สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนีภาวรรณ  อันทฤทธิ์
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.01 เงิน 31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  แหวนพรหม
 
1. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนิรชา  ไชยชาติ
 
1. นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายตระกูล  สุตโท
2. เด็กหญิงสโรชา  อั้วนา
 
1. นางกานต์ญาดา  ขุนเดช
2. นางสาวอัญชลี  ศรีบุญเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภศิริ  คำภานาง
2. เด็กหญิงสราญทิพย์  บูรณะกนิษฐ์
3. เด็กหญิงสรินญา  แหวนพรม
 
1. นางวรางคณา  วิวัฒวงษ์ตระกูล
2. นางเณศรา  ยานะสาร
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 18 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวผการัตน์  ดาเวียง
2. นางสาวภัทรลดา  คำภูเขียว
3. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ศิริคุณ
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72.67 เงิน 27 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายประยุทธ  ลีคะ
2. นายศราวุฒิ  คำแพงทอง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
2. นางสาวสุชานรี  ไกรพน
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายมณัฐชนน  วรรณพิมพ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เสนมา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  มานะสิน
 
1. นางพรโสภิต  กองรัตน์
2. นางสาวพัชราวัณย์  พันโน
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภูเบศร์  เอี่ยมอ่อง
2. นางสาววิยาภรณ์  ขจรไพร
3. นางสาวเพ็ญทิพย์  ภูผาธรรม
 
1. นายสมดี  ศรีบุญมานนท์
2. นางสาวแคทลียา  มหาวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.9 เงิน 29 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ทรงศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีบุญวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุญประคม
 
1. นางสาวจันฉาย  โสหา
2. นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกฤษดา  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนัฐฐาพร  พื้นหินลาด
3. นางสาววรัญญา  จงสูงเนิน
 
1. นางอนงค์  เฮ็งนิรันดร์
2. นางอัญชลี  สิมเสน
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.71 เงิน 14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกฤษฎา  ถาระโท
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  บุญเผย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทาโบราณ
2. นางสาวสุชาดา  กลางสุโพธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.43 เงิน 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายยศกร  จันทาสังข์
2. นายเกียรติศักดิ์  ล่ามสมบัติ
 
1. นายทศพณ  ทองแย้ม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจริยา  ผาเข็ม
2. นางสาวปรมิน  ตอรมรัมย์
3. นางสาววรรณภา  ทองโม้
4. นางสาวสายสุนี  ศรีอินทรีย์
5. นางสาวเอื้องฟ้า  โคกวิสัย
 
1. นางพนมมาศ  ชาแท่น
2. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวกาญจนา  ต้องหา
2. นายจตุพร  สิงสอ
3. นายจตุรงค์  กงถัน
4. นางสาวจิดาภา  สารเงิน
5. นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี
6. นายธนกฤต  นิยมสุข
7. นายพจนา  แสงทอง
8. นายพรเพชร  บูรณะคาม
9. นายพัฒนากร  กองลุน
10. นายพินิจชัย  พรมมาจีน
11. นายรวิณัฐ  ฝ่ายสงฆ์
12. นางสาวรัตนากร  ไพพาฤทธิ์
13. นางสาววานิชย์  แก้วแสน
14. นางสาวศุภนุช  ประเสริฐสาร
15. นายศุภสิทธิ์  นามศรี
16. นายอนันต์  พิลาออน
17. นายอภิเชษฐ์  เหง้าไม้
18. นางสาวอมรลักษณ์  สอนลา
19. นางสาวอรัญญา  หมู่หาญ
20. นายเอกภพ  แสนทิ
 
1. นายกฤษณะ  แสงมี
2. นางจันทร์ธิดา  กองเพชร
3. นางบุญจันทร์  บัวพา
4. นางวนิดา  วัฒนินทร
5. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกัมปนาท  ชัยศิรินทร์
2. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
3. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
2. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77.6 เงิน 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชิงชัย  งานไว
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แพไธสง
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
19 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนฤนาถ  คำขวา
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
20 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพีระสันต์  ตรีศาสตร์
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
21 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
22 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
23 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายจีระพันธ์  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองววรณ์
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 40 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  มหามาตย์
 
1. นายพสุธา  เอระน้อย
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 40 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัตร  ลิพลทา
 
1. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.34 เงิน 47 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชนาธิป  จีนดร
 
1. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 51 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายคาวี  นะพะวาน
2. เด็กชายชิณวัฒน์  ภูมิพัฒน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ชัยยะ
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 77 เงิน 59 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มูลบัวภา
3. นายวัชระพงษ์  จิระ
 
1. นายอนุรักษ์  มีคำทอง
2. นายอมฤต  ณรงค์ใย
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีบุญมานนท์
2. เด็กชายธีร์  ลี้ตระกูลพิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวสมิตตรา  แนวสัตย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากุล
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  เนียมเงิน
2. เด็กชายวรภพ  น้อยศรี
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นายอนุศักดิ์  พรมแสน
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายทวีศักดิ์  สรรพศรี
2. นายธนวุฒิ  พุทธาจันทร์
3. นายนิรุต  โสภาจร
4. นายมนัส  เฮียงเลาะ
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายวีระชน  วรวงษ์
2. เด็กหญิงศรีสุดา  บุดดี
3. เด็กชายอิสระ  สีปุ
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นายอภิวิชญ์  อภิรมยานนท์
 
34 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิตรา  บุดดาดวง
 
1. นางสาวสุวัจนา  เพชรล้ำ
 
35 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72.6 เงิน 31 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กหญิงประภัสสร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวขจีรัตน์  บัวคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีหาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
37 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 42 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคำผาน  จันหนองขาม
2. นางสาวธัญยธรณ์  สีดาเขียว
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เร็วสา
4. นายอัษฎาวุธ  ปทุมทอง
5. นางสาวแพรพรรณ  พลเสนีย์
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรรณพร  ศรีมี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปรัชญาณี  หวานเขียง
 
1. Mr.Zhou  Chuanbao
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอัษฎาวุธ  ชำนาญพล
 
1. MissHuang  fang Ju
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 70.18 เงิน 14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพรธวัล  สีขน
2. เด็กหญิงเปรมรัตนา  พรหมลิ
 
1. นางมัทนียา  ศิลาศรี
2. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพาชัย
3. เด็กหญิงสุรัชนี  ง่อนชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายภาคภูมิ  พิมเพิ่ม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ปักเขตะนัง
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
2. นางสาวสำรอง  เสนงาม
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  ลมรส
2. นางสาวมาริษา  แสงศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอรรถพล  คำแสด
 
1. นายพฤทธิ์พล  ชารี
2. นายสมควร  ฐานะ