สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาววิจิตรา  เฮ้าจำนงค์
2. นางสาวโสรยา  เจริญมี
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโชตมณี  เสเล
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัชรีพร  ตรีศรี
 
1. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ลาปะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นายสุพล  เจริญทรัพย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุลยา  อาจแก้ว
2. นางสาววรรณวลี  พงษ์รัตน์
 
1. นางสาวบรรจง  ปู่เพ็ง
2. นายประยุทธ  คำจันลา
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์พัฒน์  คำเรืองศรี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วงทานี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำงาม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เชื้้อหงษ์
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายราชพร  ลาภูตะมะ
2. เด็กชายวัลลภ  ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กชายอนาวิน  โพธิ์ไทร
 
1. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
2. นางบงกชกานต์  ไชยสุรินทร์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  จันทบุรม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
10 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชินดนัย  เสเล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
11 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
12 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
13 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเศรษฐกิจ  ติวทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
14 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเกรียงไกร  มุงคล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
15 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงเจษราธร  วิชิต
 
1. นางสาคร  พีนธะลี
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หล้าบุญ
 
1. นางสาวสุภัทราั  พันนาเวียงจันทร์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 53 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ผิวแดง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายดลวัฒน์  สามศรี
2. เด็กชายภควัต  เสนเทศ
 
1. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชีพชนก  ทีบุตร
2. นายอธิปัตย์  อ่อนแพง
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  เหล่าลาภะ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยานันท์  พาพวย
2. เด็กหญิงณดา  ศรีน้อยขาว
3. เด็กหญิงรชนีกร  แซงโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คำจันทร์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เหลือนาง
2. นายเอกวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 52 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวบุษยมาศ  ดาก่ำ
2. นางสาวมาริษา  มหาจันทร์
3. นางสาวเมธาวี  แดงนา
 
1. นางสาวจิตติรัตน์  แหย่งบุดดา
2. นางเปี่ยมจิต  สุขวิชัย
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายภานุวัช  มีด้วง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด