สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 60 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีจักร
 
1. นางสาวนิภาพร   ฮามคำฮัก
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 57 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนโส
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชานนท์  อาจมนตรี
 
1. นายพิชิต  วิริยะชัยกิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.42 เข้าร่วม 19 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายพัทธนันท์  สมลือแสน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองโคตร
 
1. นางกัลยกร  นันท์ดี
2. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 53 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายนัฐพล   ลาสอน
2. นายเดชา  จันทร์น้อย
 
1. นายคุณากร  โทแหล่ง
2. นางละอองดาว  ยิ่งยืน
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภัทพงศ์  จำนงค์ถิ่น
2. นายศุภชัย  บานหาญ
3. นายอดิศักดิ์  น้อยเอี้ยง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 56 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  สีดามาตย์
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 40.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายอิทธิชัย  ปาลวัฒน์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
9 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จารนาเพียง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
10 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายกิตติกุล  มาจันทร์แดง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
11 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จารนาเพียง
2. นายจิรวัฒน์  ทองดี
3. นายชินดนัย  เสเล
4. นายทวีพงศ์  เหลือวิชา
5. นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน
6. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
7. นายฤชากร  มลขุนทด
8. นายสันติ  สิทธิสงคราม
9. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
10. นายอิทธิชัย  ปาลวัฒน์
11. นายเกรียงไกร  มุงคล
12. นายเศรษฐกิจ  ติวทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
2. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
3. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
4. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงสิรินทร์ธร  สุวรรณบล
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณเทศ
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางพัชรินทร์  โสภา
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนภิศเนตร  วรรณ์คำ
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศรินนา  บุดดาดวง
 
1. นางนพวรรณ  นันตา
 
16 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  น้อยเพ็ง
 
1. นางอุทัย  ศรีมงคล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 57.69 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภพนิพิฐพัทธ์  จันดีทอง
 
1. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หาสอดส่อง
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายปฐมพร  สีไว
2. นายศักดา  กุลชนะวงศ์
 
1. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
2. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว