรี
 
1. นายพิชิต  วิริยะชัยกิจ
 
133 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภศิริ  คำภานาง
2. เด็กหญิงสราญทิพย์  บูรณะกนิษฐ์
3. เด็กหญิงสรินญา  แหวนพรม
 
1. นางวรางคณา  วิวัฒวงษ์ตระกูล
2. นางเณศรา  ยานะสาร
 
134 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง 7 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธรา  บุญทวี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทาน้อย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาฤทธิ์
 
1. นายประยุทธ  บัวแสง
2. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี
 
135 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง 27 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  พิมพ์สิม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรณพงษ์
3. เด็กชายจิรเมธ  กมลคร
4. เด็กชายภูวดล  กัลยานาม
5. เด็กชายยุทธนา  ธรรมลังกา
6. เด็กหญิงลลิดา  ยามา
7. เด็กหญิงวิยะดา  ธนะภูมิชัย
8. เด็กชายสิทธิชัย  กุลศิริ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
3. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายดลวัฒน์  สามศรี
2. เด็กชายภควัต  เสนเทศ
 
1. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีนารถ
2. เด็กชายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  ขัดผาบ
2. เด็กหญิงบุษกร  ภักดีวัน
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพาสุกรีณ์  อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยานันท์  พาพวย
2. เด็กหญิงณดา  ศรีน้อยขาว
3. เด็กหญิงรชนีกร  แซงโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คำจันทร์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนภิศเนตร  วรรณ์คำ
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  น้อยเพ็ง
 
1. นางอุทัย  ศรีมงคล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  รัฐเมิน
2. เด็กชายพิเชียร  อาจมูลตรี
3. เด็กชายสัตยา  วงษ์สิงขาม
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นายอิสเรศย์  ไวยวัตร
 
144 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 60 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีจักร
 
1. นางสาวนิภาพร   ฮามคำฮัก
 
145 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายตระกูล  สุตโท
2. เด็กหญิงสโรชา  อั้วนา
 
1. นางกานต์ญาดา  ขุนเดช
2. นางสาวอัญชลี  ศรีบุญเรือง
 
146 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 18 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวผการัตน์  ดาเวียง
2. นางสาวภัทรลดา  คำภูเขียว
3. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ศิริคุณ
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
147 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายราชพร  ลาภูตะมะ
2. เด็กชายวัลลภ  ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กชายอนาวิน  โพธิ์ไทร
 
1. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
2. นางบงกชกานต์  ไชยสุรินทร์
 
148 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายปฐมพงษ์  จันปัญญา
2. นายศรราม  ทองเจริญ
3. นายศักรินทร์  ชัยบัวแดง
 
1. นายนรา  บุญลือ
2. นางบงกชกานต์  ไชยสุรินทร์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 24 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันทร์ขามเรียน
2. เด็กหญิงธิวาพร  พันสนิท
3. เด็กหญิงเพชรา  มณีจักร
 
1. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
2. นางสุภาพร  สางห้วยไพร
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายพีรพงศ์  จันทร์หนองขาม
2. นายวิวัตพงษ์  คล้ายเพ็ชร
3. นายเสริมพงษ์  จันหอม
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายทวีศักดิ์  สรรพศรี
2. นายธนวุฒิ  พุทธาจันทร์
3. นายนิรุต  โสภาจร
4. นายมนัส  เฮียงเลาะ
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
152 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงสิรินทร์ธร  สุวรรณบล
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณเทศ
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักด์  ดวงศิริ
 
1. นางสายบัว  พิมพ์มหา
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญมี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  ถุงออด
 
155 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.9 เงิน 29 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ทรงศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีบุญวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุญประคม
 
1. นางสาวจันฉาย  โสหา
2. นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 56 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  สีดามาตย์
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
157 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 51 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวศรสวรรค์  หล้าประเสริฐ
 
1. นายชนุดร  วารีพิทักษ์
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม    
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายปฐมพร  สีไว
2. นายศักดา  กุลชนะวงศ์
 
1. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
2. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  ลมรส
2. นางสาวมาริษา  แสงศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอรรถพล  คำแสด
 
1. นายพฤทธิ์พล  ชารี
2. นายสมควร  ฐานะ
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สอนศรี
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
162 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายมณัฐชนน  วรรณพิมพ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เสนมา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  มานะสิน
 
1. นางพรโสภิต  กองรัตน์
2. นางสาวพัชราวัณย์  พันโน
 
163 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกฤษดา  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนัฐฐาพร  พื้นหินลาด
3. นางสาววรัญญา  จงสูงเนิน
 
1. นางอนงค์  เฮ็งนิรันดร์
2. นางอัญชลี  สิมเสน
 
164 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.33 ทอง 10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายพัชรภูมิ  จันทร์ภู่
2. นายวีระเดช  ซุยกระเดื่อง
3. นางสาวสุธาทิพย์  สุวรรณพล
 
1. นายวุฒิปรีชา  มาหนองค้า
2. นางสุมลทา  พิมพล
 
165 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.71 เงิน 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกฤษฎา  ถาระโท
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  บุญเผย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทาโบราณ
2. นางสาวสุชาดา  กลางสุโพธิ์
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจริยา  ผาเข็ม
2. นางสาวปรมิน  ตอรมรัมย์
3. นางสาววรรณภา  ทองโม้
4. นางสาวสายสุนี  ศรีอินทรีย์
5. นางสาวเอื้องฟ้า  โคกวิสัย
 
1. นางพนมมาศ  ชาแท่น
2. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.52 ทอง 18 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มั่งคง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประวิเศษ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  คุณน้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเรืองศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์แสง
 
1. นางตรียนุช  เกิดมี
2. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
 
168 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์พัฒน์  คำเรืองศรี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วงทานี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำงาม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
 
169 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชิตณรงค์  พรมเวียง
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
170 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  นาติโน
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
171 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายจักรี  ดิลกลาภ
2. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
3. นายปวริศ  พงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นายวุฒิชัย  ศรีบุญ
6. นางสาวสุนิสา  ยัญศรี
7. นายอภิวัฒน์  กาญจนากาจ
8. นางสาวเกษราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
172 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
3. นางสาวนิลุบล  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นางสาวศิระประภา  เทพวงศ์
6. นางสาวสุนิสา  ยัญศรี
7. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
8. นางสาวเกษราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
173 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.25 ทอง 39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชาญวิทย์  หิงสันเทียะ
2. นายวรวิทย์  พงษ์สระพัง
3. นายศุภสวัสดิ์  มหาโพธิ์
4. นายเจษฎาพล  แฮดจ่าง
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95.14 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายอนันท์  ชาคาร
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88.25 ทอง 13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายสุธาดล  สุโครต
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.29 ทอง 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
3. นายชัชวาล  ทิพย์ฤตรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  หมวดดารัก
5. นายณัฐพงษ์  คำวงศ์
6. นายณัฐภัทร  ดุ่งมะรี
7. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
8. เด็กหญิงนฤมล  ดาก่ำ
9. นางสาวนิลุบล  แสงจันทร์
10. นางสาวปนัดดา  จันทหา
11. นายพงษ์กร  ครบุรี
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงห์ชู
13. นายพีรวุฒิ  นนทะแสน
14. นายภูวนาท  เพียกเพีย
15. เด็กหญิงมาริสา  ศรีสุวอ
16. เด็กหญิงวราพร  จันสด
17. นายศักดา  มูลผล
18. นางสาวศิระประภา  เทพวงศ์
19. เด็กชายศิวกร  สุภาพพิชิต
20. เด็กหญิงสุณิษา  อินทร์บุตร
21. นางสาวสุทธิดา  สีตยานุกุล
22. นายสุธาดล  สุโครต
23. นางสาวสุนิสา  ยัญศรี
24. นายอนันท์  ชาคาร
25. เด็กชายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
26. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
27. นายอภิวัฒน์  กาณจนกาจ
28. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
29. นางสาวเกษราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
2. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
3. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
4. นายยุทธภูมิ  แอมนนท์
5. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
6. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
7. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
177 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายปฏิกร  แซงสีนวล
2. นางสาวพรรณิภา  ปัสสาสัย
3. นางสาวพัชราภรณ์  วาโยบุตร
4. นางสาวศุภรัตน์  ยงยื่น
5. นายอนุชิต  สระขาม
6. นายอภิสิทธิ์  สมศรี
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงยุพาพร  ขอสูงเนิน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนสีแก้ว
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเชียงสา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หนาซุย
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมื่นแก้ว
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
179 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรา  โคตรโสภา
2. นางสาวลลิษา  หงษาวงค์
3. นางสาวอภิญญา  แอมนนท์
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยแสง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมกอง
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นายพีรวิชญ์  สมอนา
 
181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.74 ทอง 17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวตวงพร  ดิลกลาภ
2. นางสาววารุณี  รัตนกิจถาวร
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสาวอรอริญา  ลาเวียง
 
182 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปรัชญาณี  หวานเขียง
 
1. Mr.Zhou  Chuanbao
 
183 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอัษฎาวุธ  ชำนาญพล
 
1. MissHuang  fang Ju
 
184 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายกิตติกุล  มาจันทร์แดง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
185 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางพัชรินทร์  โสภา
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐพล  ทวยไธสง
3. เด็กหญิงตระการตา  หอมวงษ์
4. เด็กหญิงทานตะวัน  พุทธา
5. เด็กหญิงปัทมา  สุวรรณ
6. เด็กหญิงผกาทิพย์  สีละ
7. เด็กหญิงมาลัย  โนนพระยอม
8. เด็กหญิงวรินทร  ทำสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วแวว
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์เวียง
11. เด็กหญิงสรวงสุดา  จันทร์ณรงค์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ชิงหนู
13. เด็กชายสุพจน์  สืบอานนท์
14. เด็กชายสุรนนท์  คณานิตย์
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุพันท้าว
 
1. นายทนงค์  สีรอด
2. นายนายพนมไพร  จำใจ
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
4. นายอุทัย  แท่นแก้ว
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 77 เงิน 59 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มูลบัวภา
3. นายวัชระพงษ์  จิระ
 
1. นายอนุรักษ์  มีคำทอง
2. นายอมฤต  ณรงค์ใย
 
188 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72.6 เงิน 31 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กหญิงประภัสสร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวขจีรัตน์  บัวคำ